Văn bản khác 909/KH-UBND

Kế hoạch 909/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn", giai đoạn 2019-2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 909/KH-UBND 2019 phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 909/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 07 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN”, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Thực hiện Quyết định số 8014/QĐ-BCA-H10, ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn", giai đoạn 2019 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự xã hội tại cơ sở.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao năng lực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp cơ sở.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và cai nghiện bắt buộc trong cơ sở cai nghiện ma túy; tiến hành đồng bộ các giải pháp để kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy.

- Đối với xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy: Giảm theo từng năm, phấn đấu đến hết năm 2020 giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn về ma túy, đồng thời giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm so với giai đoạn 2012 - 2015.

- Đối với xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy: Duy trì, không để phát sinh tệ nạn ma túy. Phấn đấu mỗi huyện, thành phố xây dựng được một mô hình điểm về phòng, chng ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy và ngăn chặn gia tăng người nghiện; phn đấu đến năm 2020 cơ bản không còn "điểm nóng" về ma túy trên địa bàn tỉnh.

- 80% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vn, điều trị, cai nghiện; hàng năm phn đu triệt xóa từ 5-10% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Kiểm soát chặt các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy. Triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện.

3. Huy động các lực lượng chức năng tập trung tổ chức đấu tranh, triệt xóa các điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; làm chuyn hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy đã được xác định; có biện pháp ngăn chặn, không đphát sinh địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để phát sinh tình trạng trng cây có chất ma túy, sản xuất ma túy.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường đẩy mạnh và phát huy vai trò quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác phòng, chống ma túy

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy.

- Ban hành các Kế hoạch chỉ đạo và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn và nhân dân vào công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chiến lược, chủ trương chính sách, kế hoạch (của cấp trên) về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác phòng, chống ma túy; định kỳ có bình xét, làm căn cứ để phân loại thi đua cuối năm.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn

- Sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thông ở cấp xã để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chng ma túy giúp mọi người dân hiểu rõ tác hại ma túy nht là loại ma túy tng hp, cách nhận biết các chất ma túy, các triệu chứng của người nghiện ma túy, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, cách phòng, chống ma túy và trách nhiệm của công dân trong phòng, chống ma túy.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền nòng cốt ở xã, phường, thị trấn.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; phát huy vai trò của người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo, hình thành mạng lưới tuyên truyền viên trong cộng đng dân cư.

- Tổ chức các cuộc thi về chủ đề phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác tuyên truyền; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trong nhân dân; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tuyên truyền vận động tố giác tội phạm ma túy.

- Tuyên truyền trực quan (bảng tin, panô...) tại các địa điểm đông người qua lại, ở trung tâm xã, phường, thị trấn; qua các trang mạng internet, báo điện tử, mạng xã hội...

- Tổ chức tuyên truyền, vận động cá biệt, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như người đang làm ăn xa, thanh thiếu niên bỏ học, sống lang thang, người lao động theo thời vụ, người nghiện, đối tượng ma túy được tha tù trước thời hạn, người đang quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

3. Rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý

- Phát động quần chúng phát hiện, cung cấp thông tin về người sử dụng trái phép chất ma túy; khuyến khích người nghiện tự khai báo.

- Rà soát, phát hiện người nghiện mới, xác minh thông tin về các trường hợp nghi nghiện, thu thập thông tin về người nghiện ma túy đang sinh sống ngoài xã hội, phân loại hồ sơ quản lý.

- Phối hợp, hỗ trợ hoạt động của các cơ sở cai nghiện, các cơ sở quản lý sau cai (gồm cả cơ sở cai nghiện tư nhân), cơ sở điều trị Methadone đóng trên địa bàn.

- Định kỳ có kế hoạch điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, làm rõ nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với từng thời điểm và từng địa bàn.

- Phân loại địa bàn trọng điểm theo Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA , ngày 09/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành tiêu chí phân loại và đối tượng cần tập trung các biện pháp phòng, ngừa, đấu tranh.

4. Công tác điều trị nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai

- Củng cố Tổ công tác cai nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn (theo quy định tại Điều 17, Nghị định 94/NĐ-CP, ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đng.

- Xây dựng các điểm cắt cơn, tư vấn cai nghiện tại cộng đng; nghiên cứu triển khai nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả, nhất là mô hình cai nghiện tại gia đình, cộng đng.

- Tiến hành xem xét, đánh giá về tình trạng nghiện, hoàn cảnh gia đình, nhân thân của người nghiện ma túy để lập kế hoạch cai nghiện tại gia đình và cộng đng; quản lý, theo dõi và hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tại gia đình.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho các thành viên Tổ công tác cai nghiện ở cơ sở về cách thức tư vấn, quản lý người nghiện tại gia đình và cộng đồng.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác cai nghiện thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.

5. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở địa bàn xã, phường, thị trấn

- Phối hợp với các cơ quan chức năng phòng ngừa, phát hiện và triệt xóa kịp thời các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy trên địa bàn. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy; chủ động phòng ngừa, phát hiện và triệt xóa kịp thời các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy tại xã, phường, thị trấn. Lựa chọn các vụ án điểm tiến hành điều tra, truy tố, tổ chức xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xây dựng các chốt lưu động kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về ma túy.

- Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản ở địa bàn cơ sở, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà hàng, quán bar, karaoke, khách sạn... nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng để hoạt động mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Lập kế hoạch đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện. Quản lý, giáo dục số người nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn; những người nghiện đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xử lý hành chính từ các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương.

- Củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan tệ nạn ma túy qua các "đường dây nóng", "hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy" để động viên, tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng của các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng, ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy ở khu dân cư như: "Tổ đoàn kết", "Khu phố tự quản", "Tổ An ninh nhân dân"... làm nòng cốt trong việc phòng, ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy ở khu dân cư.

- Đối với địa bàn các xã biên giới: Chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, tuần tra biên giới, các hoạt động phạm tội về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.

6. Vn động nhân dân không trng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá nhổ cây có chứa chất ma túy

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy; nhận biết về cây có chứa chất ma túy, tác hại của ma túy; phòng ngừa việc trng cây có chứa chất ma túy tại nhà riêng, khu đất trống; phát huy vai trò của trưởng p, khu ph, dòng tộc, tôn giáo có uy tín tham gia vận động, tuyên truyền chống tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Tổ chức cho người dân trên địa bàn ký cam kết không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc tham gia tích cực công tác phát hiện, phòng ngừa và phá bỏ cây có chứa chất ma túy.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh

a) Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể khác tham gia Dự án có trách nhiệm như sau:

- Hàng năm, xây dựng Kế hoạch, chương trình thực hiện. Đề xuất khen thưởng các đơn vị có thành tích xut sắc trong thực hiện Dự án; tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Dự án.

- Chủ trì, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, cao điểm tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

- Tổ chức cấp phát tài liệu hướng dẫn công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn.

- Hỗ trợ, hướng dẫn và tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình điểm ở một số xã, phường, thị trấn và tập trung giải quyết điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Phối hợp với Sở Y tế, Cục Hải quan kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện Dự án; lập dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu "Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020", trong đó có kinh phí thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" gửi Bộ Công an tổng hợp, đảm bảo nguồn kinh phí cho địa phương; phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện Dự án để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung, mức chi thực hiện Nhóm việc về phòng ngừa và đấu tranh chng tội phạm về ma túy ở xã, phường, thị trấn; triệt xóa cây trồng có chứa chất ma túy.

b) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

- Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy trên địa bàn các xã biên giới; chỉ đạo triệt phá các tụ điểm ma túy trên địa bàn quản lý; xây dựng một số mô hình điểm Biên phòng tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy.

- Phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khu tham gia phòng, chống ma túy.

- Phối hợp lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia vào Việt Nam trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh.

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ tiền chất tạm nhập, tái xuất tại các cửa khẩu, không để đối tượng lợi dụng đưa tiền chất trái phép vào Việt Nam để điều chế ma túy tổng hợp.

- Phối hợp với các sở, ban ngành, chính quyền địa phương thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy tại các xã biên giới.

c) Cục Hải quan

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với người, hàng hóa xuất, nhập khẩu có chứa tiền chất ma túy, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh kịp thời phát hiện, đấu tranh với hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, cửa khẩu.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy.

d) Sở Y tế

- Tập huấn, cấp chng chỉ xác định tình trạng nghiện cho lực lượng y tế xã, phường, thị trấn. Tổ chức tốt công tác điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng quản lý tốt số người đang điều trị Methadone.

- Chỉ đạo các trung tâm y tế huyện, thành phố, đặc biệt là y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành địa phương trong việc xét nghiệm xác định người nghiện ma túy, thực hiện phác đcai nghiện ma túy và thuc hỗ trợ ct cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy.

đ) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện tập trung hướng dẫn, kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại gia đình và cộng đồng; chỉ đạo lực lượng tình nguyện xã hội tham gia tích cực vào việc quản lý, giáo dục người nghiện sau cai.

- Phối hợp với Công an tiến hành xác minh, thu gom hết số học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy về quản lý chữa trị, tăng cường biện pháp quản lý chặt số học viên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy không đxảy ra tình trạng học viên bỏ trốn.

e) Sở Tài chính

Phối hợp, hướng dẫn Công an tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện Dự án tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Dự án; hướng dẫn Công an tỉnh quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

ê) Sở Giao thông vận tải

- Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng.

- Phối hợp với Công an tiến hành thử test nhanh chất ma túy đối với tài xế xe khách đường dài, xe tải, xe container...

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát phát hiện, triệt phá, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy tại xã, phường, thị trấn đạt hiệu quả.

- Tuyên truyền, vận động người dân không trồng và tái trồng cây chứa chất ma túy.

- Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, nắm tình hình và giúp các xã, phường, thị trấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa cho người dân.

h) Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lng ghép việc thực hiện nội dung đề án trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

i) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện phối hợp cùng Cơ quan điều tra thông qua công tác điều tra, truy tố các vụ án ma túy cần rút ra được các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm ma túy, đphối hợp với các ngành, các cấp có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đạt hiệu quả.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân tổ chức xét xử lưu động các vụ án điểm về ma túy tại các xã, phường, thị trấn trng điểm, phức tạp về ma túy.

k) Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cơ quan điều tra chọn những vụ án trọng điểm, điển hình về ma túy để đưa ra xét xử sớm, nhằm góp phn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tác hại của tệ nạn ma túy trong nhân dân.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện kịp thời xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội gửi hồ sơ và có công văn đề nghị.

m) Đề nghị Tỉnh đoàn

- Chỉ đạo Huyện, Thành đoàn có kế hoạch chỉ đạo Đoàn Thanh niên cấp xã tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy ở các xã, phưng, thị trấn; chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên ở xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm Đoàn Thanh niên xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy.

n) Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thành phố hướng dẫn động viên phụ nữ ở các xã, phường, thị trấn tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn, xây dựng "Chi hội Phụ nữ không có tệ nạn ma túy", "Phụ nữ không có chng, con nghiện ma túy".

- Nghiên cứu chỉ đạo và nhân rộng mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả như: Chi Hội phụ nữ không có tệ nạn ma túy; Tổ phụ nữ không có chng, con nghiện ma túy...

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phụ nữ cơ sở về phòng, chống ma túy; chỉ đạo xây dựng một số mô hình điểm Phụ nữ tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy.

l) Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Hướng dẫn và kiểm tra Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên chủ động lng ghép các hoạt động của Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh".

- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp xã và các tổ chức thành viên phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện các hoạt động tuyên truyền vận động phòng, chống ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý giáo dục người sau cai nghiện, phòng, chống tội phạm về ma túy ở xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cơ sở và các tổ chức thành viên chỉ đạo điểm tại một số xã, phường, thị trấn phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Mặt trận tổ chức các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phân bổ kinh phí của dự án từ nguồn ngân sách trung ương theo đúng mục đích, nội dung của dự án; huy động thêm nguồn ngân sách địa phương để thực hiện dự án; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, quản lý và sử dụng kinh phí của dự án.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch thực hiện các nội dung phòng, chống ma túy thuộc chức năng, nhiệm vụ của xã, phường, thị trấn; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

- Xây dựng nội dung, chương trình, hướng dẫn xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; tổ chức tập huấn cho tuyên truyền viên ở xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn và chỉ đạo việc tổ chức ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn hạn chế phát sinh mới người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Định kỳ hàng năm tổ chức bình xét, cấp giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

b) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

- Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tham mưu UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các mặt công tác phòng, chống ma túy; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cụm dân cư, cơ quan, đơn vị.

+ Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi liên quan đến ma túy.

+ Tổ chức tuần tra lại các tụ điểm phức tạp về ma túy để ngăn ngừa việc tụ tập mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

+ Tham gia quản lý, giáo dục người nghiện và người sau cai nghiện.

+ Lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; tham gia bảo vệ, giữ gìn trật tự cho công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện khác đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

+ Tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động của "hòm thư" tố giác tội phạm và người liên quan đến ma túy.

- Chỉ đạo trạm y tế xã, phường, thị trấn tham gia tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, thực hiện tư vấn và tham gia quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình cho các đối tượng có nhu cầu cai nghiện.

- Chỉ đạo cán bộ khối Văn hóa - Xã hội, Tư pháp, phường, xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Có kế hoạch cụ thể tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa bàn dân cư, trình độ dân trí và đến được các đối tượng có nguy cơ cao.

+ Tham gia hướng dẫn, tư vấn về pháp luật, phương pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và giải quyết các vấn đề sau cai nghiện.

IV. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020.

2. Kinh phí thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính phân bổ kinh phí thực hiện Dự án từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm ma túy" của Bộ Công an giai đoạn 2016 -2020 và nguồn ngân sách của địa phương.

- Nội dung và mức chi theo Thông tư liên tịch số 96/2014/TTLT-BTC-BCA , ngày 17/7/2014 Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy do Bộ Tài chính và Bộ Công an ban hành hoặc văn bản tài chính khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đchủ động tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch được giao; báo cáo kết quả thực hiện hàng năm trước ngày 15/11 của năm gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

2. Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh có liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đthực hiện; chủ động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm trước ngày 15/11 của năm gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

3. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Dự án, giúp UBND tỉnh tổng hợp tình hình báo cáo trước ngày 30/11 của năm và báo cáo tổng kết Dự án trước ngày 31/12/2020 gửi về Bộ Công an theo quy định.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- C04 - Bộ Công an (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND (để báo cáo);
- Ủy ban MTTQVN t
nh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành (thực hiện);
- UBND huyện, thành phố (thực hiện);
- PTVP, PCVP Long, Nhung;
- PVHXH, PKTTC, NCPC, TTCBTH;
- Lưu: VT, VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 909/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu909/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực07/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 909/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 909/KH-UBND 2019 phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 909/KH-UBND 2019 phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu909/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành07/05/2019
        Ngày hiệu lực07/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 909/KH-UBND 2019 phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn tỉnh Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 909/KH-UBND 2019 phòng chống ma túy tại xã phường thị trấn tỉnh Tây Ninh

           • 07/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực