Văn bản khác 92/KH-UBND

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 92/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 6 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 28/4/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC, VỤ ÁN THAM NHŨNG

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Xác định công tác phòng, chống tham nhũng và việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng thuộc trách nhiệm trực tiếp của lãnh đạo các cấp, các ngành và là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

- Chủ động phòng ngừa, đồng thời tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, có hành vi bao che trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Đảm bảo sự phối hợp tốt giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, xong trước ngày 30/7/2016.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ; đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng.

- Tăng cường chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý theo thẩm quyền, hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm hoặc bao che hành vi tham nhũng.

- Phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân trong việc phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc tham nhũng.

- Các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Cục Hải Quan,... phối hợp với Sở Tư pháp theo thẩm quyền xây dựng và ban hành quy trình giám định chuẩn trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trong năm 2016; xác định rõ thời gian thực hiện giám định và các quy chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật cụ thể được áp dụng trong quá trình thực hiện giám định; củng cố, tăng cường về số lượng và chất lượng đội ngũ giám định viên để đảm bảo chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám định.

2. Thanh tra tỉnh

- Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra phòng, chống tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý tài chính - ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng, khoáng sản, thuế,... nhằm kịp thời thanh tra để ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng.

- Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đối với vụ việc có dấu hiệu phạm tội phải khẩn trương chuyển cơ quan điều tra, để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Kiểm toán nhà nước Khu vực XI, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong việc tuyên truyền, tiếp nhận thông tin, phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; trong đó phải tập trung kiểm tra, đôn đốc lãnh đạo các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm và thu hồi triệt để số tiền thất thoát về ngân sách theo kết luận, kiến nghị thanh tra.

- Giáo dục cán bộ, công chức, thanh tra viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, năng lực phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức có biểu hiện bao che, thiếu kiên quyết trong việc thanh tra xử lý các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh để tiếp nhận thông tin để thanh tra và đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; tiếp nhận, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống người khác.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng kết việc thực hiện Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh để có cơ sở kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung Luật tố cáo, đảm bảo thời gian theo yêu cầu của cấp trên.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong việc phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Thời gian thực hiện: xong trước 30/9/2016.

3. Công an tỉnh

- Chủ động phát hiện và tiến hành điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, không bỏ sót, bỏ loạt tội phạm, tránh oan sai. Phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các tiêu cực trong quá trình tiếp cận, thu thập xử lý thông tin, xác minh, khởi tố, điều tra của cán bộ và người có thẩm quyền điều tra có hành vi bao che tham nhũng, thiếu kiên quyết trong việc thu hồi tài sản tham nhũng.

- Chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan; thực hiện đúng quy trình điều tra tránh oan, sai; bỏ lọt tội phạm; thu hồi triệt để số tiền, tài sản tham nhũng; phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các tiêu cực trong quá trình tiếp cận, thu thập thông tin, xác minh, khởi tố, điều tra của cán bộ và người có thẩm quyền trong việc thực thi công vụ.

- Phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các cụ việc có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan, tổ chức khác phát hiện, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra; thường xuyên trao đổi thông tin và thông báo kết quả xử lý tới cơ quan chuyển hồ sơ, sau khi kết thúc vụ việc.

- Thực hiện các biện pháp để bảo vệ người tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo năm 2011; công khai các quy định về bảo vệ người tố cáo; đồng thời phát hiện và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống người khác, gây mất ổn định.

4. Sở Tư pháp

- Tham mưu cho UBND tỉnh, chỉ đạo các ngành, huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, nghiên cứu trình UBND tỉnh các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định tư pháp; Chủ trì xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp về công tác giám định tư pháp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh về giám định tư pháp trong quá trình chỉ đạo xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý cho đội ngũ giám định tư pháp của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực: Tài chính, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường,…; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ về giám định tư pháp.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh trình UBND tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ của phòng thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh.

6. Sở Tài chính

- Bố trí và bảo đảm nguồn kinh phí kịp thời cho Thanh tra tỉnh và các ngành theo dự toán được duyệt; tham mưu về kinh phí cho Thanh tra tỉnh thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được UBND tỉnh giao.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền về chi phí giám định, phù hợp với tính chất đặc thù và thực tế của từng lĩnh vực làm căn cứ cho việc tính, chi trả kịp thời, đầy đủ các chi phí giám định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các ngành chức năng, kịp thời đưa tin phản ánh vụ việc tham nhũng đã được phát hiện, xử lý để góp phần phòng ngừa tham nhũng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục quan tâm, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng cho các cơ quan chức năng để tiến hành thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng.

9. Đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường lãnh đạo công tác thanh tra, điều tra và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan tư pháp cấp huyện.

10. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các sở, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Kế hoạch này.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu92/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2016
Ngày hiệu lực22/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 92/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 92/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu92/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành22/06/2016
        Ngày hiệu lực22/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 92/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Thanh Hóa

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 92/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng Thanh Hóa

             • 22/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực