Văn bản khác 925/KH-UBND

Kế hoạch 925/KH-UBND năm 2018 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 925/KH-UBND 2018 tổng kết thực hiện Nghị quyết nông nghiệp nông thôn Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 925/KH-UBND

Điện Biên, ngày 16 tháng 4m 2018 

 

KẾ HOẠCH

TNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA X) VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Thực hiện Công văn số 453-CV/TU ngày 29/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Đánh giá kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ cấp xã đến cấp tỉnh;

- Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2025 và năm 2030.

2. Yêu cầu

- Tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, xác định rõ các nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời rút ra được các bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghquyết trong 10 năm qua đkế thừa, phát huy nhân rộng trong thời gian tới.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương để có hình thức tổ chức tổng kết phù hợp và xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá đảm bảo bám sát mục tiêu tại Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 06/11/2008 của Tỉnh ủy Điện Biên về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Đề cương báo cáo tổng kết 10 năm của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X cương báo cáo đính kèm Công văn s453-CV/TU ngày 29/3/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên, được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh tại địa chỉ: http://www.dienbien.gov.vn).

- Tổ chức Hội nghị nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, đánh giá khách quan, toàn diện, đúng tình hình thực tế và đảm bảo thời gian yêu cầu.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔNG KẾT

1. Nội dung tổng kết

a) Đánh giá kết quả 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, trên các mặt:

- Kết quả thực hiện tái cơ cấu xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, phát triển mnh công nghiệp và dịch vụ nông thôn.

- Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa.

- Về xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn.

- Về đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn.

- Về phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn.

- Về đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động cao các nguồn lực, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đi sống vật chất, tinh thần của nông dân.

- Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn.

b) Đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể so với mục tiêu của Nghị quyết.

c) Đánh giá được những khó khăn, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện; làm rõ nguyên nhân của các mặt tồn tại, hạn chế; các bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện.

d) Dự báo xu thế phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cơ sở đó đề xuất những kiến nghị về cơ chế, chính sách và các giải pháp cần bổ sung, hoàn thiện để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết trong giai đoạn tới.

đ) Đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về nông nghiệp, nông dân và nông thôn để triển khai thực hiện đến năm 2025 và năm 2030.

2. Hình thức tổng kết

2.1. Đối với cấp xã

Mỗi huyện lựa chọn 03 xã tiêu biểu để tổ chức Hội nghtổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo tổng kết, thông qua cấp ủy gửi báo cáo tổng kết của xã về UBND huyện trước ngày 20/5/2018.

Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại: Có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng kết, gửi về UBND cấp huyện để tng hp trước ngày 20/5/2018.

2.2. Đối với UBND cấp huyện

Trên cơ sở các báo cáo tổng kết của các xã trên địa bàn, tiến hành tổng hợp báo cáo tng kết của cấp huyện; tổ chức tổng kết và tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo, thông qua Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05/6/2018.

2.3. Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của ngành, đơn vị để có hình thức tổ chức tổng kết phù hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo đề cương hướng dẫn của Tỉnh ủy tại Công văn số 453-CV/TU ngày 29/3/2018; gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung; thời gian hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 05/6/2018.

2.4. Đối với cấp tỉnh

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo chung về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2018.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết:

+ Về thời gian: Tổ chức Hội nghị tổng kết xong trước ngày 30/6/2018.

+ Địa điểm: Hội trường trụ sở UBND tỉnh.

+ Về Thành phần dự Hội nghị:

. Đại biểu các Ban, Bộ, ngành Trung ương;

. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

. Đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

. Đại diện: Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; UBND, phòng Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố.

. Phóng viên các Báo, đài Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh;

(UBND tỉnh sẽ có Giấy mời cụ thể sau)

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị dự thảo Báo cáo tng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X trên địa bàn tỉnh, Chương trình Hội nghị, bài khai mạc, bế mạc của lãnh đạo tỉnh, nội dung giấy mời, in ấn và cấp phát tài liệu cho đại biểu và đảm nhiệm công tác tổ chức Hội nghị.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đón tiếp và bố trí chỗ ăn nghỉ cho Đại biu Trung ương dự Hội nghị.

- Là đu mi đôn đốc, hướng dẫn các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng kế hoạch, thời gian quy định tại văn bản này.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Thẩm định các nội dung: Dự thảo báo cáo tng kết, Chương trình Hội nghị, bài khai mạc, bế mạc Hội nghị của Lãnh đạo tỉnh, giấy mời.

- Tham mưu cho UBND tỉnh về thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết, phát hành Giấy mời.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị hội trường, trang trí, khánh tiết; đón tiếp và bố trí chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu Trung ương về dự Hội nghị.

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Có hình thức phù hợp để tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng báo cáo tng kết thuc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng thời gian quy định.

Tham dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian, địa điểm theo giấy mời; chun bị nội dung tham luận tại Hội nghị.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các xã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; tổ chức Hội nghị tổng kết tại huyện, xây dựng báo cáo tổng kết gửi về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng thời gian quy định.

- Tham dự Hội nghị tổng kết đúng thành phần, thời gian, địa điểm; chuẩn bị báo cáo tham luận và tham gia phát biểu tại Hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung yêu cầu đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPĐP NTM Trung ương;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện ủy các huyện, TX, TP;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KTN(NNT),

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 925/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu925/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2018
Ngày hiệu lực16/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 925/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 925/KH-UBND 2018 tổng kết thực hiện Nghị quyết nông nghiệp nông thôn Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 925/KH-UBND 2018 tổng kết thực hiện Nghị quyết nông nghiệp nông thôn Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu925/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành16/04/2018
        Ngày hiệu lực16/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 925/KH-UBND 2018 tổng kết thực hiện Nghị quyết nông nghiệp nông thôn Điện Biên

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 925/KH-UBND 2018 tổng kết thực hiện Nghị quyết nông nghiệp nông thôn Điện Biên

              • 16/04/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/04/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực