Văn bản khác 9252/KH-UBND

Kế hoạch 9252/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 9252/KH-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm Đồng Nai đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9252/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-BCĐ ngày 11/7/2017 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chương trình trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong phòng, chống tội phạm, nhằm giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sự tham gia của hệ thống chính trị và toàn xã hội tạo sức mạnh tổng hợp, thống nht, toàn diện trong phòng, chống tội phạm.

3. Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh và các đơn vị, địa phương căn cứ nội dung chương trình, xác định rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình quyết liệt, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

1.1. Nội dung

a) Ban hành Kế hoạch hàng năm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; định kỳ 6 tháng, hàng năm, Ban Chỉ đạo Phòng chng AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và xác định chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tiếp theo.

b) Lồng ghép thực hiện Chương trình với các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

c) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đúng mục tiêu, nội dung, phân công tại Chương trình. Chậm nhất quý III/2017 phải hoàn thành việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình và các đề án; định kỳ quý, 6 tháng, hàng năm báo cáo về Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ theo quy định.

d) Nghiên cứu, điều tra khảo sát, tổ chức các hội thảo, giao ban, tập huấn và các hội nghị chuyên đề để đề ra các kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tiến tới giảm tội phạm và tệ nạn xã hội.

đ) Hằng năm, thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tại một số sở, ngành và địa phương.

1.2. Trách nhiệm thực hiện

a) Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh giúp UBND tỉnh chủ trì thực hiện các hoạt động trên.

b) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện các nhiệm vụ trên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Công tác phòng ngừa tội phạm

2.1. Nội dung

a) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc trong tình hình mới”; Chương trình phối hợp số 17/CTPH-CA-MTTQ ngày 14/11/2013 giữa Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 12/01/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành khác giữa Công an tỉnh với các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tn, báo chí trong công tác phòng, chống tội phạm.

b) Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin bài, sản xuất phim phóng sự, phim tài liệu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng, tn sut thông tin về công tác phòng, chống tội phạm nhằm định hướng dư luận, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời kết hợp kiểm soát chặt ch thông tin trên mạng internet.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng chống tội phạm, nht là tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cho các lực lượng phòng, chống tội phạm ở cơ sở và người dân, chú trọng ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn... không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

d) Xây dựng, rà soát, đánh giá phân loại, duy trì và nhân rộng các mô hình, đin hình tiên tiến về phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm ở cơ sở hoạt động có hiệu quả.

đ) Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản, đất đai, khoáng sản, môi trường, cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện... không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

2.2. Trách nhiệm thực hiện

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại điểm a, c, d mục 2.1.

b) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ tại điểm đ mục 2.1.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ tại điểm b mục 2.1.

d) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện các nhiệm vụ trên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Công tác đấu tranh chống tội phạm

3.1. Nội dung

a) Thực hiện các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ điều tra (xác định tuyến, địa bàn, lĩnh vực, hệ, loại đối tượng đấu tranh), lên danh sách và đưa vào diện quản lý nghiệp vụ các đối tượng tiền án, tiền sự, đối tượng cầm đầu băng, , nhóm có tổ chức, đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng gây án bỏ trốn, đối tượng liên quan sử dụng ma túy... để có kế hoạch tập trung đấu tranh.

b) Kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các kế hoạch chuyên đề khác nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước và của tỉnh.

d) Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy t, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghiêm trọng, các vụ án tham nhũng, kinh tế, hình sự nguy hiểm, ma túy lớn và phối hợp tổ chức xét xử án điểm hoặc lưu động nhằm răn đe tội phạm và phát động phong trào quần chúng.

đ) Sơ kết, tổng kết các chuyên đề, tổ chức hội thảo, giao ban rút kinh nghiệm về việc chỉ đạo, tổ chức điều tra, giải quyết các vụ án lớn, phức tạp.

3.2. Trách nhiệm thực hiện

a) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính phối hợp các cơ quan chức năng khác có liên quan thực hiện nhiệm vụ tại điểm a, đ mục 3.1.

b) Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ tại điểm c mục 3.1.

c) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ tại điểm b, d mục 3.1.

d) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện các nhiệm vụ trên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Công tác rà soát, phổ biến pháp luật

4.1. Nội dung

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân và quán triệt, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ ở các đơn vị, địa phương có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm về những quy định mới trong các văn bản pháp luật. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm.

4.2. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức tập hun và chuẩn bị tt nội dung triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật Quản lý vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ đã được Quốc hội thông qua. Việc tổ chức tập hun phải triển khai sâu rộng, có hiệu quả để cán bộ, công chức và viên chức nhất là những cán bộ thực thi pháp luật nắm vững, hiểu rõ và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

b) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện nhiệm vụ trên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm

5.1. Nội dung

a) Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm; chủ động phối hợp Văn phòng Interpol Việt Nam trong quan hệ hợp tác với các tổ chức cảnh sát các nước, nht là các nước láng giềng, các nước có đông người Việt Nam định cư sinh sống làm ăn, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ nước ngoài và các nước có quan hệ truyền thống để phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, buôn bán hàng cấm. Tranh thủ nguồn tài trợ quốc tế về tài chính, kỹ thuật cho công tác phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy.

b) Các lực lượng duy trì giao ban, trao đổi đoàn các cấp, xác định đầu mi, thiết lập “đường dây nóng” nhằm trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra bt giữ, chuyn giao tội phạm, truy nã và truy tìm tội phạm.

5.2. Trách nhiệm thực hiện

a) Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại điểm a, mục 5.1.

b) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại điểm b, mục 5.1.

c) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện các nhiệm vụ trên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng lực lượng và kinh phí thực hiện Chương trình

6.1. Nội dung

a) Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội các cấp, đảm bảo tinh gọn, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tội phạm; phát huy hơn nữa trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ đồng thời nghiêm túc đánh giá, kim điểm trách nhiệm. Kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của Tchuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội các cấp. Hàng năm có báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và các thành viên liên quan.

b) Rà soát tổ chức, biên chế theo hướng giảm đầu mối, bố trí lực lượng chuyên sâu.

c) Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện Chương trình từ ngân sách của trung ương, của tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu của từng ngành, từng địa phương.

6.2. Trách nhiệm thực hiện

a) Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện nhiệm vụ tại điểm a và b mục 6.1.

b) Sở Tài chính phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện nhiệm vụ tại điểm c, mục 6.1.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế đxây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Kế hoạch thực hiện gửi về Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh (Công an tỉnh) trước ngày 20/9/2017 và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng (15/5) và hàng năm (15/11) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phBiên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của ngành, địa phương và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo đúng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh.

3. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh (Công an tỉnh) theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này và tập hợp báo cáo kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ 138 Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- C41, C42 - BCA (A+B);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Thành viên Ban Chỉ đạo PC AIDS, tội phạm v
à TNXH tnh;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Chánh, PCVP.NC, VX; ;
- Lưu: VT, NC,
VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9252/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu9252/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2017
Ngày hiệu lực14/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9252/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 9252/KH-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm Đồng Nai đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 9252/KH-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm Đồng Nai đến 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu9252/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành14/09/2017
        Ngày hiệu lực14/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 9252/KH-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm Đồng Nai đến 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 9252/KH-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm Đồng Nai đến 2020

           • 14/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực