Văn bản khác 935/KH-BHXH

Kế hoạch 935/KH-BHXH triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội năm 2014

Nội dung toàn văn Kế hoạch 935/KH-BHXH triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội 2014


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 935/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2014

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012, hướng dẫn của Bộ Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhm nâng cao nhận thức về pháp luật của công chức, viên chức trong Ngành và tổ chức, cá nhân, nhất là pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và của Ngành; đồng thời nâng cao ý thức tự giác tham gia BHXH, BHYT của các tổ chức cá nhân tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động.

2. Yêu cầu

a) Công tác PBGDPL cần bám sát nội dung, yêu cầu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước của Bộ Tư pháp về PBGDPL; công tác PBGDPL cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và được xây dựng trong chương trình công tác của cơ quan BHXH các cấp.

b) Lựa chọn và cập nhật kịp thời nội dung của pháp luật mới, đphổ biến phù hợp với đi tượng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả thiết thực.

c) Đảm bảo sự kết hợp hài hòa các hình thức PBGDPL, tập trung việc tổ chức PBGDPL về BHXH cấp tỉnh, cấp huyện.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN PBGDPL

1. Đối tượng

a) Công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc hệ thống cơ quan BHXH Việt Nam.

b) Viên chức và lao động hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ thuộc BHXH Việt Nam và BHXH cấp tỉnh, cấp huyện.

c) Một số tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT.

2. Nội dung PBGDPL

Phổ biến các chính sách, pháp luật chung của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Ngành và pháp luật về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, trong đó tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Hiến pháp năm 2013;

- Bộ Luật Lao động;

- Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Viên chức và các luật liên quan;

- Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế;

- Các văn bản hướng dẫn liên quan.

(Riêng đối với Luật BHXH, Luật BHYT, thời gian phổ biến sau khi Luật BHXH và Luật BHYT được sửa đổi, bổ sung).

3. Hình thức và thời gian PBGDPL

a) Hình thức

- Tổ chức hội nghị PBGDPL theo nhóm đối tượng để lựa chọn quy mô và nội dung phù hợp.

- Lồng ghép nội dung trong công tác tuyên truyền, các hội nghị tập huấn triển khai công tác nghiệp vụ. Ưu tiên tập trung PBGDPL cho nhóm cán bộ mới tuyển dụng vào Ngành tư thời điểm tháng 10/2011 đến nay.

- Tổ chức tạo điều kiện để công chức, viên chức tự nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật. Đối với các công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý, thường xuyên tự nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật kịp thời thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành.

- Riêng đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp với Sở Tư pháp địa phương để PBGDPL.

b) Thời gian

- Tại BHXH Việt Nam: tổ chức vào quý II, quý III, quý IV, mi quý 01 hội nghị.

- Tại BHXH các tỉnh, thành phố lựa chọn thời gian phù hp vào các quý II, quý III, quý IV để tổ chức, mỗi quý ít nhất 01 hội nghị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc

a) Ban Pháp chế xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hội nghị tại BHXH Việt Nam. Giúp Tổng Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra công tác PBGDPL và tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện PBGDPL theo quy định.

b) Các Ban nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chun bị tài liệu và nội dung PBGDPL thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Văn phòng chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện để tổ chức PBGDPL.

d) Ban Tuyên truyền, Báo BHXH, Tạp chí BHXH: Tổ chức tuyên truyền pháp luật BHXH, BHYT và các luật liên quan theo quy định.

2. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Căn cứ nội dung và hình thức nêu trên xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện PBGDPL năm 2014 tại địa phương.

b) Báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm trước ngày 30/5/2014 và báo cáo 01 năm trước ngày 30/11/2014 vBHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế) để tổng hp.

3. Kinh phí t chức thực hiện

a) Kinh phí cho công tác PBGDPL thực hiện theo quy định hiện hành được đảm bảo và tng hợp vào dự toán kinh phí chi quản lý bộ máy của đơn vị.

b) Ban Pháp chế chủ trì, phi hợp với Văn phòng và Ban Tài chính - Kế toán xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch, trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt.

c) BHXH các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương btrí từ nguồn kinh phí do BHXH Việt Nam phân btheo dự toán chi quản lý bộ máy đã được Tng Giám đốc BHXH phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Tng Giám đc (đ b/c);
- Các Phó Tng Giám đc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN:
- BHXH các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, PC (05).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 935/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu935/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2014
Ngày hiệu lực20/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 935/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 935/KH-BHXH triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 935/KH-BHXH triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu935/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành20/03/2014
        Ngày hiệu lực20/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 935/KH-BHXH triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội 2014

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 935/KH-BHXH triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội 2014

          • 20/03/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/03/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực