Văn bản khác 93/KH-UBND

Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2016 tổng kết đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, giai đoạn 2010-2015 và công bố quyết định tỉnh Hà Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 93/KH-UBND tổng kết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi Hà Giang 2010 2015 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/KH-UBND

Hà Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015 VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TỈNH HÀ GIANG ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2011 của y ban nhân dân tnh Hà Giang về vic Phê duyệt Đề án phcập giáo dục mầm non cho trem năm tuổi tnh Hà Giang giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ GD&ĐT về việc công nhận tnh Hà Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

Thực hiện Kết luận số 47-KL/TU, ngày 19/4/2016 của Thường trực Tnh ủy về tổng kết Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 và công bố quyết định tnh Hà Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho tr em năm tuổi;

y ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, giai đoạn 2010-2015 và công bquyết định tnh Hà Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi với những nội dung cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tổng kết công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, giai đoạn 2015-2020, công bố quyết định tỉnh Hà Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục  mầm non cho trẻ em năm tuổi. Đặc biệt là đánh giá những kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai, thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

- Rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp, biện pháp thích hợp tích cực để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình duy trì và giữ vng nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trem năm tuổi.

2. Yêu cầu

Hi nghị phải được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm và hiệu quả. Các nội dung báo cáo tham luận tại Hội nghị phải được chuẩn bị nghiêm túc, nêu bt được nhng thành tựu, kết quả, bài học kinh nghiệm, những hạn chế, tn tại và nguyên nhân trong quá trình chỉ đạo, điều hành, triển khai, tổ chức thực hiện công tác phcập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tui giai đoạn 2010-2015.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: (1/2 ngày), Khai mạc 7h30, ngày 28/4/2015 (thứ năm)

2. Địa điểm: Tại Hội trường lớn HĐND-UBND tỉnh.

III. S LƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU

Chủ trì Hội nghị: Thường trực UBND tỉnh

1. Số lượng đại biểu tham dự Hội nghị: 164

2. Thành phần

2.1. Đại biểu Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ Giáo dục Mầm non; Văn phòng Bộ; Vụ Thi đua khen thưởng; Báo Giáo dục và thời đại.

2.2. Đại biểu Tỉnh

- Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, y ban MTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban VHXH-HĐND tỉnh, Ban Dân tộc, Văn phòng Tỉnh ủy - HĐND-UBND.

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Văn hóa th thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường , Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội khuyến học tỉnh.

- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Giang, TTXVN tại Hà Giang, Báo nhân dân thường trú tại Hà Giang.

2.3. Đại biểu các huyện, thành phố

- Thường trực UBND các huyện, thành phố.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Khuyến học, Phòng Giáo dục và Đào tạo (giao UBND các huyện, thành ph mời).

2.4. Đại biểu Sở GD&ĐT: Lãnh đạo Sở, Thường trực Công đoàn ngành, Lãnh đạo các phòng chuyên môn ( giao Sở GD&ĐT mời)

2.5. Đại biểu có thành tích xuất sắc được khen thưởng: Các cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen (Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách khen thưởng cho các đơn vị trước 4 ngày tổ chức Hội nghị).

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

1. Nội dung Hội nghị

- Báo cáo tổng kết công tác công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 theo Đán ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của UBND tỉnh;

- Công bố Quyết định số 418/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận tỉnh Hà Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mm non cho trẻ em năm tui;

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

2. Chương trình Hội nghị

Thứ t

Ni dung

Người thực hiện

1

Đón tiếp đại biểu

- VP UBND tỉnh

- LĐ Sở GD&ĐT

2

Văn nghchào mừng

Sở GD&ĐT

3

Ổn định tổ chức (tuyên bố lý do, giới thiệu đi biểu)

Lãnh đạo VP UBND tỉnh

4

Khai mc

Thường trực UBND tỉnh

5

Báo cáo kết quả công tác phcập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, giai đoạn 2010-2015.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Các ý kiến tham luận của các huyện, thành phố, ngành liên quan

TTr UBND huyện, thành ph, Sở Tài chính

Công bố và trao quyết định công nhận tỉnh Hà Giang đạt chun phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT

Phát biểu của lãnh đo Bộ GD&ĐT

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT

Phát biu của lãnh đo tỉnh

Lãnh đạo tỉnh

6

Công tác thi đua khen thưởng

BanTĐKT- Sở Nội vụ

7

Bế mc

Thường trực UBND tỉnh

V. KINH PHÍ

- Kinh phí dự kiến: 187.500.000 (Một trăm tám mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

- Nguồn kinh phí: Bố trí từ nguồn sự nghiệp Giáo dục ngân sách tỉnh năm 2016.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị ma két, hội trường, trang trí khánh tiết, tiếp tân, lễ tân và các điều kiện khác phục vụ Hội nghị.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010- 2015. Tổng hợp, in ấn, phát tài liệu cho đại biểu.

- Chuẩn bị các Quyết định công bố tại Hội nghị

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị Hội trường, trang trí khánh tiết, ma két, tiếp tân, lễ tân, cơ sở vật chất, đặt tiệc chiêu đãi của tỉnh và các điều kiện khác phục vụ Hội nghị.

- Dự trù kinh phí, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn, thẩm định kinh phí tổ chức.

- In ấn, phát hành Giấy mời, mời các đại biểu dự Hội nghị.

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của Lãnh đạo tỉnh (hoàn thành và gửi bản mềm về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 26/4/2016 theo địa chỉ: hqcu.vpubnd@hagiang.gov.vn)

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng)

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công bố các quyết định tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh cho các tập th, cá nhân.

4. Sở Tài chính

- Thẩm định kinh phí tổ chức Hội nghị.

- Chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết về việc bố trí nguồn lực dành cho công tác phổ cập giáo dục.

5. y ban nhân dân các huyện/thành phố

- Mời các đại biểu dự Hội nghị theo đúng thành phần tại mục 2.3. Chủ động bố trí kinh phí, đưa đón đại biểu dự Hội nghị đảm bảo theo quy định hiện hành (kcả đại biểu được khen thưởng thuộc địa bàn).

- Chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại hội nghị tổng kết, phân công cụ thể như sau:

+ UBND Thành phố: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

+ UBND huyện Quản Bạ: Giải pháp khắc phục khó khăn để duy trì và giữ vững nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

+ UBND huyện Vị Xuyên: Những kinh nghiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, giai đoạn 2010-2015 và công b Quyết định công nhận tỉnh Hà Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan, y ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy-HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào t
o;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh (cử
P/v);
- TTXVN, Báo ND thường trú tại Hà Giang;
- CVP, các PVP UBND t
nh;
- Phòng QTTV-VPUBND tỉnh (chuẩn bị và phục vụ);
- Lưu: VT,
VX.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu93/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 93/KH-UBND tổng kết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi Hà Giang 2010 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 93/KH-UBND tổng kết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi Hà Giang 2010 2015 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu93/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực21/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 93/KH-UBND tổng kết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi Hà Giang 2010 2015 2016

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 93/KH-UBND tổng kết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi Hà Giang 2010 2015 2016

            • 21/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực