Văn bản khác 90/KH-UBND

Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 90/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/KH-UBND

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHTHÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI);

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 984/TTr-SGDĐT ngày 14/6/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

2. Xây dựng được các nhiệm vụ, giải pháp nhằm huy động các nguồn lực xã hội đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và chương trình, tài liệu giáo dục địa phương để thực hiện đổi mới Chương trình GDPT phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

3. Triển khai áp dụng Chương trình GDPT theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, tài chính cho việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT:

- Từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1.

- Từ năm học 2021 - 2022 đối vi lớp 2 và lớp 6.

- Từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

- Từ năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Từ năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tăng cường công tác truyền thông về đổi mới Chương trình GDPT

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng về chương trình, sách giáo khoa phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT và Công văn s344/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, sách giáo khoa GDPT tới cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của toàn ngành; biểu dương kịp thi gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới Chương trình GDPT.

2. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình GDPT

- Căn cứ vào hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của cấp học theo Chương trình GDPT, thực hiện rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở từng cấp học, lớp học, môn học theo lộ trình thực hiện Chương trình GDPT, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng và thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của ngành giáo dục và địa phương, đảm bảo đủ slượng, cơ cấu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình GDPT trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và có các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn; thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định; phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo chất lượng.

- Lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai Chương trình GDPT để tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai tập huấn, bồi dưỡng đại trà tại địa phương theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo 100% giáo viên được phân công dạy Chương trình GDPT hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời điểm triển khai áp dụng ở từng lớp theo lộ trình, cụ thể:

+ Trước tháng 7/2020: Đối với giáo viên dạy lớp 1;

+ Trước tháng 7/2021: Đối với giáo viên dạy lớp 2 và lớp 6;

+ Trước tháng 7/2022: Đối với giáo viên dạy lớp 3, lớp 7 và lớp 10;

+ Trước tháng 7/2023: Đối với giáo viên dạy lớp 4, lớp 8 và lớp 11;

+ Trước tháng 7/2024: Đối với giáo viên dạy lớp 5, lớp 9 và lớp 12;

3. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí để thực hiện Chương trình GDPT

- Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, rà soát, đánh giá thực trạng quy mô, nhu cầu về cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học; xây dựng kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất cho triển khai Chương trình GDPT.

- Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện Chương trình GDPT bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025” ban hành kèm theo Quyết định s1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với lộ trình áp dụng Chương trình GDPT và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ưu tiên đầu tư phòng học đối với cấp tiểu học (đảm bảo 01 phòng/lớp), phòng học bộ môn đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, xóa bỏ các phòng học tạm, phòng học bị xuống cấp.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; tăng cường các nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng các trường học đã đạt chuẩn quốc gia nhằm nâng cao tỉ lệ, phát huy hiệu quả trường đạt chuẩn quốc gia.

- Nâng cao chất lượng hệ thống công nghệ thông tin chuẩn bị cho đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo ngân sách, kinh phí thực hiện đổi mới Chương trình GDPT.

- Trước tháng 7/2020: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 1 năm học 2020 - 2021;

- Trước tháng 7/2021: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

- Trước tháng 7/2022: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022 - 2023;

- Trước tháng 7/2023: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023 - 2024;

- Trước tháng 7/2024: Chuẩn bị xong số phòng học và thiết bị dạy học theo mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024 - 2025.

4. Tổ chức biên soạn nội dung giáo dục địa phương

- Tổ chức biên soạn nội dung giáo dục về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp... của tỉnh Thái Nguyên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức biên soạn, thẩm định và phê duyệt tài liệu theo lộ trình triển khai Chương trình GDPT.

- Các mốc thời gian cụ thể:

+ Trước tháng 7/2020: Xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 1; tổ chức tập huấn về giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021;

+ Trước tháng 7/2021: Xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 2, lớp 6; tổ chức tập huấn về giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

+ Trước tháng 7/2022: Xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 3, lớp 7, lớp 10; tổ chức tập huấn về giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022 - 2023;

+ Trước tháng 7/2023: Xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 4, lớp 8, lớp 11; tổ chức tập huấn về giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023 - 2024;

+ Trước tháng 7/2024: Xây dựng xong chương trình, nội dung, tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 5, lớp 9, lớp 12; tổ chức tập huấn về giáo dục địa phương cho giáo viên dạy lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024 - 2025.

5. Bố trí kinh phí thực hiện Chương trình GDPT: Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm cho việc thực hiện Chương trình GDPT; bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện Chương trình GDPT theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018.

6. Công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới Chương trình GDPT để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào to

- Giúp Ban Chỉ đạo soạn thảo kế hoạch và các văn bản triển khai nhiệm vụ, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình GDPT theo lộ trình thực hiện Chương trình GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở GDPT trong toàn tỉnh; hướng dẫn các cơ sở GDPT sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo lộ trình thực hiện Chương trình GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về Chương trình GDPT tỉnh Thái Nguyên.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán thực hiện Kế hoạch theo phân cấp gửi cơ quan tài chính thẩm định.

- Chủ trì, giúp Ban chỉ đạo định kỳ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đi mới Chương trình GDPT để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Huy động các nguồn lực hp pháp để thực hiện Chương trình GDPT theo yêu cầu của Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018.

- Thường xuyên đôn đốc, đánh giá, đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình GDPT theo lộ trình thực hiện, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình GDPT trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì và phối hợp với STài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan huy động nguồn lực, phân bổ vốn đầu tư cho Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương để thực hiện Chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình GDPT theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội về đổi mới Chương trình GDPT; đưa tin biểu dương kịp thời những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh.

6. Các Sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thực hiện đổi mới Chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh.

7. UBND các huyện, thành ph, thị xã

- Thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình GDPT trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Chương trình GDPT của các đơn vị trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán thực hiện Kế hoạch theo phân cấp quản lý. Tăng cường công tác xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực hỗ trợ thực hiện Chương trình GDPT.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT trên địa bàn; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định.

8. Các phòng giáo dục và đào tạo: Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình GDPT tại địa phương. Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT trên địa bàn; báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện theo quy định.

9. Các cơ sở giáo dục phổ thông: Xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới Chương trình GDPT theo kế hoạch của tỉnh, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, của Phòng giáo dục và đào tạo, đảm bảo phù hp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT; báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình GDPT tỉnh Thái Nguyên. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ để thực hiện Chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình GDPT của tỉnh (qua SGiáo dục và Đào tạo) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo UBND t
nh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Ban VHXH - HĐND t
nh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo TN, Đài PTTH, TTTT t
nh;
- Lưu VT, KGVX, TH.

Huongvtt/GD/KH05(60b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Việt Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu90/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 90/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 90/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Thái Nguyên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu90/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýTrịnh Việt Hùng
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 90/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 90/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Thái Nguyên

           • 27/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực