Văn bản khác 94/KH-UBND

Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án “Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 94/KH-UBND Đề án Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn đặc trưng Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ NHÀ VƯỜN HUẾ ĐẶC TRƯNG”

Thực hiện Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”; Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” như sau:

I. MỤC TIÊU

- Xây dựng kế hoạch và các bước thực hiện cụ thể, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, ban ngành liên quan.

- Tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định các chính sách, yêu cầu của Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về công tác kiện toàn tổ chức

a) Thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định, phân loại nhà vườn Huế;

b) Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”.

2. Về công tác hoàn chỉnh chính sách

a) Phê duyệt Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”;

b) Xây dựng Quy định quản Iý bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng;

c) Thành lập Quỹ hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng cùng với Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ;

d) Phê duyệt danh sách nhà vườn Huế đặc trưng tham gia Đề án;

đ) Lập quy hoạch tổng mặt bằng các nhà vườn thuộc danh mục đăng ký xây dựng quy định quản lý xây dựng cho các nhà vườn để làm cơ sở cho việc cải tạo, xây dựng mới. Rà soát sự phù hợp đối với các quy hoạch đã phê duyệt để kịp thời đề xuất điều chỉnh tránh xung đột với Chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng;

3. Về công tác triển khai Đề án

a) Bố trí vốn kế hoạch năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016 cho hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng;

b) Tổ chức tuyên truyền, vận động chủ nhà vườn tham gia chính sách;

c) Chuẩn bị kế hoạch trùng tu năm 2016 và các năm tiếp theo:

- Đề xuất và phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư trùng tu;

- Phê duyệt chủ trương đầu tư trùng tu các công trình;

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư;

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

d) Triển khai các ưu đãi ngoài quy định về hỗ trợ trùng tu;

đ) Xây dựng cơ chế quản lý trùng tu;

e) Xây dựng trang thông tin điện tử về nhà vườn;

f) Xây dựng, kết nối tour, tuyến du lịch nhà vườn Huế;

g) Kêu gọi, xúc tiến đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước nhằm huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện Đề án;

i) Tổ chức ký kết thỏa thuận và thực hiện công tác trùng tu.

III. THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Đơn vị và thời gian thực hiện cụ thể theo Biểu kế hoạch chi tiết kèm theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao UBND Thành phố Huế; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Hội đồng đánh giá, thẩm định, phân loại nhà vườn Huế và các Sở, ban ngành liên quan triển khai các nội dung theo Biểu kế hoạch chi tiết kèm theo.

2. Các đơn vị liên quan căn cứ vào nội dung được phân công trong kế hoạch chủ động triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

3. Giao UBND thành phố Huế là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện Đề án sớm triển khai các công việc liên quan, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị chuyên môn trực thuộc, hoàn chỉnh các thủ tục để thực hiện ngay chính sách theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát và báo cáo tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện Đề án, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh để giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, VHTTDL, XD, TC, NNPTNT, TNMT;
- HĐND, UBND thành phố Huế;
- Cục Thuế tỉnh;
- Hội đồng ĐG,TĐ, PL nhà vườn Huế;
- TT Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;
- VP: CVP, các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ NHÀ VƯỜN HUẾ ĐẶC TRƯNG
(Kem theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

Thời gian

Cơ quan chủ trì thực hiện

Sản phẩm

Ghi chú

I

Kiện toàn tổ chức

 

 

 

 

1

Thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định, phân loại nhà vườn Huế

8/2015

Sở VH, TT và DL

QĐ của UBND tỉnh

Đã phê duyệt tại QĐ số 1322/QĐ-UBND

2

Trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”

8/2015

Sở KHĐT

QĐ phê duyệt của UBND tỉnh

Sở Nội vụ thẩm định

II

Hoàn chỉnh chính sách

 

 

 

 

1

Trình phê duyệt Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”

8/2015

Sở KHĐT

QĐ phê duyệt của UBND tỉnh

Đã phê duyệt tại QĐ số 25/2015/QĐ-UBND

2

Xây dựng Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng

9/2015

Sở KHĐT

QĐ phê duyệt của UBND tỉnh

Lấy ý kiến các đối tượng tác động và Thường trực HĐND

3

Trình ban hành Quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng cùng với Quy chế tổ chức và hoạt động (bao gồm cả trình tự thủ tục từng loại hỗ trợ về tài chính, thuế)

8/2015

Sở Tài chính

QĐ phê duyệt của UBND tỉnh

 

4

Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách nhà vườn Huế đặc trưng tham gia Đề án

9/2015

UBND thành phố Huế (có cam kết tham gia của Chủ nhà vườn)

QĐ phê duyệt của UBND tỉnh

Có thể xem xét bổ sung, điều chỉnh theo tình hình thực tế.

5

Lập quy hoạch tổng mặt bằng các nhà vườn thuộc danh mục đăng ký, xây dựng quy định quản lý xây dựng cho các nhà vườn để làm cơ sở cho việc cải tạo, xây dựng mới. Rà soát sự phù hợp đối với các quy hoạch đã phê duyệt để kịp thời đề xuất điều chỉnh tránh xung đột với Chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng.

9-10/2015

UBND TP Huế hoặc Sở Xây dựng

QĐ phê duyệt của UBND tỉnh

Làm cơ sở XD quy chế quản lý (mua bán, thừa kế, XD, cải tạo..)

III

Triển khai Đề án

 

 

 

 

1

Tham mưu bố trí vốn 2015 và dự kiến KH năm 2016 cho hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng

8/2015

Sở Tài chính

QĐ của UBND tỉnh

 

2

Tổ chức tuyên truyền, vận động chủ nhà vườn tham gia chính sách

8/2015

UBND thành phố Huế

 

Phối hợp với các ban ngành liên quan

3

Chuẩn bị kế hoạch trùng tu năm 2016:

 

 

 

 

 

- Đề xuất danh mục chuẩn bị đầu tư trùng tu KH 2016

8/2015

UBND thành phố Huế

Công văn của UBND TP Huế trình Sở KH&ĐT

UBND TP lấy ý kiến thống nhất của HĐ đánh giá, thẩm định, phân loại nhà vườn Huế trước khi trình

 

- Phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư trùng tu KH 2016

8/2015

UBND tỉnh

QĐ của UBND tỉnh

 

 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư trùng tu KH 2016

8/2015

UBND tỉnh

QĐ của UBND tỉnh

 

 

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình phê duyệt dự án đầu tư KH năm 2016

9-10/2015

UBND thành phố Huế

Hồ sơ trình Sở KH&ĐT theo quy trình quản lý dự án đầu tư công

 

 

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

10/2015

 

QĐ của UBND tỉnh

 

4

Triển khai các ưu đãi ngoài ưu đãi về hỗ trợ trùng tu

8/2015

UBND TP Huế

 

 

5

Xây dựng cơ chế quản lý trùng tu

8/2015

UBND TP Huế

 

Lấy ý kiến ban ngành và chủ nhân nhà vườn

6

Xây dựng trang thông tin điện tử về nhà vườn

8/2015

UBND TP Huế

website

Cập nhập trang của tỉnh

7

Xây dựng, kết nối tour, tuyến du lịch nhà vườn Huế

Từ 9/2015

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kế hoạch tour, tuyến du lịch nhà vườn (có sự tham gia của các DN)

Phối hợp với các ban ngành liên quan

8

Kêu gọi, xúc tiến đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước nhằm huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện đề án

Từ 9/2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dự án kêu gọi đầu tư phát triển du lịch cộng đồng (ưu tiên KV Phú Mộng và Nguyệt Biều)

Phối hợp với các ban ngành liên quan

9

Tổ chức kết nối thỏa thuận và thực hiện công tác trùng tu

1/2016

UBND thành phố Huế

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu94/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2015
Ngày hiệu lực27/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 94/KH-UBND Đề án Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn đặc trưng Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 94/KH-UBND Đề án Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn đặc trưng Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu94/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành27/08/2015
        Ngày hiệu lực27/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 94/KH-UBND Đề án Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn đặc trưng Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 94/KH-UBND Đề án Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn đặc trưng Thừa Thiên Huế

           • 27/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực