Văn bản khác 92/KH-UBND

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 92/KH-UBND 2019 Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019 - 2022” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải của các hòa giải viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn 2019 - 2022 và các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Các nội dung hoạt động phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; xác định nhiệm vụ cụ thể, thời gian tiến hành và trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

- Phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác hòa giải ở cơ sở; gắn công tác hòa giải với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động;

- Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn để bảo đảm tiến độ theo nội dung, yêu cầu hoạt động Kế hoạch đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh (Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện).

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2019.

2. Tổ chức quán triệt, triển khai Đề án và các văn bản tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh

Tổ chức quán triệt, triển khai Đề án và các văn bản tổ chức thực hiện tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nhất là đội ngũ tham mưu thực hiện quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp, như: Lồng ghép qua các hội nghị, hội thảo có liên quan; ban hành văn bản hướng dẫn triển khai; đăng tải trên bản tin của ngành, lĩnh vực và trang thông tin điện tử của địa phương, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở...

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố; Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019

3. Xây dựng, tập huấn đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh và cấp huyện

a) Xây dựng đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh và cấp huyện

Xây dựng đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh (từ 03 - 05 người), cấp huyện (từ 04 - 08 người/huyện, thành phố) từ nguồn cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và các cá nhân khác có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp truyền đạt, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở;

- Cơ quan chủ trì:

+ Cấp tỉnh: Sở Tư pháp.

+ Cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Hội Luật gia, Đoàn luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

b) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

-Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2019 - 2022).

4. Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên

a) Rà soát, kiện toàn, bổ sung, thay thế hòa giải viên bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể tại địa phương và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2019 - 2022).

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở

Tổ chức các lớp chuyên đề, lồng ghép tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; đăng tải Bộ Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, sở, ngành, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân cùng cấp và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2019 - 2022).

5. Thực hiện hoạt động chỉ đạo điểm của Trung ương tại địa phương

Lựa chọn 02 - 03 đơn vị cấp xã làm điểm chỉ đạo thực hiện Đề án theo Quyết định số 1331/QĐ-BTP ngày 12/6/2019 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện trong năm 2019, Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" (Dự kiến chọn 01 phường ở Thành phố Tam Điệp, 01 xã ở huyện Kim Sơn, 01 xã ở huyện Nho Quan).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố: Tam Điệp, Kim Sơn, Nho Quan.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, phường được lựa chọn làm điểm; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

a) Cập nhật, đăng tải Bộ Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, các ấn phẩm khác về hòa giải ở cơ sở trên Trang/Cổng thông tin điện tử của tỉnh, sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương, các phương tiện phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh), các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

b) Tiếp nhận, xử lý thông tin hai chiều, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở, nhất là hòa giải các vụ việc khó, phức tạp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể của tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 - 2022 và các năm tiếp theo.

7. Tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Tăng cường tổ chức các Hội nghị, tọa đàm, đối thoại nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2019).

8. Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở

Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác hòa giải ở cơ sở; khuyến khích Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, tổ chức hành nghề Luật sư hỗ trợ tài liệu, tư vấn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; vận động và tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức mình tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2019 - 2022 và các năm tiếp theo).

9. Kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án

Tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án; biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Kiểm tra: Hàng năm.

+ Tổng kết: Năm 2022.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách Nhà nước; các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có); lồng ghép kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch khác có liên quan đang triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5), hằng năm (trước ngày 20/11) báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo công tác Tư pháp) về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; tăng cường truyền thông về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải; vận động, thuyết phục thành viên, hội viên và nhân dân giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở.

4. Sở Tư pháp đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp; (Báo cáo)
- Lãnh đạo UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP6, VP7, TTTHCB.
………BT.10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu92/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực30/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(16/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 92/KH-UBND 2019 Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 92/KH-UBND 2019 Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu92/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhạm Quang Ngọc
        Ngày ban hành30/07/2019
        Ngày hiệu lực30/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (16/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 92/KH-UBND 2019 Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở tỉnh Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 92/KH-UBND 2019 Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở tỉnh Ninh Bình

           • 30/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực