Văn bản khác 94/KH-UBND

Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 94/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG" ĐẾN NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (sau đây gọi tắt là Chương trình 705), tiếp tục triển khai Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" và Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đến năm 2021 và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường.

Đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

2. Mục tiêu cụ thể

- Sở Giáo dục và Đào tạo; các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục, dạy nghề tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Phấn đấu hng năm có từ 80% trở lên đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy kiến thức, môn học, học phần về pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ;

- Phấn đấu 100% trường học triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn học, học phần về pháp luật theo quy định;

- Rà soát, hoàn thiện nội dung chương trình, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường; tiếp tục triển khai chương trình môn học pháp luật trong các cơ sở giáo dục, dạy nghề theo hướng cung cấp các nội dung pháp luật cụ thể liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, trong đó tập trung vào các quy định pháp luật về lao động, hợp đồng lao động và các quy định gắn với đặc thù của từng ngành, nghề; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào nội dung chương trình, môn học pháp luật;

- Khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường; khuyến khích hình thức tuyên truyền pháp luật trên các trang mạng xã hội, triển khai giảng dạy môn học pháp luật, giáo dục công dân trực tuyến, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật điện tử, kết nối, chia sẻ, tích hợp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên môi trường mạng để phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn học pháp luật, giáo dục công dân;

- Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ sở giáo dục, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhu cầu và địa bàn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.

II. YÊU CẦU

1. Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016, để triển khai có hiệu quả đến năm 2021, bảo đảm tính liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể để bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh.

3. Chú trọng giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người học để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, nhân viên và học sinh trong nhà trường đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cụ thể:

- Rà soát, phân công, thống nhất giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cán bộ làm đầu mối tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh;

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, am hiểu pháp luật và có kỹ năng nghiệp vụ tốt; ưu tiên bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên phát triển nguồn tại chỗ, người biết sử dụng tiếng dân tộc thiểu số; chú trọng xây dựng, quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong trường học bảo đảm về số lượng và chất lượng;

- Định kỳ hàng năm, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp đủ tài liệu để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, trong đó ưu tiên hình thức bồi dưỡng trực tuyến; Thường xuyên quan tâm xây dựng tủ sách pháp luật trong các nhà trường, bố trí kinh phí để bổ sung đầu sách pháp luật mới ban hành tạo điều kiện cho mọi người được tiếp cận với thông tin pháp luật.

4. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

- Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến giáo dục, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách pháp luật về: an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; về cải cách hành chính; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về hỗ trợ khởi nghiệp; pháp luật về Internet và an toàn thông tin mạng; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế,... Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành pháp luật.

- Về hình thức: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin nội bộ của nhà trường, đơn vị trực thuộc; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn trong việc phổ biến pháp luật cho người học, nhà giáo, người lao động trong nhà trường. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng việc điện tử hóa các tài liệu, học liệu, hình thành kho học liệu số, thư viện điện tử góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng qua mạng, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; tổ chức lồng ghép các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các cơ sở giáo dục và phát động các phong trào vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường tuân thủ và chấp hành pháp luật.

5. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí trong nhà trường trên địa bàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

1.1. Năm 2017:

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, các hoạt động trong năm 2017 gồm:

- Xây dựng kế hoạch công việc, kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.

- Tiếp tục tổ chức quán triệt Đề án 1928 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các đối tượng liên quan.

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh về Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017.

- Xây dựng hình ảnh, tư liệu điển hình phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hội thi, cuộc thi, các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, các giờ sinh hoạt ngoại khoá,... để làm tư liệu cho các cơ sở giáo dục phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Rà soát, lựa chọn tài liệu tham khảo phục vụ quá trình giảng dạy, học tập kiến thức, môn học pháp luật, giáo dục công dân theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi người học.

- Biên soạn tài liệu tập huấn, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên môn giáo dục công dân và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại một số cơ sở giáo dục; kiểm tra việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Năm 2018:

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2017.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy pháp luật chính khóa, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy.

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục công dân cấp huyện/thành phố, cấp tỉnh.

- Tổ chức thi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là học sinh, sinh viên (cấp cơ sở, huyện, tỉnh).

- Bổ sung tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nhân bản tài liệu tờ rơi, tờ gấp, hỏi đáp pháp luật bỏ túi theo chuyên đề; bổ sung đầu sách pháp luật, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn giáo dục công dân, môn pháp luật trong các cơ sở giáo dục.

- Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại các cơ sở giáo dục, dạy nghề.

1.3. Năm 2019:

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018.

- Trang bị đồng bộ pa-nô, áp phích phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi như: an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường, phòng chống mua bán người, bạo lực học đường,...

- Xây dựng hình ảnh, tư liệu điển hình phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hội thi, cuộc thi, các buổi toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, các giờ sinh hoạt ngoại khoá,... để làm tư liệu cho các cơ sở giáo dục phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại các cơ sở giáo dục.

- Sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2019.

1.4. Năm 2020:

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018 và năm 2019.

- Xây dựng nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Pháp luật và đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

- Tổ chức Cuộc thi viết tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học cho đối tượng là cán bộ, giáo viên.

- Tổ chức thi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa cho đối tượng học sinh, sinh viên. Từ đó chọn lọc, nhân rộng những tác phẩm xuất sắc để công bố rộng rãi thông qua mạng internet, băng đĩa...

- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2020 tại các cơ sở giáo dục.

1.5. Năm 2021

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018, năm 2019 và năm 2020.

- Tổ chức Hội thảo, tiếp tục nhân rộng điển hình về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học.

- Kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án tại các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 1928.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

2.1. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chủ động tham mưu thực hiện các nội dung công việc đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ và có hiệu quả.

Định kỳ 6 tháng, hằng năm, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung).

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan chủ trì thực hiện Đề án):

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức, triển khai thực hiện theo nội dung của Đề án; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố trong việc tổ chức, triển khai thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021.

b) Làm đầu mối tổng hợp tình hình triển khai và thực hiện Đề án; hàng năm sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án trong ngành và định kỳ 6 tháng, năm, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ có phương án bố trí giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành giảng dạy môn giáo dục công dân ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên và môn học pháp luật ở các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập huấn đội ngũ giáo viên Giáo dục công dân ở các cấp học.

đ) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

e) Tổ chức biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, trên Website của Sở.

g) Hằng năm, ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành; hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục, dạy nghề trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

2.3. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, báo cáo viên pháp luật phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tư pháp trong việc phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

2.4. Sở Tài chính

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, hàng năm bố trí ngân sách cho việc triển khai thực hiện Đề án theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách được giao theo đúng quy định.

2.5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai thực hiện nội dung Đề án; đồng thời phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trên địa bàn.

2.6. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên Giáo dục công dân, giáo viên giảng dạy pháp luật tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

2.7. Tỉnh Đoàn Thanh niên

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai thực hiện nội dung của Đề án, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách Đội nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

2.8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

a) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Đề án trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức ở địa phương phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

b) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nội dung chương trình, bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ và thực hiện chính sách đối với giáo viên giáo dục pháp luật trong nhà trường theo quy định.

c) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức ở địa phương phối hợp thực hiện các Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

d) Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Sở Tài chính.

đ) Định kỳ 6 tháng, hằng năm, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung).

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án được đảm bảo từ nguồn ngân sách ở địa phương và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác.

2. Hằng năm, căn cứ theo kế hoạch thực hiện Đề án, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan lập dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung đã được phân công trong Kế hoạch tổng hợp vào dự toán chi thường xuyên của năm kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình duyệt theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng KGVX;
- Lưu: VT, NC. (P.Hà)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu94/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 94/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 94/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu94/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Hải Anh
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 94/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường Tuyên Quang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 94/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường Tuyên Quang

         • 08/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực