Văn bản khác 907/KH-UBND

Kế hoạch 907/KH-UBND thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 907/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 907/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội tỉnh năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Kế hoạch phải được triển khai sâu rộng, nghiêm túc, có hiệu quả đến tất cả các cấp, các ngành có liên quan trong phạm vi toàn tỉnh. Từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về thực hiện các mục tiêu của Chiến lược hội nhập quốc tế và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, để xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đảm bảo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất trong kế hoạch năm 2019.

II. MỤC TIÊU NĂM 2019

1. Số lao động có việc làm tăng thêm trong năm 17.000 lao động.

2. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt 68%; đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, với 153 lớp với 5.052 người.

3. Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 0,5%.

4. Tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 400 người.

5. Thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng xã hội tại cộng đng và đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở trợ giúp trẻ em, tạo điều kiện để các đối tượng vươn lên hòa nhập cộng đồng.

6. 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn và được công nhận xã, phường thị trấn phù hợp với trẻ em; Thực hiện các quyn của trẻ em, đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc, tạo môi trường lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em.

7. Đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình.

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về giải quyết việc làm và chương trình giải quyết việc làm của tỉnh bng nhiều hình thức phù hợp như: Phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhm nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về giải quyết việc làm, tích cực tham gia vào chương trình giải quyết việc làm của tỉnh, chủ động tạo thêm việc làm, tự tạo việc làm cho bản thân và thu hút lao động vào làm việc.

- Tăng cường quảng bá hình ảnh quê hương, con người và văn hóa Tây Ninh đến bạn bè trong và ngoài nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, lồng ghép các hoạt động thông tin đối ngoại về kinh tế, xã hội và du lịch của Tây Ninh trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tm nhìn đến năm 2030, tổ chức các diễn đàn, hội thảo để người lao động và doanh nghiệp trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

2. Hội nhập quốc tế về lao động và việc làm

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020; thực hiện tốt các chính sách đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu việc làm gắn với phát triển thị trường lao động; tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp thu hút sử dụng nhiều lao động, nhằm tạo việc làm tăng thêm.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giải quyết việc làm, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm (công tác tư vn cho người lao động: 18.000 lượt người; giới thiệu và cung ứng lao động trong nước: 2.000 lao động; tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm), đồng thời, củng cố và quản lý chặt chẽ hệ thống dịch vụ việc làm.

- Tổ chức theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, tránh tình trạng đình công, lãn công của người lao động, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của Bộ luật Lao động tại 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019. Kiểm tra việc thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra thực thi Bộ luật lao động và việc thực hiện kết luận thanh tra chấp hành pháp luật lao động 25 doanh nghiệp năm 2018; Thanh tra chuyên đvề công tác an toàn vệ sinh lao động.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị có chức năng trong tỉnh và ngoài tỉnh tuyển dụng, đào tạo và đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

- Tổ chức cập nhật thông tin thị trường lao động và điều tra cung, cầu lao động năm 2019.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và kế hoạch thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 3 năm 2019; thúc đẩy an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động của quốc gia, tiếp cận các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế.

3. Hội nhập về giáo dục nghề nghiệp

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và Công văn số 175-CV/TU ngày 21/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 971/2015/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1956/QĐ-TTg. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; thực hiện tốt cơ chế dạy nghề theo hợp đồng đào tạo hoặc đơn đặt hàng đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ theo quy định. Xây dựng giáo trình dạy nghề dựa trên chuẩn năng lực thực hiện, trên cơ sở phân tích nghề với sự tham gia của các doanh nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế.

- Thực hiện có hiệu quả mô hình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề; thực hiện tốt cơ chế dạy nghề theo hợp đồng đào tạo hoặc đơn đặt hàng đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp nhằm thay đổi nhận thức của người dân về học nghề; tuyên truyền công tác phân lung sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học học phổ thông gắn với giáo dục nghề nghiệp.

4. Hội nhập quốc tế về an sinh xã hội

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 15/8/2012 của Tỉnh ủy Tây Ninh về thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 30/01/2013 của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020, trong đó:

+ Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng đthoát nghèo, vươn lên khá giả.

+ Tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được Ngân sách trung ương và địa phương bố trí vốn năm 2019.

+ Thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung, bao gồm: Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo; Hỗ trợ giáo dục và đào tạo; Hỗ trợ y tế; Hỗ trợ nhà ở; Trợ giúp pháp lý.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh và tuyên truyền, giáo dục thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật trẻ em; tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phòng ngừa và hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị buôn bán, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em; phát triển, hỗ trợ trẻ em tiếp cận hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em thuận lợi, công bng và hiệu quả.

5. Hội nhập ASEAN về lao động và xã hội

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 để nhằm đạt được mục tiêu về xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội; Nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và gn mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Huy động các nguồn lực của tỉnh để đảm bảo thực hiện một cách có hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích, hoà nhập bền vững, tự lực tự cường và năng động.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện:

+ Ngân sách theo dự toán và phân cấp ngân sách;

+ Xã hội hóa (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, lồng ghép việc thực hiện kế hoạch với các chương trình, kế hoạch có liên quan.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân, chủ sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật về lao động, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động, chính sách xã hội. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến được lồng ghép vào trong các hội nghị, hội thảo, giao ban, qua hệ thống thông tin đại chúng như: Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Tài chính: Tham mưu cấp có thẩm quyền giao dự toán cho các đơn vị thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách và các chế độ tài chính hiện hành. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kinh phí đảm bảo đúng quy định.

3. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị và sự tham gia của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế sau khi gia nhập WTO, Cộng đng ASEAN, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế A - Âu...

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và Xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đến các ngành, các cấp, địa phương và các tầng lớp nhân dân.

5. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế quốc tế và quá trình hội nhập quốc tế của địa phương theo các chương trình hoạt động của ngành.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tuyên truyền, hướng nghiệp nhằm thay đổi nhận thức của người dân về học nghề; tuyên truyền công tác phân lung sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông gắn với giáo dục nghề nghiệp.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lồng ghép vào các chương trình hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, con người và văn hóa Tây Ninh đến bạn bè trong và ngoài nước.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện Chiến lược Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia kiểm tra, giám sát; chủ trì giám sát và phản biện xã hội trong thực hiện chính sách về lao động và xã hội tại địa phương, đơn vị, trên cơ sở đó phản ánh, kiến nghị đến Đảng, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành chức năng. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Chiến lược Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 01/12/2019./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như tổ chức thực hiện;
- PTVP, PCVP Nhung;
- PVHXH;
- Lưu: VT. VP ĐĐQH, HĐND và UBND tỉnh.
Tuấn

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 907/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu907/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực07/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 907/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 907/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 907/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu907/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành07/05/2019
        Ngày hiệu lực07/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 907/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội tỉnh Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 907/KH-UBND 2019 thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội tỉnh Tây Ninh

           • 07/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực