Văn bản khác 93/KH-UBND

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2020 về xây dựng, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020- 2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 93/KH-UBND 2020 xây dựng quản lý các điểm giết mổ gia súc gia cầm quy mô nhỏ Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM QUY MÔ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2020-2025

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án xây dựng, quản lý các điểm giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ tại các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng, quản lý các điểm giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Từ năm 2020 đến năm 2025 xây dựng 38 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ tại các xã, phường, thị trấn, hình thức giết mổ thủ công đảm bảo vệ sinh, động vật được giết mổ trên giá hoặc trên bệ cao hơn mặt sàn 40 cm, công suất giết mổ tối thiểu từ 10-50 con/cơ sở/ngày đêm. Cơ sở giết mổ có các công trình xử lý chất thải, nước thải phát sinh từ hoạt động giết mổ động vật, hạn chế mức thấp nhất ô nhiễm môi trường, từng bước xóa bỏ và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn việc giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ ở hộ gia đình. Chấm dứt việc giết mổ động vật không bảo đảm vệ sinh, giết mổ động vật trên nền, trên sàn.

- Gia súc, gia cầm được giết mổ đảm bảo vệ sinh thú y, đúng quy trình hướng dẫn của cơ quan thú y và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; đồng thời phòng ngừa dịch bệnh lây truyền từ gia súc, gia cầm sang con người.

- Đưa 481 hộ kinh doanh giết mổ động vật tại hộ gia đình vào các cơ sở giết mổ quy mô nhỏ mới xây dựng để kiểm soát số gia súc, gia cầm giết mổ kinh doanh trên địa bàn. Tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ có cán bộ thú y thực hiện công tác kiểm soát giết mổ; kiểm tra trước và sau khi giết mổ động vật, đóng dấu kiểm soát giết mổ trước khi vận chuyển đi tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm.

2. Yêu cầu

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát quỹ đất lựa chọn giới thiệu địa điểm, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính trong xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ.

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, khuyến khích chủ đầu tư áp dụng hình thức giết mổ treo và công nghệ xử lý chất thải tiên tiến. Sau khi hoàn thành việc xây dựng tổ chức đánh giá và cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm trước khi cơ sở đi vào hoạt động.

- Quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tại các khu vực đã xây dựng hoàn thành cơ sở giết mổ, xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ động vật tại hộ gia đình để kinh doanh theo quy định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Vị trí, số lượng, thời gian và tiến độ thực hiện

Tổng số cơ sở giết mổ quy mô nhỏ dự kiến 38 cơ sở: Năm 2020 xây dựng 11 cơ sở, năm 2021 xây dựng 10 cơ sở, năm 2022 xây dựng 07 cơ sở, năm 2023 xây dựng 06 cơ sở, năm 2024 xây dựng 03 cơ sở, năm 2025 xây dựng 01 cơ sở. Trong quá trình triển khai thực hiện các huyện, thị xã, thành phố chủ động lựa chọn thứ tự xây dựng và thời gian thực hiện trong các năm nhưng đảm bảo trong năm 2020 mỗi huyện, thị xã, thành phố tối thiểu xây dựng được 01 cơ sở, cụ thể:

TT

Tên huyện, thành phố, thị xã, xã/phường/thị trấn

Số lượng cơ sở

Công suất giết mổ (con gia súc/ ngày)

Năm xây dựng, hoàn thành

2020

2021

2022

202 3

2024

2025

 

Tổng cộng

38

 

11

10

07

06

03

01

I

Huyện Bảo Thắng

08

 

02

02

02

02

 

 

1

Xã Gia Phú

01

30

01

 

 

 

 

 

2

Xã Phú Nhuận

01

20

01

 

 

 

 

 

3

Thị trấn Phố Lu

01

30

 

01

 

 

 

 

4

Xã Phong Niên

01

20

 

01

 

 

 

 

5

Xã Xuân Giao

 

30

 

 

01

 

 

 

6

Xã Xuân Quang

01

30

 

 

01

 

 

 

7

TT Nông Trường Phong Hải

01

30

 

 

 

01

 

 

8

Xã Bản Phiệt

01

10

 

 

 

01

 

 

II

Huyện Văn Bàn

09

 

02

02

02

01

01

01

9

Xã Hòa Mạc

01

10

01

 

 

 

 

 

10

Xã Võ Lao

01

20

01

 

 

 

 

 

11

Thị trấn Khánh Yên

01

20

 

01

 

 

 

 

12

Xã Khánh Yên Thượng

01

10

 

01

 

 

 

 

13

Xã Khánh Yên Hạ

01

10

 

 

01

 

 

 

14

Xã Tân An

01

10

 

 

01

 

 

 

15

Xã Làng Giàng

01

10

 

 

 

01

 

 

16

Xã Dương Quỳ

01

10

 

 

 

 

01

 

17

Xã Minh Lương

01

20

 

 

 

 

 

01

III

Huyện Bảo Yên

06

 

01

02

01

01

01

 

18

Thị trấn Phố Ràng

01

40

01

 

 

 

 

 

19

Xã Bảo Hà

01

30

 

01

 

 

 

 

20

Xã Nghĩa Đô

01

20

 

01

 

 

 

 

21

Xã Phúc Khánh

01

20

 

 

01

 

 

 

22

Xã Vĩnh Yên

01

20

 

 

 

01

 

 

23

Xã Điện Quan

01

10

 

 

 

 

01

 

IV

Huyện Bắc Hà

02

 

01

01

 

 

 

 

24

Xã Na Nối

01

30

01

 

 

 

 

 

25

Xã Bảo Nhai

01

20

 

01

 

 

 

 

V

Huyện Si Ma Cai

01

 

01

 

 

 

 

 

26

Thị trấn Si Ma Cai

01

30

01

 

 

 

 

 

VI

Huyện Mường Khương

04

 

01

01

01

01

 

 

27

Thị trấn Mường Khương

01

40

01

 

 

 

 

 

28

Xã Bản Lầu

01

20

 

01

 

 

 

 

29

Xã Lùng Vai

01

30

 

 

01

 

 

 

30

Xã Pha Long

01

10

 

 

 

01

 

 

VII

Huyện Bát Xát

05

 

01

01

01

01

01

 

31

Xã Quang Kim

01

20

01

 

 

 

 

 

32

Xã Trịnh Tường

01

20

 

01

 

 

 

 

33

Xã Y Tý

01

10

 

 

01

 

 

 

34

Xã Bản Xèo

01

10

 

 

 

01

 

 

35

Xã Mường Hum

01

10

 

 

 

 

01

 

VIII

Thị xã Sa Pa

01

 

01

 

 

 

 

 

36

Phường Sa Pả

01

50

01

 

 

 

 

 

IX

TP Lào Cai

02

 

01

01

 

 

 

 

37

Xã Đồng Tuyển

01

50

01

 

 

 

 

 

38

Xã Tả Phời

01

20

 

01

 

 

 

 

Căn cứ vào tình thình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể điều chỉnh vị trí, địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

2. Các yêu cầu kỹ thuật

2.1. Quy định chung

- Đảm bảo đáp ứng yêu cầu vệ sinh Thú y theo Thông tư số 09/2016/TT BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-150:2017/BNNPTNT yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung ban hành kèm theo Thông tư số 13/2017/TT- BNNPTNT ngày 20/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thuận lợi giao thông, có nguồn nước, điện ổn định bảo đảm theo quy định.

- Nguyên tắc bố trí xây dựng từ bẩn đến sạch (Có sơ đồ kèm theo).

2.2. Các quy định cụ thể

a) Diện tích, vị trí, địa điểm xây dựng

- Diện tích tối thiểu: 1.000 m2.

- Cơ sở giết mổ quy mô nhỏ phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, giới thiệu địa điểm đất và phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

- Vị trí thực hiện theo mục 2.1.2 QCVN 150:2017/BNNPTNT cách biệt với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người, nguồn cung cấp nước sinh hoạt 500m. Cách biệt chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm như bãi rác, nghĩa trang, nhà máy thải bụi và hóa chất độc hại 01 km.

b) Nơi nhốt giữ động vật chờ giết mổ.

Nơi nhốt giữ động vật chờ giết mổ thực hiện theo mục 2.2.2.2 QCVN 150:2017/BNNPTNT.

- Chuồng nuôi giữ động vật chờ giết mổ có mái che, nền được làm bằng các vật liệu bền, không trơn trượt, dễ thoát nước, dễ làm sạch, khử trùng và được chia thành các ô chuồng. Có hệ thống cung cấp thức ăn, nước uống cho động vật chờ giết mổ.

- Chuồng hoặc lồng nuôi nhốt động vật chờ giết mổ đảm bảo diện tích tối thiểu đủ để nhốt giữ số lượng động vật gấp đôi công suất giết mổ của cơ sở, đảm bảo động vật không bị sốc nhiệt. Diện tích nuôi nhốt từng loại động vật: Lợn 0.8m2/con (khối lượng 100-120kg/con); Trâu, bò 2m2/con (khối lượng 200-350kg/con); Gia cầm 0.05m2/con (khối lượng 1.5-3kg/con).

2.3. Khu vực giết mổ động vật

Khu vực giết mổ động vật thực hiện theo mục 2.2.2.3 QCVN 150:2017/BNNPTNT.

- Mái hoặc trần của khu vực giết mổ phải kín, được làm bằng vật liệu bền, không bị dột, không thấm nước.

- Tường phía trong khu vực giết mổ làm bằng vật liệu chắc chắn, bền, nhẵn, chống ẩm mốc, dễ làm sạch, xây nghiêng hoặc ốp lòng máng nơi tiếp giáp giữa mặt sàn và tường.

- Khoảng cách từ sàn đến mái hoặc trần tối thiểu là 3,6 m. Trường hợp giết mổ treo thì khoảng cách từ thiết bị treo đến trần hoặc mái ít nhất là 1,0 m.

- Giết mổ gia súc trên bệ hoặc giá treo. Mặt bệ phải cao hơn mặt sàn của khu vực giết mổ là 0,4m, giá treo phải đảm bảo thân thịt cao hơn mặt sàn 0,3 m.

- Giết mổ gia cầm trên bàn hoặc bệ mổ, chiều cao của bàn, bệ mổ so với mặt sàn của khu vực giết mổ là 0,9 m.

- Sàn khu vực giết mổ phải làm bằng vật liệu bền, không thấm nước, chống trơn trượt, không đọng nước, dễ làm sạch và khử trùng: Mặt sàn phẳng, dốc về phía hệ thống thu gom chất thải, bảo đảm thoát nước tốt và không đọng nước trên sàn.

- Bố trí nơi làm sạch lòng, dạ dầy tách biệt với nơi để tim, gan, thận và thân thịt đảm bảo không làm lây nhiễm chéo.

2.4. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải

- Hệ thống thu gom và xử lý chất thải thiết kế phải có nắp bảo vệ và kích thước phải đủ công suất thoát nước, không gây tình trạng bị ứ đọng hoặc tắc, nước thải phải đưa qua hệ thống xử lý khí sinh học Biogas trước khi đưa ra bể điều hòa.

- Các đường thoát nước thải không được chảy qua khu vực giết mổ.

- Công suất của hệ thống thu gom và xử lý nước thải phù hợp với lượng nước thải, chất thải phát sinh của cơ sở, bảo đảm theo quy định về bảo vệ môi trường.

2.5. Đường dẫn động vật lên, xuống phương tiện vận chuyển

Thiết kế đường dẫn động vật lên, xuống phương tiện vận chuyển phải phù hợp với từng loại động vật, đảm bảo động vật di chuyển thuận lợi, dễ dàng.

2.6. Hệ thống điện, nước

- Hệ thống điện đảm bảo đủ nhu cầu sử dụng của cơ sở, bóng đèn phải có lưới hoặc chụp bảo vệ, cường độ ánh sáng trắng tối thiểu tại khu vực giết mổ là 300 Lux, nơi lấy phủ tạng, khám thân thịt và kiểm tra lần cuối là 500 Lux.

- Thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng, nước lạnh đủ để phục vụ cho việc giết mổ, nước uống cho động vật trong thời gian chờ giết mổ và vệ sinh trước và sau khi giết mổ. Chất lượng nước phục vụ cho giết mổ phải đạt theo quy định tại QCVN 01:2009/BYT, nước nóng duy trì nhiệt độ từ 60oC-70oC.

2.7. Khu vực hành chính

Khu vực hành chính có phòng làm việc đảm bảo các hoạt động, như: Kiểm dịch, KSGM, bảo vệ, nhà vệ sinh…

2.8. Cổng, hàng rào, sân, đường nội bộ và hố sát trùng

Cổng, hàng rào thực hiện theo mục 2.2.1.1, 2.2.1.2 QCVN 150:2017/BNNPTNT.

- Xung quanh cơ sở giết mổ phải có tường rào bao quanh, cách biệt với khu vực xung quanh, cổng nhập động vật và cổng xuất sản phẩm động vật riêng, tại cổng bố trí hố sát trùng với kích thước tối thiểu là 8m x 4m x 0,15m (dài x rộng x cao) hoặc có phương tiện khử trùng người và xe tại cổng cơ sở giết mổ.

- Sân và đường nội bộ đổ bê tông đảm bảo mặt sân dốc về phía rãnh thu nước, đường đảm bảo để xe vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông thuận tiện.

3. Cơ chế chính sách hỗ trợ

- Nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 57/2019/QĐ- UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Các giải pháp về: Chính sách, nguồn vốn đầu tư, đất đai, cấp điện, cấp nước, giao thông, môi trường…thực hiện theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao chỉ tiêu cho các đơn vị chuyên môn cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ quy mô nhỏ trên địa bàn; xây dựng và phê duyệt kế hoạch chi tiết, khái toán kinh phí hỗ trợ, lộ trình thực hiện trên địa bàn; thành lập tổ giúp việc gồm các phòng ban chuyên môn cấp huyện để hỗ trợ cho chủ đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, môi trường…

- Tích cực tìm kiếm, thu hút, giới thiệu và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ. Hướng dẫn nhà đầu tư về quy trình, thủ tục, hồ sơ và thẩm định dự án, lựa chọn dây chuyền công nghệ giết mổ tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường, phù hợp với tình hình thực tế của đại phương và khả năng đầu tư của doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc đảm bảo tiến độ, thẩm quyền.

- Hàng năm chủ động bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ theo chính sách quy định.

- Xây dựng và ban hành quy định về giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh sản phẩm thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn, cấp đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh, cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ.

- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp bố trí cán bộ, thú y viên thực hiện việc kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

- Chỉ đạo UBND cấp cơ sở phối hợp với cơ quan có thẩm quyền quản lý việc giết mổ động vật tập trung, đảm bảo vệ sinh thú y trên địa bàn; Quản lý hoạt động của các cơ sở giết mổ quy mô nhỏ trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp giết mổ tại hộ gia đình với mục đích kinh doanh khi cơ sở giết đi vào hoạt động.

- Xử lý các trường hợp vi phạm về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch; đôn đốc, theo dõi quá trình triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo Chi cục chăn nuôi và Thú y phối hợp với các phòng, đơn vị cấp huyện xây dựng quy định về quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh sản phẩm thịt gia súc, gia cầm theo quy định; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với tăng cường công tác vận động, xúc tiến đầu tư để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ, quy mô lớn, công nghệ cao theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; cân đối, huy động các nguồn lực để thực hiện đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí hỗ trợ chủ đầu tư theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về giao, cấp đất; lập hồ sơ pháp lý về môi trường theo quy định hiện hành.

6. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư thiết kế cụ thể cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ để trình các cơ quan liên quan xem xét, phê duyệt theo quy định.

7. Sở Công Thương: Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ theo Chính sách sách Khuyến công theo quy định.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai: Đẩy mạnh chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh giới thiệu phổ biến chính sách hỗ trợ để xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ; phổ biến rộng rãi những quy định của nhà nước về giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật. Vận động các hộ đang giết mổ gia súc nhỏ lẻ đưa gia súc vào lò giết mổ tập trung khi được xây dựng. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi, người mua bán gia súc, gia cầm, sản phẩm từ gia súc, gia cầm, người tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm, trong công tác chăn nuôi phải đảm bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái. Vận động người dân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các lò mổ tập trung khi tổ chức việc hiếu, hỷ và các dịp lễ, tết....

9. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Lào Cai: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện nguồn vốn vay ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân vay vốn xây dựng, nâng cấp các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tín dụng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tại - Xây dựng, Công thương, Thông tin và truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Ban biên tập Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NLN1,2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu93/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2020
Ngày hiệu lực19/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 93/KH-UBND 2020 xây dựng quản lý các điểm giết mổ gia súc gia cầm quy mô nhỏ Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 93/KH-UBND 2020 xây dựng quản lý các điểm giết mổ gia súc gia cầm quy mô nhỏ Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu93/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýTrịnh Xuân Trường
        Ngày ban hành19/03/2020
        Ngày hiệu lực19/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 93/KH-UBND 2020 xây dựng quản lý các điểm giết mổ gia súc gia cầm quy mô nhỏ Lào Cai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 93/KH-UBND 2020 xây dựng quản lý các điểm giết mổ gia súc gia cầm quy mô nhỏ Lào Cai

              • 19/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực