Văn bản khác 92/KH-UBND

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2016 xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 92/KH-UBND xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 6 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH THANH HÓA

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015, về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc tiến tới nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa là cơ sở cho việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị đảm bảo đồng bộ, liên thông, chia sẻ thông tin với Trung ương và các cấp, các ngành trong tỉnh được thông suốt, thuận lợi, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa phải tuân thủ theo mẫu đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Thanh Hóa.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu để phục vụ cho việc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa.

a) Lập nhiệm vụ khảo sát: Nội dung, phạm vi, quy mô, hình thức khảo sát nhằm đánh giá hiện trạng tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (hạ tầng kỹ thuật CNTT, các ứng dụng CNTT nội bộ trong các cơ quan nhà nước, các dịch vụ công trực tuyến, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tập trung của tỉnh, an toàn thông tin, nhân lực ứng dụng CNTT và chuyên trách về CNTT,...).

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các ngành và đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Trước 31/8/2015.

b) Thực hiện điều tra, khảo sát theo nhiệm vụ khảo sát.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Trước 15/5/2016.

2. Tổ chức thực hiện xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

a) Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa và tổ chức xin góp ý của các ngành, đơn vị liên quan.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Trước 15/7/2016.

b) Xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông để hoàn thiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian hoàn thành: Trước 31/7/2016.

c) Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian hoàn thành: Trước 30/9/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Là cơ quan chủ trì thực hiện xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, địa phương mình nhằm đảm bảo chất lượng và tính khả thi của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (đ BC);
- TTr
Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để BC);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để BC);
- Các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- L
ưu: VT, CNTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Hồi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu92/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 92/KH-UBND xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 92/KH-UBND xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu92/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Ngọc Hồi
        Ngày ban hành29/06/2015
        Ngày hiệu lực29/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 92/KH-UBND xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử Thanh Hóa 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 92/KH-UBND xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử Thanh Hóa 2016

             • 29/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực