Văn bản khác 92/KH-UBND

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2018 về cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP khối Nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 92/KH-UBND 2018 giảm biên chế theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Quảng Ngãi 2019 2021


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CẮT GIẢM BIÊN CHẾ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ KHỐI NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/4/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế;

Để tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ khối Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo đúng các chủ trương, quy định của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ khối Nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 - 2021 với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ về tinh giản biên chế và cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/4/2014 của Chính phủ; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

b) Tinh giản biên chế và cắt giảm biên chế nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bố trí đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan trong việc phục vụ nhân dân và cải cách chính sách tiền lương.

2. Yêu cầu

a) Tuyên truyền để thống nhất nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện, phân rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhất là trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu trong việc thực hiện tinh giản biên chế, cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

b) Thực hiện cắt giảm biên chế đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% biên chế được giao trong năm 2015; cắt giảm hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% so với năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, xác định rõ số biên chế, hợp đồng cắt giảm cho từng năm trong lộ trình đến 2021.

II. NGUYÊN TẮC CẮT GIẢM BIÊN CHẾ

1. Phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cắt giảm biên chế.

2. Cắt giảm tối thiểu 50% số lượng đã thực hiện tinh giản biên chế và số người nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc ngay theo quy định. Trường hợp số lượng cắt giảm từ tinh giản biên chế và nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc ngay chưa đủ 10% so với biên chế được giao trong năm 2015 thì sẽ thực hiện cắt giảm số biên chế chưa thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

4. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện cắt giảm biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền; việc thực hiện cắt giảm biên chế sẽ gắn với đánh giá trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định tại Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối Nhà nước (trừ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).

2. Đối tượng áp dụng: Biên chế công chức trong cơ quan hành chính; số lượng người làm việc (biên chế) trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP .

IV. SỐ LƯỢNG CẮT GIẢM BIÊN CHẾ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP TỪ NĂM 2019 ĐẾN 2021

1. Về biên chế

Năm 2015, tổng biên chế của tỉnh được giao là 27.758; trong đó, biên chế hành chính 2.453, biên chế sự nghiệp 25.305.

Trong 4 năm đầu (2015 - 2018), đã thực hiện cắt giảm 1.424 biên chế (biên chế hành chính là 116 và biên chế sự nghiệp là 1.308).

Trong 3 năm tiếp theo (2019 - 2021), tổng số lượng biên chế khối nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục cắt giảm tối thiểu là 1.494 biên chế (biên chế hành chính là 132 và biên chế sự nghiệp là 1.362);

Như vậy, giai đoạn 2015 - 2021, tổng số lượng biên chế khối nhà nước của tỉnh cắt giảm tối thiểu là 2.918 (biên chế hành chính là 248 và biên chế sự nghiệp là 2.670), đạt tỷ lệ 10,51% so với biên chế giao năm 2015 (vượt 0,51% so với quy định);

(Có Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo)

2. Về hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Tổng số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt đến ngày 30/6/2018 là 482 người (hành chính 175 người, sự nghiệp 307 người). Trong 3 năm (2019 - 2021), tổng số lượng hợp đồng lao động khối nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi phải cắt giảm tối thiểu là 49 người; trong đó, khối hành chính 18 người, khối sự nghiệp 31 người. Như vậy, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP giảm đạt tỷ lệ 10,19% số lượng hợp đồng năm 2018.

(Có Phụ lục 3 kèm theo)

V. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỐ BIÊN CHẾ ĐÃ THỰC HIỆN CẮT GIẢM

Biên chế cắt giảm hàng năm được giao về Bộ Nội vụ theo tỷ lệ quy định; số còn lại (nếu có) đưa vào biên chế dự phòng của tỉnh để sử dụng cho việc thành lập tổ chức mới hoặc triển khai các nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm

a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tinh giản biên chế và cắt giảm biên chế đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015; hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với năm 2018.

b) Tổng hợp số lượng biên chế phải cắt giảm hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương (trên cơ sở số lượng tinh giản biên chế và số người nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc ngay), báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm

a) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thống nhất nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về chủ trương tinh giản biên chế, cắt giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

b) Tổng hợp, xây dựng và phê duyệt Kế hoạch cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đến năm 2021 đảm bảo về số lượng và lộ trình theo Kế hoạch này. Kế hoạch cắt giảm biên chế của các sở, ngành, đơn vị, địa phương gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/8/2018 để theo dõi, tổng hợp.

c) Định kỳ tổng hợp số lượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế, số người nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc ngay của cơ quan, đơn vị, địa phương, gửi Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội Vụ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng N/cứu, HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, NC, Vi409

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CẮT GIẢM BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh)

TT

Tên cơ quan, địa phương

Biên chế giao năm 2015

Số BC cần giảm tối thiểu 10% so với năm 2015

Số BC tăng, giảm từ năm 2015 đến năm 2018

Biên chế giao năm 2018

Số lượng BC cần giảm tối thiểu giai đoạn 2019 - 2021

Ghi chú

Tổng

2019

2020

2021

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

CẤP TỈNH

1.311

130

-66

1.245

68

22

22

24

 

1

Văn phòng HĐND tỉnh

32

3

-1

31

2

1

1

 

 

2

Văn phòng UBND tỉnh

58

6

7

65

3

1

1

1

Đã giảm 3BC giai đoạn 2015- 2018. Năm 2017 bổ sung 7 BC cho TT HCC; nhận 3 BC từ Sở Tư pháp (Phòng KSTTHC)

3

Thanh tra tỉnh

40

3

-1

39

2

1

 

1

 

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

45

4

-4

41

0

0

0

0

 

5

Sở Tài chính

59

6

-2

57

4

2

1

1

 

6

Sở Công Thương

103

10

-8

95

2

1

0

1

 

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

255

26

-8

247

18

6

6

6

 

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

64

6

-2

62

4

1

2

1

 

9

Sở Giao thông vận tải

76

7

-3

73

4

1

1

2

 

10

Sở Xây dựng

41

4

-1

40

3

1

1

1

 

11

Sở Khoa học và Công nghệ

38

4

-2

36

2

1

0

1

 

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

52

5

-1

51

4

2

1

1

 

13

Sở Y tế

64

7

-5

59

2

1

0

1

 

14

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

48

5

-2

46

3

1

1

1

 

15

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

42

4

-2

40

2

0

1

1

 

16

Sở Tư pháp

34

3

-3

31

3

1

1

1

 

17

Sở Nội vụ

73

7

-2

71

5

1

2

2

 

18

Ban Dân tộc

19

2

-1

18

1

0

1

0

 

19

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

124

13

-26

98

0

0

0

0

 

20

Sở Thông tin và Truyền thông

25

3

-1

24

2

0

1

1

 

21

Sở Ngoại vụ

19

2

0

19

2

0

1

1

 

22

Văn phòng Ban An toàn giao thông

 

 

2

2

0

0

0

0

Năm 2017 giao 2 biên chế

II

CẤP HUYỆN

1.124

116

-47

1.077

64

20

23

21

 

1

Huyện Bình Sơn

92

9

-6

86

3

1

1

1

 

2

Huyện Sơn Tịnh

90

9

-9

81

5

2

1

2

 

3

Thành phố Quảng Ngãi

99

11

9

108

10

3

4

3

Đã giảm 1 BC giai đoạn 2015 - 2018. Năm 2017 tiếp nhận 5 BC từ huyện Sơn Tịnh và 5 BC từ BQL KKTDQ và các KCN Quảng Ngãi

4

Huyện Tư Nghĩa

89

9

-3

86

6

2

2

2

 

5

Huyện Nghĩa Hành

75

8

-4

71

4

1

2

1

 

6

Huyện Mộ Đức

90

9

-5

85

4

1

2

1

 

7

Huyện Đức Phổ

89

9

-4

85

5

2

1

2

 

8

Huyện Trà Bồng

77

8

-4

73

4

1

2

1

 

9

Huyện Sơn Tây

67

7

0

67

7

2

3

2

 

10

Huyện Sơn Hà

79

8

-6

73

2

0

1

1

 

11

Huyện Minh Long

66

7

-3

63

4

1

2

1

 

12

Huyện Ba Tơ

87

9

-4

83

5

2

1

2

 

13

Huyện Lý Sơn

58

6

-6

52

0

0

0

0

 

14

Huyện Tây Trà

66

7

-2

64

5

2

1

2

 

III

BIÊN CHẾ ĐỂ THỰC HIỆN LUÂN CHUYỂN CB

18

 

-3

15

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+III)

2.453

246

-116

2.337

132

42

45

45

 

 

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CẮT GIẢM BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh)

TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

Biên chế giao năm 2015

Số BC cần giảm tối thiểu 10% so với năm 2015

Số BC tăng, giảm từ năm 2015 đến năm 2018

Biên chế giao năm 2018

Số lượng BC cần phải giảm tối thiểu giai đoạn 2019 - 2021

Tổng cộng

2019

2020

2021

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

CẤP TỈNH

7.866

772

-389

7.417

518

172

175

171

1

Văn phòng UBND tỉnh

16

2

0

16

2

 

1

1

 

Trung tâm công báo và tin học

16

2

0

16

2

 

 

 

2

Văn phòng HĐND tỉnh

3

 

0

3

0

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin

3

 

0

3

0

 

 

 

3

Sở Nội vụ

14

1

0

14

1

 

1

 

 

Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh

14

1

0

14

1

 

 

 

4

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

180

18

-12

168

11

4

3

4

-

Trung tâm công tác xã hội tỉnh

46

5

-4

42

1

 

 

 

-

Trung tâm điều dưỡng người có công

13

1

0

13

1

 

 

 

-

Trường Trung cấp kỹ thuật Quảng Ngãi

101

10

-1

100

9

 

 

 

-

Văn phòng xóa đói giảm nghèo

7

1

-2

5

0

 

 

 

-

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

1

0

0

1

0

 

 

 

-

Quỹ bảo trợ trẻ em

5

0

2

7

0

 

 

 

-

Trung tâm giới thiệu việc làm

7

1

-7

0

 

 

 

 

5

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

424

38

-46

378

21

7

7

7

-

Các Chi cục trực thuộc sở

 

 

0

 

0

 

 

 

-

Chi cục kiểm lâm (biên chế sự nghiệp)

96

9

-1

95

8

 

 

 

-

Các trạm trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và thú y

68

6

-1

67

5

 

 

 

-

Các trạm trực thuộc Chi cục bảo vệ thực vật

44

3

-2

42

1

 

 

 

-

Chi cục Phát triển nông thôn (biên chế SN)

17

2

-5

12

0

 

 

 

-

Chi cục QL chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (BC SN, kể cả phòng thí nghiệm thuộc CC)

5

0

0

5

0

 

 

 

-

Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư

52

5

-7

45

0

 

 

 

-

Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT

10

1

-1

9

0

 

 

 

-

Ban QL rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham

38

3

-1

37

2

 

 

 

-

Chi cục Thủy lợi

 

 

3

3

0

 

 

 

-

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

6

1

0

6

1

 

 

 

-

BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn

 

0

5

5

0

 

 

 

-

VP điều phối CTMTQG xây dựng NThôn mới

3

0

3

6

0

 

 

 

-

Các Ban quản lý rừng phòng hộ (Minh Long, Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà và Khu Đông, Khu Tây huyện Ba Tơ).

46

4

0

46

4

 

 

 

-

Văn phòng Sở

1

0

-1

0

 

 

 

 

-

Trung tâm Giống

18

2

-18

0

 

 

 

 

-

Văn phòng Ban chỉ huy PCLB (CCTL&PCLB)

4

0

-4

0

 

 

 

 

-

BQL các cảng cá và khu neo đậu trú bão

16

2

-16

0

 

 

 

 

6

Sở Tài nguyên và Môi trường

127

11

-3

124

9

3

3

3

-

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

9

1

-1

8

0

 

 

 

-

Trung tâm Công nghệ Thông tin TN và MT

9

1

0

9

1

 

 

 

-

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh

101

8

-1

100

7

 

 

 

-

Quỹ Bảo vệ môi trường

6

1

0

6

1

 

 

 

-

Biên chế SN thuộc Chi cục Biển và Hải đảo

2

0

-1

1

0

 

 

 

7

Sở Giao thông vận tải

10

1

0

10

1

 

1

 

-

Quỹ bảo trì đường bộ

2

0

-2

0

0

 

 

 

-

Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

8

1

2

10

1

 

 

 

8

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

161

13

-8

153

7

2

3

2

-

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (hợp nhất TT PHP&CB và TT VH)

30

3

-5

25

0

 

 

 

-

Đoàn ca múa nhạc dân tộc

22

2

0

22

2

 

 

 

-

Tạp chí Cẩm thành

5

0

0

5

0

 

 

 

-

Thư viện tổng hợp tỉnh

19

2

-1

18

1

 

 

 

-

Bảo tàng tổng hợp tỉnh

23

1

-1

22

0

 

 

 

-

Ban QL KCT Sơn Mỹ

14

1

-1

13

0

 

 

 

-

Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT

22

2

0

22

2

 

 

 

-

Trường năng khiếu nghiệp vụ TDTT

20

2

0

20

2

 

 

 

-

Sự nghiệp xúc tiến du lịch

4

0

0

4

0

 

 

 

-

Sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn

2

0

0

2

0

 

 

 

9

Sở Thông tin và truyền thông

16

2

0

16

2

1

1

 

-

Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông

16

2

0

16

2

 

 

 

10

Sở Khoa học và Công nghệ

32

3

0

32

3

1

1

1

-

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN

18

2

0

18

2

 

 

 

-

Trung tâm kỹ thuật TC ĐL chất lượng

14

1

0

14

1

 

 

 

11

Sở Công Thương

16

1

0

16

1

 

1

 

-

TT khuyến công và Xúc tiến thương mại

15

1

1

16

1

 

 

 

-

BQL dự án năng lượng nông thôn II

1

0

-1

0

 

 

 

 

12

Sở Tư pháp

46

4

-20

26

2

1

 

1

-

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

26

2

0

26

2

 

 

 

-

Phòng Công chứng số 1

7

1

-7

0

 

 

 

 

-

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản NN

13

1

-13

0

 

 

 

 

13

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

115

11

-80

35

3

1

1

1

-

Trung tâm kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp Dung Quất

25

2

0

25

2

 

 

 

-

Biên chế sự nghiệp thuộc Ban quản lý các KCN cũ chuyển sang

10

1

0

10

1

 

 

 

-

BQL phát triển đô thị Vạn Tường

20

2

-20

0

 

 

 

 

-

Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất

47

5

-47

0

 

 

 

 

-

Trung tâm văn hóa TT Dung Quất

13

1

-13

0

 

 

 

 

14

Sở Xây dựng

6

0

-4

2

0

 

 

 

-

Biên chế sự nghiệp tại Sở

2

0

0

2

0

 

 

 

-

TT Quy hoạch và KĐCLCTXD (thuộc Chi cục giám định xây dựng)

4

0

-4

0

 

 

 

 

15

Sở Ngoại vụ

4

0

-4

0

 

 

 

 

-

Biên chế sự nghiệp tại Sở

1

0

-1

0

 

 

 

 

-

Trung tâm Dịch thuật

3

0

-3

0

 

 

 

 

16

Sở Kế hoạch và Đầu tư

17

2

0

17

2

1

1

 

-

Trung tâm xúc tiến đầu tư

17

2

0

17

2

 

 

 

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

2.730

273

-87

2.643

186

62

62

62

18

Sở Y tế

3.310

330

-87

3.223

243

81

81

81

19

Trường đại học Phạm Văn Đồng

351

35

-20

331

15

5

5

5

20

Trường cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

55

5

-3

52

2

1

 

1

21

Trường CĐ nghề Việt Nam-Hàn Quốc-QN

35

4

0

35

0

 

 

 

22

Đài phát thanh truyền hình

105

10

-5

100

5

1

2

2

23

Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi

7

1

-7

0

 

 

 

 

24

Liên minh các hợp tác xã

14

2

0

0

 

 

 

 

25

Liên hiệp các Hội KH-KT

10

1

0

0

 

 

 

 

26

Hội Văn học nghệ thuật

6

1

0

0

 

 

 

 

27

Hội Chữ thập đỏ

12

1

0

0

 

 

 

 

28

Hội Đông y

3

0

0

0

 

 

 

 

29

Hội Người mù

3

0

0

0

 

 

 

 

30

Hội Nhà báo

3

0

0

0

 

 

 

 

31

Hội Khuyến học

3

0

0

0

 

 

 

 

32

Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin

3

0

0

0

 

 

 

 

33

Hội Luật gia

3

0

0

0

 

 

 

 

34

Văn phòng Ban An toàn giao thông

4

0

-3

1

0

 

 

 

35

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

2

0

0

2

0

 

 

 

36

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Diên Hồng tỉnh Quảng Ngãi

9

1

0

9

1

 

1

 

37

Trung tâm Hỗ trợ, dịch vụ và Đào tạo nghề Nông dân- Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi

8

1

0

8

1

1

 

 

38

Hội sinh viên Việt Nam

2

0

0

2

0

 

 

 

39

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

1

0

0

1

0

 

 

 

II

CẤP HUYỆN

17.252

1.703

-863

16.389

844

282

282

280

1

Thành phố Quảng Ngãi

2.718

271

-158

2.560

113

38

37

38

2

Huyện Bình Sơn

2.259

225

-118

2.141

107

36

35

36

3

Huyện Sơn Tịnh

1.127

112

-68

1.059

44

15

15

14

4

Huyện Tư Nghĩa

1.519

151

-96

1.423

55

18

18

19

5

Huyện Nghĩa Hành

1.128

113

-124

1.004

0

 

 

 

6

Huyện Mộ Đức

1.646

164

-126

1.520

38

13

13

12

7

Huyện Đức Phổ

1.701

170

-99

1.602

70

23

23

24

8

Huyện Trà Bồng

769

73

-11

758

59

20

20

19

9

Huyện Sơn Tây

648

62

-1

647

61

20

21

20

10

Huyện Sơn Hà

1.206

120

-22

1.184

97

32

33

32

11

Huyện Minh Long

452

42

-11

441

29

10

10

9

12

Huyện Ba Tơ

1.128

111

-25

1.103

86

29

28

29

13

Huyện Lý Sơn

362

34

-4

358

30

10

10

10

14

Huyện Tây Trà

589

55

0

589

55

18

19

18

III

Thực hiện Đề án của Tỉnh ủy

187

56

-56

131

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG (I+II+III)

25.305

2.531

-1.308

23.937

1.362

454

457

451

Lưu ý:

- Biên chế năm 2018 chưa kể 60 biên chế sự nghiệp giao cho các hội đặc thù để cấp kinh phí hoạt động cho hội đặc thù.

- Các đơn vị sự nghiệp ngoài thực hiện lộ trình cắt giảm biên chế theo Kế hoạch này, đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ tài chính theo Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh.

 

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH CẮT GIẢM LƯỢNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh)

TT

Tên cơ quan, đơn vị, địa phương

Số lượng Hợp đồng theo NĐ 68 (tính đến 30/6/2018)

Số lượng HĐ theo NĐ 68 giảm tối thiểu đến năm 2021 (10%)

Số lượng Hợp đồng theo NĐ 68 cần phải giảm giai đoạn 2019 - 2021

2019

2020

2021

Tổng

HC

SN

HC

SN

HC

SN

HC

SN

HC

SN

I

CẤP TỈNH

368

122

246

12

25

2

7

8

10

2

8

1

Sở Nội vụ

8

6

2

1

0

 

 

1

 

 

 

2

Ngoại vụ

1

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

3

Văn phòng HĐND tỉnh

5

5

0

1

0

 

 

1

 

 

 

4

Văn phòng UBND tỉnh

15

15

0

2

0

1

 

1

 

 

 

5

Sở Công Thương

7

7

0

1

0

 

 

1

 

 

 

6

Sở Tài Nguyên và Môi trường

3

3

0

0

0

 

 

 

 

 

 

7

Sở Thông tin và Truyền thông

1

1

0

0

0

 

 

 

 

 

 

8

BQL Khu kinh tế Dung Quất và các Khu CN Quảng Ngãi

13

13

0

1

0

 

 

 

 

1

 

9

Sở Lao động - TB&XH

14

5

9

1

1

 

 

1

1

 

 

10

Sở Khoa học và Công nghệ

3

3

0

0

0

 

 

 

 

 

 

11

Thanh tra tỉnh

3

3

0

0

0

 

 

 

 

 

 

12

Sở Tư pháp

4

2

2

0

0

 

 

 

 

 

 

13

Sở Xây dựng

2

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

14

Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch

12

2

10

0

1

 

 

 

1

 

 

15

Sở Nông nghiệp và PTNT

30

26

4

3

0

1

 

1

 

1

 

16

Sở Tài chính

2

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

4

1

0

0

 

 

 

 

 

 

18

Sở Giáo dục và Đào tạo

21

4

17

0

2

 

 

 

1

 

1

19

Sở Y tế

198

7

191

1

20

 

7

1

6

 

7

20

Sở Giao thông vận tải

8

8

0

1

0

 

 

1

 

 

 

21

Ban Dân tộc

3

3

0

0

0

 

 

 

 

 

 

22

Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh

1

0

1

0

0

 

 

 

 

 

 

23

Trường ĐH Phạm Văn Đồng

3

0

3

0

0

 

 

 

 

 

 

24

Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm

2

0

2

0

0

 

 

 

 

 

 

25

Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

4

0

4

0

1

 

 

 

1

 

 

II

CẤP HUYỆN

114

53

61

6

6

0

0

6

3

0

3

1

UBND Thành phố Quảng Ngãi

6

5

1

1

0

 

 

1

 

 

 

2

UBND huyện Đức Phổ

5

5

0

1

0

 

 

1

 

 

 

3

UBND huyện Minh Long

12

5

7

1

1

 

 

1

1

 

 

4

UBND huyện Mộ Đức

2

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

5

UBND huyện Nghĩa Hành

20

2

18

0

2

 

 

 

1

 

1

6

UBNB huyện Bình Sơn

5

4

1

0

0

 

 

 

 

 

 

7

UBND huyện Sơn Hà

16

4

12

0

2

 

 

 

1

 

1

8

UBND huyện Trà Bồng

6

5

1

1

0

 

 

1

 

 

 

9

UBND huyện Tây Trà

7

3

4

0

0

 

 

 

 

 

 

10

UBND huyện Tư Nghĩa

7

6

1

1

0

 

 

1

 

 

 

11

UBND huyện Lý Sơn

14

4

10

0

1

 

 

 

 

 

1

12

UBND huyện Ba Tơ

9

5

4

1

0

 

 

1

 

 

 

13

UBND huyện Sơn Tây

5

3

2

0

0

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

482

175

307

18

31

2

7

14

13

2

11

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu92/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2018
Ngày hiệu lực21/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 92/KH-UBND 2018 giảm biên chế theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Quảng Ngãi 2019 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 92/KH-UBND 2018 giảm biên chế theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Quảng Ngãi 2019 2021
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu92/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành21/06/2018
        Ngày hiệu lực21/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 92/KH-UBND 2018 giảm biên chế theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Quảng Ngãi 2019 2021

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 92/KH-UBND 2018 giảm biên chế theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP Quảng Ngãi 2019 2021

           • 21/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực