Văn bản khác 91/KH-UBND

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 91/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 06 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Công văn số 1369/BTP-BTTP ngày 25/4/2015 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ và nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức triển khai và thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, giới thiệu Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

Tổ chức phổ biến, quán triệt và biên soạn, phát hành, đăng tải các bài viết chuyên đề, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, cơ quan quản lý nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và các sở, ngành có liên quan.

- Cấp huyện:

+ Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo, đài ở địa phương và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Đề xuất bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý chuyên ngành về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Căn cứ quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp để tham mưu, trình UBND tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện; Quý III/2015.

3. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các thủ tục hành chính trong hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ở địa phương theo quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

4. Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, kịp thời, góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; lập và công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

5. Quản lý nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Đăng ký hành nghề, công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; rà soát, thống kê và báo cáo số liệu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; rà soát, đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên theo quy định; tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có Iiên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

6. Tổ chức sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, kịp thời có biện pháp hoặc tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách Nhà nước. Sở Tài chính hướng dẫn cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán, quyết toán kinh phí; bố trí nguồn ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (đ b/c);
- Các sở, ban, ngành cấp tnh;
- Đài PT và TH tỉnh, Báo Thanh Hóa;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu91/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2015
Ngày hiệu lực26/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 91/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 91/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu91/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Anh Tuấn
        Ngày ban hành26/06/2015
        Ngày hiệu lực26/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 91/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 91/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản Thanh Hóa

            • 26/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực