Văn bản khác 92/KH-UBND

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2020 về tổng kết 10 năm thực hiện “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2020”

Nội dung toàn văn Kế hoạch 92/KH-UBND 2020 tổng kết nâng cao chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020”

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định số 6374/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020”, các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020”; xác định rõ những kết quả nổi bật đã đt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

- Đề xuất những định hướng, giải pháp, nhiệm vụ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2030; Đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình.

2. Yêu cầu.

- Việc tổng kết, đánh giá Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020 cần theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại Kế hoạch này, đảm bảo yêu cầu về nội dung đánh giá, số liệu tổng hợp, tiến độ thực hiện.

- Kế hoạch tổng kết được triển khai đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG.

1. Xây dựng báo cáo tổng kết.

- Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội xây dựng trên cơ sở tổng hp báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Thành phố; đối chiếu các mục tiêu, nhiệm vụ trong Quyết định số 6374/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND Thành phố Hà Nội để đánh giá kết quả đạt được và mức độ hoàn thành.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Thành phố: Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Chương trình của cơ quan, đơn vị mình để xây dựng báo cáo đánh giá kết quả (theo Đề cương đính kèm Kế hoạch này).

2. Hình thức tổng kết.

Tổ chức tổng kết thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện “Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010-2020”.

3. Thời gian.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Thành phố: Gửi báo cáo về UBND Thành phố (qua Sở Khoa học và Công nghệ - Điện thoại 0905151961, Email: [email protected]) trước ngày 15/10/2020.

- Đối với cấp Thành phố: Xây dựng báo cáo tổng kết và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Khoa học và Công nghệ.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Tổng hợp báo cáo và số liệu từ các cơ quan, đơn vị; xây dựng Báo cáo tổng kết của Thành phố bảo đảm yêu cầu về nội dung, tiến độ.

2. Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh hợp tác xã Thành phố:

- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năng suất và chất lượng trong phạm vi quản lý của đơn vị mình theo Đcương kèm theo Kế hoạch này, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Khoa học và Công nghệ) trước ngày 15/10/2020.

3. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch này. Quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Khoa học và Công nghệ) xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KH&CN;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Tổng cục TCĐLCL - Bộ KH&CN;
- Các Sở, ngành: CT, NN&PTNT, TN&MT, XD, GTVT, YT, TC, KH&ĐT, Liên minh HTX;
- VP
UB: CVP, các PCVP, các Phòng: KGVX, KT, ĐT, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ ………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BC-…

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020

 

BÁO CÁO

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 tại Sở…………..

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

1. Những công việc chính đã thực hiện giai đoạn 2010-2020

a) Tham mưu UBND Thành phố xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng

b) Hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến; hội nghị, hội thảo (hình thức, nội dung, số lượng, khối lượng công việc...)

c) Hoạt động đào tạo nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng, tiêu chuẩn hóa, đánh giá sự phù hợp (cụ thể về số lớp, số người, nội dung, đối tượng đào tạo...)

d) Tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, thực hiện dự án NSCL tại doanh nghiệp (số doanh nghiệp được hỗ trợ, nội dung hỗ trợ ...)

đ) Hoạt động xây dựng TCVN, QCVN; phổ biến áp dụng TCVN, QCVN;

h) Hoạt động đánh giá sự phù hợp;

i) Các hoạt động khác (nếu có).

2. Kết quả, sản phẩm cụ thể đã đạt được

- Nêu một số kết quả nổi bật tác động đến phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh ... (có dẫn chứng doanh nghiệp, số liệu cụ thể ...).

3. Kinh phí được cấp và tình hình sử dụng kinh phí

Đơn vị tính: triệu đng

Năm

Nguồn kinh phí

Kinh phí theo kế hoch

Kinh phí được cấp

Kinh phí đã sử dụng

2010

 

 

 

 

...

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

4. Đánh giá chung (ưu điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm)

- …............

II. ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG ĐẾN 2030

1. Định hướng mục tiêu

2. Phạm vi, đối tượng

3. Nhiệm vụ trọng tâm

(Tập trung vào các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng thông qua các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng .... trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường hạ tầng chất lượng quốc gia đảm bảo đủ năng lực hỗ trợ doanh nghiệp ....)

4. Giải pháp thực hiện

a) Về cơ chế quản lý

b) Về cơ chế tài chính

c) Các giải pháp khác ...

5. Kiến nghị, đề xuất.

 


Nơi nhận:
-
-

GIÁM ĐỐC


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu92/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2020
Ngày hiệu lực05/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(11/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 92/KH-UBND 2020 tổng kết nâng cao chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 92/KH-UBND 2020 tổng kết nâng cao chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu92/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành05/05/2020
        Ngày hiệu lực05/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (11/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 92/KH-UBND 2020 tổng kết nâng cao chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 92/KH-UBND 2020 tổng kết nâng cao chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Hà Nội

              • 05/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực