Văn bản khác 95/KH-UBND

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 95/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục pháp luật Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019-2021”

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” (sau đây viết là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa hình thức, khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Đề án bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, phát huy mọi nguồn lực của xã hội; kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

- Có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án; huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; sự tích cực, chủ động thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Đề án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019 và thường xuyên.

2. Cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị

có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

a) Xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang đảm bảo các yêu cầu sau:

- Về vị trí: Thiết lập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật ở giữa giao diện thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.

- Về nội dung: Ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện hành, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang gồm các nội dung thông tin thành phần sau đây:

+ Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành: đăng tải toàn văn bản; tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật;

+ Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến;

+ Đối thoại chính sách - pháp luật;

+ Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác;

+ Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...);

+ Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Về kỹ thuật: Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật đặt trong Cổng thông tin điện tử của tỉnh, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật được cập nhật chủ động, đầy đủ, kịp thời; thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước, cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh thống nhất với chuẩn cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

b) Trách nhiệm thực hiện:

- Xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Quản lý, khai thác, vận hành, cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật và các thông tin, tài liệu pháp luật có nội dung quy định tại điểm a mục 3 phần II Kế hoạch thuộc phạm vi quản lý, chuyển Sở Tư pháp để đăng tải lên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử

Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

5. Thực hiện các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

5.1. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác..., thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng phổ biến, giáo dục pháp luật trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5.2. Xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả kênh truyền hình pháp luật trực tuyến; kết nối tương tác với các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật phát trên sóng truyền thanh, truyền hình quốc gia và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, có bản quyền dịch vụ, kịp thời, linh hoạt và đa dạng.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5.3. Chia sẻ trên facebook, zalo và các mạng xã hội khác các tài liệu pháp luật khai thác từ Tủ sách pháp luật điện tử, Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án.

- Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Kiểm tra, tổng hợp kết quả, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án, định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

3. Sở Tài chính

Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội (facebook, Youtube, twitter…) và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

4. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ vào nội dung Đề án, Kế hoạch này và điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trung hạn và hằng năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật và bố trí kinh phí thực hiện Đề án.

- Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Đề án.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu, các cơ quan, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Đề án, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; báo cáo
- Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh ;
- Lưu: VT, NV. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu95/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(21/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 95/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục pháp luật Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 95/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục pháp luật Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu95/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýTrần Ngọc Thực
        Ngày ban hành01/08/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (21/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 95/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục pháp luật Tuyên Quang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 95/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục pháp luật Tuyên Quang

             • 01/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực