Văn bản khác 9453/KH-UBND

Kế hoạch 9453/KH-UBND năm 2018 xây dựng mô hình “Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy” tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 9453/KH-UBND 2018 Điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9453/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG MÔ HÌNH “ĐIỂM TƯ VẤN, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY” TẠI CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Trên cơ sở Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 1659/KH-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch số 2735/KH-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình “Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy” tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Điểm tư vấn), nội dung cụ thể như sau:

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY

1. Tỉnh Đồng Nai có 11/11 huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa đều có người nghiện ma túy, tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý hiện nay là 4.480 người, trong đó: Tại các cơ sở cai nghiện là 820 người, trại tạm giam, nhà tạm giữ là 204 người, đang quản lý tại các địa phương là 2.176 người, đang điều trị bằng thuốc thay thế 1.280 người.

2. Thực hiện Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; UBND tỉnh đã xây dựng các kế hoạch 05 năm, hàng năm để triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh. Đến nay công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng tuy đã được triển khai tại 171/171 xã, phường, thị trấn nhưng kết quả chưa cao, tỷ lệ người được tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng còn thấp (năm 2016, 2017 đạt 5% số có hồ sơ quản lý); công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng hoạt động chưa thực sự hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động để người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện chưa phù hợp, kết quả đạt được chưa cao.

3. Việc thành lập Điểm tư vấn cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác điều trị nghiện ma túy mà còn là địa chỉ tin cậy cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy lựa chọn hình thức cai nghiện phù hợp, giới thiệu người nghiện ma túy tham gia điều trị Methadone, tạo điều kiện cho người nghiện ma túy tham gia điều trị, cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nghiện ma túy, giúp họ từ bỏ ma túy và hòa nhập cộng đồng bền vững.

II. MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP ĐIỂM TƯ VẤN

1. Nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiện ma túy, cũng như công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

2. Làm giảm tội phạm liên quan đến ma túy, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nghiện ma túy, giúp họ tham gia điều trị, dự phòng tái nghiện và hòa nhập cộng đồng bền vững.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM TƯ VẤN

1. Quy hoạch mạng lưới Điểm tư vấn

a) Tất cả các xã, phường, thị trấn nơi có Đội công tác xã hội tình nguyện được thành lập Điểm tư vấn. Thành viên của Điểm tư vấn là thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện.

b) Thời gian thành lập: Từ năm 2018 đến năm 2020.

2. Các tiêu chí được đảm bảo khi lựa chọn để triển khai thực hiện mô hình Điểm tư vấn

a) Tiêu chí quản lý:

- Chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ về nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Có đội ngũ cán bộ xã hội, Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, các tổ chức đoàn thể nhiệt tình, tận tâm với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

b) Tiêu chí về cơ sở vật chất: Bố trí cơ sở vật chất cơ bản cho việc thành lập Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng gồm:

- Phòng dành cho tư vấn cá nhân, nơi làm việc hàng ngày, được trang cấp các trang thiết bị cần thiết cho tư vấn viên làm việc gồm: Bàn, ghế làm việc, tủ đựng hồ sơ, máy tính, điện thoại,….

- Phòng sinh hoạt nhóm cho người sau cai nghiện được trang bị bàn, ghế cho các thành viên tham dự hoạt động định kỳ 01 lần/tháng.

3. Cơ cấu nhân sự của Điểm tư vấn

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chủ nhiệm Điểm tư vấn gồm:

a) 01 Chủ nhiệm là lãnh đạo UBND cấp xã.

b) 01 Phó Chủ nhiệm là Đội trưởng Đội công tác xã hội tình nguyện.

c) 01 thành viên là cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội).

d) 02 thành viên là thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã (làm việc trực tiếp tại Điểm tư vấn).

Quy chế làm việc của Ban Chủ nhiệm Điểm tư vấn do Chủ tịch UBND cấp xã ban hành, quy định chức năng nhiệm vụ của từng thành viên và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu được giao hàng năm (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy chế mẫu).

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Năm 2018: Tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm thành lập; tiến hành rà soát, lựa chọn nhân sự để tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ tại các Điểm tư vấn; xây dựng quy chế hoạt động, cơ chế, chính sách và hướng dẫn đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị của Điểm tư vấn.

2. Năm 2019: Triển khai tiến hành việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, bố trí nhân sự tại các Điểm tư vấn phấn đấu đến cuối năm 2019 thành lập được 82 Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

3. Năm 2020: Phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% các xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đều được thành lập Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thành lập và duy trì hoạt động hàng năm của “Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy” tại cộng đồng được ngân sách tỉnh cấp hàng năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chi trực tiếp cho hoạt động của các Điểm tư vấn theo quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương và khả năng cân đối nguồn ngân sách của tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai xây dựng các Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho Ban Chủ nhiệm Điểm tư vấn.

c) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ Điểm tư vấn, người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy theo quy định.

d) Kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các Điểm tư vấn hoạt động hiệu quả.

đ) Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai hoạt động của các Điểm tư vấn theo quy định.

e) Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá hiệu quả của các Điểm tư vấn hàng năm, khen thưởng, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt Kế hoạch.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ kinh phí cho hoạt động của Điểm tư vấn; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

3. Sở Y tế

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hoạt động của Điểm tư vấn.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện tổ chức tuyên tuyền các nội dung của Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Công an tỉnh

Phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các Điểm tư vấn trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể

Thực hiện việc giám sát, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, giải quyết tốt việc dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

7. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan, tổ chức, đoàn thể triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình Điểm tư vấn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn.

b) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện việc thành lập Điểm tư vấn.

8. UBND các xã, phường, thị trấn (nơi thành lập Điểm tư vấn)

a) Lựa chọn địa điểm, hỗ trợ cơ sở vật chất, nhân sự để thành lập Điểm tư vấn.

b) Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Điểm tư vấn.

c) Tổ chức tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện ma túy và đăng ký tham gia cai nghiện ma túy, giúp đỡ người sau cai nghiện học nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống, phòng chống tái nghiện.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng mô hình “Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy” tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6), năm (trước ngày 15/12) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hp, báo cáo theo quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9453/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu9453/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2018
Ngày hiệu lực06/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9453/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 9453/KH-UBND 2018 Điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 9453/KH-UBND 2018 Điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu9453/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành06/09/2018
        Ngày hiệu lực06/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 9453/KH-UBND 2018 Điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 9453/KH-UBND 2018 Điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng Đồng Nai

         • 06/09/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/09/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực