Văn bản khác 93/KH-UBND

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 93/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 28/CT-TTG NGÀY 18/9/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của hoạt động bi dưỡng trước khi bnhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý;

b) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

a) Phân công cụ thể trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và điều kiện tại địa phương.

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

c) Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định.

d) Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bnhiệm, bnhiệm lại.

đ) Gắn quy hoạch với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh. Có cơ chế bồi dưỡng cán bộ, có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý; quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

b) Từng cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải chủ động, nghiêm túc, gương mẫu trong việc học tập, bồi dưỡng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

2. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

a) Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, cấp huyện và tương đương; cấp sở và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Hằng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng chương trình theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn trong năm 2018 và năm 2019; coi trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp;

3. Nâng cao năng lực sở đào tạo, bồi dưỡng

a) Xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý;

b) Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực, uy tín của Trung ương. Huy động sự tham gia công tác bồi dưỡng của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có năng lực, trình độ, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn.

4. Đẩy mạnh hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

a) Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; cấp sở và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý; gắn quy hoạch với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh.

b) Trên cơ sở thực trạng đội ngũ xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và đối tượng dự nguồn đi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

c) Tăng cường tạo điều kiện, cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng theo thẩm quyền.

5. Thực hiện quản lý chất lượng bồi dưng

a) Tổ chức đánh giá chất lượng đối với các khóa bồi dưỡng theo quy định của Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

b) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này lấy từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do ngân sách nhà nước cấp, kinh phí của các cơ quan, đơn vị hoặc đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý;

b) Tổ chức rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý, gửi về Sở Nội vụ theo để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh theo quy định;

c) Rà soát thực trạng đội ngũ và có kế hoạch cụ thể để cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Xây dựng kế hoạch, tập trung tổ chức hoặc cử viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn tham gia các khóa bồi dưỡng trong năm 2018 và năm 2019;

d) Tăng cường tạo điều kiện và cử cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và quy hoạch lãnh đạo, quản lý tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định;

đ) Đánh giá chất lượng đối với các khóa bồi dưỡng. Hàng năm tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh theo quy định.

2. Trường Chính trị tỉnh

a) Xây dựng kế hoạch, chủ trì hoặc phối hợp với các huyện, thành phố tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng theo theo thẩm quyền trong năm 2018 và năm 2019;

b) Xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình bi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước; huy động các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có năng lực, trình độ, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tham gia công tác đào tạo, bi dưỡng;

c) Tập trung các cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền được giao; rà soát, đánh giá, cập nhật, bổ sung hoặc biên soạn lại tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý được giao theo hướng bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng về kỹ năng; cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng đào tạo, bồi dưỡng.

3. Sở Nội v

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh theo quy định;

b) Hằng năm xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo chương trình quy định cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và đối tượng dự nguồn thuộc thẩm quyền quản lý. Tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng tiêu chun trong năm 2018 và năm 2019; coi trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp;

c) Tham mưu tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo chương trình quy định tại tỉnh hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học các khóa bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng theo thẩm quyền;

d) Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng đối với các khóa bồi dưỡng. Kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

đ) Hàng năm tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định.

4. Sở Tài chính

a) Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí ngân sách để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định;

b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thườ
ng trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Trường Chính trị t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, VP7
BT.01

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

PHỤ LỤC

TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THEO KẾ HOẠCH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Stt

Nội dung

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I. Đẩy mnh tuyên truyền, quán trit

1

Quán triệt, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

Báo cáo

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Báo Ninh Bình;

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh

Hàng năm

 

2

Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

Tin, bài viết

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Báo Ninh Bình;

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quý IV năm 2018

 

II. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

1

Tổ chức rà soát, tng hp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương; đối tượng dự nguồn các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh theo quy định.

Báo cáo

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;

Sở Nội vụ

Tháng 10 năm 2018

 

2

Hng năm, đánh giá thực trạng đội ngũ, xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng nguồn thuộc thẩm quyền đi đào tạo, bồi dưỡng đi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn quy định, trong đó trong năm 2018, 2019 tập trung đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm.

Kế hoạch

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sở Nội vụ

Năm 2018-2025

 

III. Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng

1

Xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước

Kế hoạch

Trường Chính trị tỉnh

Trung tâm Bi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố

Năm 2019-2025

 

2

Huy động các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có năng lực, trình độ, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tham gia công tác bồi dưỡng

Báo cáo

Trường Chính trị tỉnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ

Hàng năm

 

3

Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, bi dưỡng có năng lực, uy tín của Trung ương đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định

Báo cáo

Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;

Hàng năm

 

IV. Tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

1

Chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Tháng 10 năm 2018

 

2

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 11 năm 2018

 

3

Tổ chức các khóa bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và đối tượng dự nguồn

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng

Trường Chính trị và các huyện, thành phố

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Sở Nội vụ;

Hàng năm

 

4

Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ, công chức theo thẩm quyền

Các khóa bồi dưỡng

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Năm 2019-2025

 

5

Tổ chức hoặc cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi tham dự các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

- Khóa bồi dưỡng

- Báo cáo

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Sở Nội vụ

Năm 2019-2025

 

6

Cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền còn nợ tiêu chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định

Báo cáo

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Sở Nội vụ

Năm 2018-2019

 

V. Thực hiện quản lý, kiểm tra chất lượng bồi dưỡng

1

Tổ chức đánh giá chất lượng đối với các khóa bồi dưỡng theo quy định của Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Báo cáo

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Hàng năm

 

2

Thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và đối tượng dự nguồn

Báo cáo

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Theo chương trình thanh tra, kiểm tra

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu93/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2018
Ngày hiệu lực16/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 93/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 93/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu93/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành16/11/2018
        Ngày hiệu lực16/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 93/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 93/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Ninh Bình

           • 16/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực