Văn bản khác 95/KH-UBND

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 95/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/KH-UBND

Hậu Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời các nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu  - Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang, các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

3. Tổ chức tập huấn

Tập huấn chuyên sâu về việc đấu giá tài sản cho các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá.

Ngoài ra, tập huấn kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong hoạt động đấu giá tài sản cho các đấu giá viên, chuyên viên pháp lý tại các tổ chức bán đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố và các đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và những năm tiếp theo.

4. Rà soát, thống kê đội ngũ đấu giá viên và các tổ chức đấu giá tài sản

Đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Tư pháp

- Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản theo Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

4. Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Đấu giá tài sản.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp - BTP;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC. H
E:\2017\1.VBTK\3.STP\Văn bản\27\

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu95/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2017
Ngày hiệu lực25/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 95/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 95/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Hậu Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu95/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành25/08/2017
        Ngày hiệu lực25/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 95/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Hậu Giang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 95/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản Hậu Giang

             • 25/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực