Văn bản khác 92/KH-UBND

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2018 về thực hiện "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 92/KH-UBND 2018 phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại tỉnh và hướng dẫn thực hiện tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức, của từng gia đình, cá nhân đối với việc tổ chức, triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Yêu cầu

Các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện trên cơ sở tiết kiệm, nghiêm túc, đúng quy định hiện hành và đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

II. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

1. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền.

2. Đảm bảo tính thống nhất, chủ động, hiệu quả trong các hoạt động phối hợp liên ngành.

3. Hoạt động phối hợp liên ngành dựa trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình và trên cơ sở phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức.

4. Phối hợp nội dung quan hệ gắn kết giữa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình với các văn bản pháp luật có liên quan như: Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình và Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống mua bán người, ...

5. Công tác phối hợp phải dựa trên nguyên tắc đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm bằng kết quả thực tiễn; tăng cường việc thu thập dữ liệu có chất lượng cao nhằm hỗ trợ việc chia sẻ thông tin chính xác để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động.

6. Phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có tính hệ thống của các sở, ban, ngành trong giải quyết, xử lý các vụ bạo lực gia đình.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung phối hợp

1.1. Phòng ngừa bạo lực gia đình

- Thông tin, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

1.2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

- Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình;

- Tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

1.3. Thống kê, báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

1.4. Thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Nội dung hoạt động

- Xây dựng kế hoạch, triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp liên ngành theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và theo thực tế tại địa phương.

- Phối hợp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018; các hoạt động truyền thông trọng điểm, chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương, chú trọng phối hợp thực hiện hiệu quả các mô hình tại cơ sở.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình của các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (lồng ghép trong báo cáo định kỳ về công tác gia đình vào tháng 12 hàng năm) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh).

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình phối hợp, kế hoạch, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ được giao về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Thực hiện theo dõi, đôn đốc và tổng hợp số liệu và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, nội dung, ấn phẩm truyền thông và các nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình, liên quan đến hòa giải mâu thuẫn gia đình cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan đơn vị trong tỉnh; duy trì mối liên hệ thường xuyên với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này;

- Duy trì và hướng dẫn nhân rộng các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh; đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan hướng dẫn quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ, chuyển gửi an toàn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng;

- Chủ trì, hướng dẫn việc thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo về công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo việc thực hiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp, kiểm tra, đánh giá liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở; đôn đốc, hướng dẫn, giám sát và định kỳ kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạt động hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật để đáp ứng nhiệm vụ của pháp luật về hòa giải mâu thuẫn và hòa giải tranh chấp giữa các thành viên gia đình, góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình.

Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình. Hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành cùng cấp như: Công an, Phụ nữ, Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức hỗ trợ, tư vấn pháp luật, tâm lý cho nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Sở Tài chính

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch, cân đối, đề xuất bố trí kinh phí phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh, đảm bảo cho triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch.

4. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện quy trình phát hiện sớm, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình. Đồng thời phối hợp xử lý nóng các vụ bạo lực gia đình có tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

- Chỉ đạo công an các huyện, thành phố nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện nhiệm vụ báo cáo thống kê các vụ bạo lực gia đình xảy ra theo định kỳ 6 tháng, 01 năm và giai đoạn (báo cáo đột xuất đối với các vụ bạo lực có tính chất nghiêm trọng).

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi, các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội,...

- Chỉ đạo cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội thực hiện trợ giúp, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định.

6. Sở Y tế

- Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ và chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm y tế các huyện, thành phố hướng dẫn các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định về việc lấy trạm y tế các xã, phường, thị trấn là nơi thực hiện chăm sóc ban đầu cho nạn nhân bạo lực gia đình, tư vấn sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; thực hiện việc sàng lọc, thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình đến khám và điều trị tại cơ sở y tế theo định kỳ 6 tháng, 01 năm (hoặc đột xuất);

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc phát hiện, khám sàng lọc và chuyển gửi an toàn bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong nhà trường; Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục ngoại khóa phù hợp với các cấp học, bậc học trong nhà trường.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đa dạng hóa các hình thức truyền thông, phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi, Luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để nhân dân biết và tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; tăng thời lượng, tần suất các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia đình.

9. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan tuyên truyền hướng dẫn công đoàn cơ sở trong việc vận động công nhân, viên chức, lao động thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Xây dựng mô hình tổ chức công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình; nghiên cứu thí điểm đưa tiêu chí “Đoàn viên công đoàn không gây bạo lực gia đình” vào tiêu chuẩn để bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng công đoàn cơ sở vững mạnh;

- Hướng dẫn Công đoàn cơ sở biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động văn hóa tiêu biểu (trong đó có tiêu chí không có bạo lực gia đình) vào các dịp ngày “Quốc tế hạnh phúc 20/3”; “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6” và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11)”; ... hằng năm.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh xét danh hiệu “Cơ quan văn hóa” cần quan tâm đến tiêu chí (không có bạo lực gia đình).

10. Báo Hòa Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Tăng cường thời lượng phát sóng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình nói chung và công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nêu gương các mô hình, câu lạc bộ, các tập thể, các cá nhân, các gia đình, dòng họ thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; lên án những vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan liên quan bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ kiểm sát viên các cấp để thực hiện việc giáo dục trong quá trình xét xử vụ án đối với người có hành vi gây bạo lực gia đình, giúp cho người vi phạm thay đổi hành vi và cả nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Phối hợp với Cơ quan điều tra và cơ quan Tòa án xác định các vụ án trọng điểm, đồng thời phối hợp với Cơ quan Tòa án đưa ra xét xử lưu động các vụ án liên quan đến tội phạm bạo lực gia đình nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân và phòng ngừa tội phạm bạo lực.

- Hướng dẫn Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan điều tra phân loại, xử lý kịp thời các hành vi, tội phạm bạo lực gia đình; Phối hợp tốt với cơ quan Tòa án trong công tác xét xử các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

13. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ thẩm phán các cấp để thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình truy tố, xét xử;

- Hướng dẫn Tòa án nhân dân các huyện, thành phố phổ biến và áp dụng thống nhất về pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời xét xử các vụ án về bạo lực gia đình, xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra vụ án trọng điểm; phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Báo cáo kết quả thực hiện về phòng, chống bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản dưới Luật trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; thông tin tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, vận động nhân dân chấp hành Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp triển khai các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; động viên nhân dân tố giác các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

15. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Phối hợp thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho các hội viên, phụ nữ thuộc phạm vi quản lý;

- Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, cung cấp các hoạt động hỗ trợ ngay từ cộng đồng, tham gia xây dựng, duy trì hoạt động các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

16. Đề nghị Tỉnh Đoàn Thanh niên

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng, nhân rộng mô hình gia đình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình.

17. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan chỉ đạo các cấp Hội Nông dân tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục hội viên thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình; đưa tiêu chí người nông dân không gây bạo lực gia đình vào bộ tiêu chí “Mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”

- Vận động nam nông dân tham gia tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình thông qua các Câu lạc bộ, Mô hình “Đàn ông xây tổ ấm”.

18. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tại địa phương. Đưa các mục tiêu, nội dung của Chương trình vào Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và nhân dân địa phương, đặc biệt là đối tượng có nguy cơ và đã vi phạm Pháp luật về bạo lực gia đình.

- Nhân rộng mô hình các câu lạc bộ, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phát triển mạng lưới địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan công an xã, phường để nhân dân biết, kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp bạo lực gia đình.

- Lồng ghép tuyên truyền các nội dung giáo dục đời sống gia đình vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào do các tổ chức đoàn thể phát động.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể có ký kết chương trình phối hợp, gắn nội dung giáo dục đời sống gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình để triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở; đội ngũ nhân viên y tế của trạm y tế xã, phường, thị trấn về chuyên môn chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, thực hiện biện pháp can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình theo địa bàn quản lý; xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa bàn; Thực hiện hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ sở;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn trọng điểm; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện nội dung Chương trình ở địa phương, định kỳ báo cáo kết quả về phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý của địa phương về các cơ quan có thẩm quyền;

- Cân đối, bố trí ngân sách, xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo định kỳ trước ngày 10 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh) chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Thông tư số 07/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí từ ngân sách nhà nước theo Thông tư 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập và huy động nguồn lực từ các nguồn khác nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động phối hợp phòng, chống bạo lực gia đình. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp lập dự toán chi ngân sách hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thành viên BCĐCTGĐ tỉnh;
- Viện Kiểm sát tỉnh;
- Tòa án tỉnh;
- Báo Hòa Bình;
- Đài PT&TH t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, KGVX (Vu 39b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu92/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2018
Ngày hiệu lực29/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 92/KH-UBND 2018 phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 92/KH-UBND 2018 phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu92/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành29/06/2018
        Ngày hiệu lực29/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 92/KH-UBND 2018 phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 92/KH-UBND 2018 phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình Hòa Bình

           • 29/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực