Văn bản khác 919/KH-BCĐ

Kế hoạch 919/KH-BCĐ năm 2017 về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" do Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 919/KH-BCĐ 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân biên giới hải đảo


BỘ QUỐC PHÒNG
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021”
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/KH-BCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021”

- Căn cứ Công văn số 1016/VPCP-NC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Đồng ý tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đo, giai đoạn 2013 - 2016”, đến hết năm 2021 (sau đây viết gọn là Đề án);

- Căn cứ Công văn số 1332/VP-PC (P3) ngày 14/02/2017 của Văn phòng Bộ Quốc phòng về việc thông báo ý kiến của Bộ trưởng “Giao Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (cơ quan Thường trực của Đề án) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch, báo cáo Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc;

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án từ năm 2017 đến hết năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm triển khai Đề án giai đoạn 2013 - 2016, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

2. Quá trình tổ chức Thực hiện Đề án phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng; đạt hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN

A

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TỔ THƯ KÝ

1.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án

Tháng 3/2017

Bộ Quốc phòng

Cơ quan chức năng của các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Tài chính/BQuốc phòng, Vụ Pháp chế/BQuốc phòng, Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị

2.

Xây dựng các văn bản thực hiện Đề án hàng năm

Quý I hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021)

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký đề án và Bộ đội Biên phòng 44 tnh, thành phố

3.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở 2 cấp (Trung ương và tỉnh, thành phố)

Tháng 8/2017

Bộ Quốc phòng

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành phố

4.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm; tổ chức giao ban, sơ kết, tng kết, hướng dẫn chế độ báo cáo, rút kinh nghiệm công tác phối hợp PBGDPL vùng biên giới, hải đảo

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đán và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng

5.

Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo.

Quý III hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021)

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành phố

6.

Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án hàng năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo

Quý IV hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021)

Bộ Quốc phòng

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành phố

7.

Mua vật tư, trang bị cấp cho các đơn vị phục vụ thực hiện Đề án

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Cục Tài chính BQP, Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành phố.

8.

- Biên soạn, in ấn các loại tài liệu nghiệp vụ PBGDPL cho các đối tượng của đề án, gồm:

- Biên soạn tờ rơi, tờ gấp pháp luật;

- Băng, đĩa hình; băng, đĩa tiếng có nội dung là các tiểu phẩm pháp luật

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Ủy ban Dân tộc; cơ quan chức năng của các Bộ Tư pháp, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương; Vụ Pháp chế/BQuốc phòng, Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị

9.

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án cấp BQP và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích

Quý IV năm 2021

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các bộ, ngành, địa phương liên quan

B

HOẠT ĐỘNG Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

10.

Nhân rộng mô hình điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ra tất cả các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố

11.

Tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Năm 2017

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Vụ Pháp chế/BQuốc phòng, BTL Hải quân, BTL Cảnh sát biển, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật/BTư pháp, các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc các tnh, thành phố có biên giới, hải đảo

- Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát bin;

- Cán bộ cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo ở các xã vùng biên giới, hải đảo

Quý III năm 2017

UBND 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo

12.

Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo bằng các hình thức: Tổ chức lớp tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, phát tờ rơi, tờ gấp... theo các nhóm đối tượng sau:

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

BĐBP các tỉnh, thành phố, BTL các vùng Hải quân, Cảnh sát biển

Hội đồng Phối hợp PBGDPL các địa phương, các Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc của 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo và các Vùng Hải quân, Cảnh sát biển

- Cán bộ, nhân dân 3 tuyến biên giới đất liền: Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia;

nt

nt

- Cán bộ, nhân dân tuyến biển, hải đảo và ngư dân đi biển dài ngày;

nt

nt

nt

- Tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng vi phạm pháp luật ngay tại địa phương;

nt

nt

nt

- Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân 02 bên biên giới tại thực địa

nt

nt

nt

13.

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung, ban hành các văn bản tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh gắn với PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Cục Tuyên huấn/ Tổng cục Chính trị

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng

14.

Tổ chức các điểm truy cập Internet, phòng đọc sách, báo pháp luật tại UBND xã, trường học, đồn Biên phòng, đơn vị lực lượng vũ trang, điểm bưu điện văn hóa xã ở khu vực biên giới, hải đảo để cán bộ, nhân dân có điều kiện cập nhật nhanh các văn bản pháp luật

Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các Đồn Biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển và các xã vùng biên giới, hải đảo

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, BTL các vùng Hải quân, Cảnh sát bin

Hội đồng Phối hợp PBGDPL các địa phương, các Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc của 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo và các Vùng Hải quân, Cảnh sát biển

15.

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã biên giới, hải đảo (nếu có)

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp

Tòa án nhân dân các cấp ở địa phương, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố; Viện KSQS Biên phòng, Hải Quân, Cảnh sát biển và các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

16.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã biên giới, hải đảo để PBGDPL cho các đối tượng tham gia

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành phố

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo (trực tiếp là các Sở Tư pháp, Lao động - Thương binh và xã hội)

17.

Kiện toàn các tổ, đội Tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng và xây dựng chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân để PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo bằng hình thức sân khấu hóa

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ đội Biên phòng, 44 tỉnh, thành phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo

18.

PBGDPL thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an, Tư pháp và những người có uy tín ở các xã vùng biên giới, hải đảo

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ đội Biên phòng, 44 tỉnh, thành phố

Cơ quan Công an, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc và các tổ chức quần chúng ở 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo và các Vùng Hải quân, Cảnh sát bin

19.

Thông qua các câu lạc bộ, tổ chức đoàn, hội, các trường học trên địa bàn... tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, tư vấn pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, nhân dân và các đối tượng cần trợ giúp

nt

nt

nt

20.

Tổ chức kiểm tra rút kinh nghiệm thực hiện Đề án một số địa phương, đơn vị cơ sở

Quý II năm 2021

Ban Chỉ đạo Đề án các tỉnh, thành phố

Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

21.

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án từ năm 2017 đến hết năm 2021 và đề nghị các cấp khen thưởng

Quý IV năm 2021

Ban Chỉ đạo Đề án các tỉnh, thành phố

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án và Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành phố

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO: (Có dự toán riêng từng năm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án từ năm 2017 đến hết năm 2021 và Kế hoạch hàng năm, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch chi tiết để phối hợp với cơ quan chức năng của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị quân đội có liên quan triển khai tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Quốc phòng (qua Văn phòng Bộ Quốc phòng). Hàng năm căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với Bộ Quốc phòng để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp.

2. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách và chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền cử cán bộ tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Tư lệnh BĐBP (cơ quan Thường trực Đề án) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

3. Các cơ quan, đơn vị quân đội được phân công thực hiện các nội dung trong kế hoạch này chủ động phối hợp vơi các đơn vị Bộ đội Biên phòng cùng cấp và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch.

4. Cục Tài chính/BQuốc phòng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán và đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án theo kế hoạch từng năm, đồng thời hưng dẫn chi tiêu, thanh quyết toán theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (để báo cáo);
- Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng BQP (để báo cáo)
- Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại Giao, Bộ TN&MT;
- Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị;
- UBND 44 tỉnh, thành phố biên giới;
- Các Quân khu 1,2,3,4,5,7,9;
- BTL BĐBP, QC Hải quân, Cảnh sát biển;
- BĐBP 44 tỉnh, thành phố biên giới;
- 04 Hải đoàn Biên phòng;
- Vụ pháp chế/ Văn phòng BQP;
- Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng;
- Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị;
- Lưu: VT, BTLBĐBP; C
124b.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

CHÍNH ỦY BĐBP
Trung tướng Phạm Huy Tập

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 919/KH-BCĐ

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 919/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/03/2017
Ngày hiệu lực 23/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 919/KH-BCĐ

Lược đồ Kế hoạch 919/KH-BCĐ 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân biên giới hải đảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 919/KH-BCĐ 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân biên giới hải đảo
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 919/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021", Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến
Người ký ***, Phạm Huy Tập
Ngày ban hành 23/03/2017
Ngày hiệu lực 23/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 919/KH-BCĐ 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân biên giới hải đảo

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 919/KH-BCĐ 2017 phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân biên giới hải đảo

  • 23/03/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/03/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực