Văn bản khác 85/KH-UBND

Kế hoạch 95/KH-UBND về triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công đô thị năm 2020 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 95/KH-UBND 2020 rà soát chuyển giao quản lý khai thác sử dụng quỹ đất công đô thị Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI RÀ SOÁT VÀ CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT CÔNG ĐÔ THỊ NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toàn ngân sách nhà nước năm 2020 - tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai V/v phê duyệt chi tiết kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa ban tỉnh Lào Cai;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công đô thị năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Quản lý chặt chẽ toàn bộ quỹ đất công đô thị trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, phương án đưa quỹ đất vào khai thác sử dụng có hiệu quả, từ đó xác định được nguồn lực tài chính năm 2020 thu được từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 10/02/2020.

- Hoàn thiện, cập nhật bản đồ quỹ đất công đô thị trên địa bàn tỉnh thường xuyên, chính xác thuận lợi cho việc quản lý, tra cứu.

2. Yêu cầu

- Rà soát quỹ đất công đô thị hình thành mới từ khu đô thị, các dự án có tạo ra quỹ đất do các cơ quan cấp tỉnh làm chủ đầu tư sử dụng 100% nguồn vốn vay có nguồn gốc từ ngân sách tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp số liệu và bàn giao cho Sở Tài chính (Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính) quản lý và báo cáo UBND tỉnh cập nhật quỹ đất công đô thị theo quy định.

- Rà soát các dự án có tạo ra quỹ đất do các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư sử dụng 100% nguồn vốn vay có nguồn gốc từ ngân sách huyện, thị xã, thành phố bàn giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý theo quy định và tổng hợp số liệu gửi về Sở Tài chính để cập nhật vào quỹ đất công đô thị của tỉnh.

- Rà soát các thửa đất đã được UBND tỉnh giao, cho thuê sử dụng không đúng mục đích, không đưa đất vào sử dụng, báo cáo UBND tỉnh thu hồi theo quy định Luật Đất đai. Đối với các thửa đất đã có quyết định thu hồi có khả năng khai thác tiến hành bàn giao cho Sở Tài chính (Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính) và UBND cấp huyện quản lý để lập kế hoạch khai thác, đấu giá theo quy định.

- Rà soát toàn bộ quỹ đất trống, quỹ đất xen kẹp trong khu dân cư, khu đô thị; các quỹ đất giáp ranh khu vực cửa khẩu, lối mở có giá trị cao báo cáo UBND tỉnh và bàn giao cho Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính quản lý để lập kế hoạch khai thác, đấu giá.

- Rà soát nhu cầu quỹ đất tái định cư các dự án tạo quỹ đất công đô thị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Tài chính (Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo làm căn cứ giao quỹ đất tái định cư cho các huyện, thị xã, thành phố.

- Rà soát các dự án đã hết thời hạn chứng nhận đầu tư, các dự án UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xem xét thu hồi đất theo quy định.

- Rà soát các dự án do các sở, ngành làm chủ đầu tư tạo ra quỹ đất công đô thị bàn giao cho Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính quản lý để đưa vào kế hoạch khai thác, đấu giá.

- Trích đo các thửa đất trong kế hoạch đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ xác định giá đất và đưa đất vào khai thác theo đúng kế hoạch được duyệt.

- Cập nhật và chỉnh lý biến động các số liệu quỹ đất công đô thị trên địa bàn tỉnh và trên bản đồ hiện trạng số đảm bảo số liệu chính xác, dễ tra cứu.

II. Nội dung và tiến độ thực hiện.

1. Đối với quỹ đất đã thực hiện rà soát năm 2019 chuyển sang năm 2020

Chuyển toàn bộ số liệu sang năm 2020 để quản lý và cập nhật số liệu. Thời gian thực hiện: Xong trong Quý I/2020.

2. Nội dung rà soát các quỹ đất trong năm 2020.

2.1. Rà soát quỹ đất hình thành mới được tạo của các dự án, công trình đã hoàn thành tại các huyện, thị xã, thành phố.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Nội dung thực hiện:

Sở Tài nguyên và Môi trường (Tổ trưởng tổ giúp việc BCĐ quỹ đất công đô thị tỉnh) chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có đất rà soát, đo đạc, xác định chính xác toàn bộ quỹ đất hình thành mới trong năm 2020 được tạo ra từ các dự án, công trình đã hoàn thành báo cáo Ban chỉ đạo và bàn giao cho Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính quản lý về số liệu.

Về quản lý quỹ đất:

- Sở Tài chính (Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính) là đơn vị được giao quản lý quỹ đất công đô thị trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

+ Toàn bộ quỹ đất công đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai và quỹ đất giáp ranh với khu vực cửa khẩu, lối mở trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; quỹ đất do các nhà đầu tư thực hiện dự án tạo ra quỹ đất công đô thị chuyển giao về cho tỉnh theo dự án được phê duyệt.

+ Quỹ đất được tao ra từ các dự án do cơ quan cấp tỉnh làm chủ đầu tư sử dụng 100% nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn vay tín dụng khác.

+ Quỹ đất được tạo ra từ các dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư nhưng được đầu tư toàn bộ hoặc một phần từ ngân sách tỉnh. Đối với các dự án được đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện, việc xác định quỹ đất bàn giao cho Sở Tài chính và các huyện, thị xã, thành phố quản lý căn cứ vào tỷ lệ nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn ngân sách các huyện, thị xã, thành phố bố trí cho dự án trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt (nội dung này giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành liên quan tham mưu đề xuất đối với từng dự án báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định).

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Quản lý quỹ đất công đô thị được tạo ra từ các dự án được đầu tư toàn bộ từ ngân sách huyện, thị xã, thành phố (quỹ đất này các huyện báo cáo số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để quản lý về số liệu).

c) Thời gian thực hiện: Xong trong Quý II/2020.

2.2. Kiểm tra, rà soát các thửa đất nằm trong kế hoạch đấu giá, thu tiền sử dụng đất năm 2020

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài chính, UBND cấp huyện.

b) Nội dung thực hiện: Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai V/v phê duyệt chi tiết kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa ban tỉnh Lào Cai. Sở Tài chính, UBND cấp huyện chủ trì phối hợp tổ giúp việc Ban chỉ đạo, UBND cấp xã nơi có đất thực hiện kiểm tra, rà soát hiện trạng thửa đất nằm trong kế hoạch khai thác; đơn vị tư vấn tiến hành trích đo địa chính, xác định chính xác vị trí, ranh giới, diện tích từng thửa đất trước khi đưa vào đấu giá. Tổng hợp toàn bộ khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban chỉ đạo để xem xét giải quyết đảm bảo tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định.

c) Thời gian thực hiện: Xong trong Quý II/2020.

2.3. Rà soát quỹ đất trống, quỹ đất xen kẹp trong khu dân cư, khu đô thị; các quỹ đất giáp ranh cửa khẩu, lối mở có giá trị cao

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND cấp huyện.

b) Nội dung thực hiện: UBND cấp huyện lập kế hoạch rà soát quỹ đất quỹ đất trống, quỹ đất xen kẹp trong khu dân cư, khu đô thị; các quỹ đất giáp ranh cửa khẩu, lối mở có giá trị cao tổng hợp gửi tổ giúp việc Ban chỉ đạo để báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

c) Thời gian thực hiện: Xong trong Quý II/2020.

2.4. Rà soát nhu cầu quỹ đất tái định cư trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND cấp huyện.

b) Nội dung thực hiện: UBND cấp huyện soát toàn bộ nhu cầu tái định cư để di chuyển giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn trong năm 2020 tổng hợp gửi Tổ chuyên viên để báo cáo Ban chỉ đạo xem xét quyết định.

c) Thời gian thực hiện: Xong trong Quý II/2020.

2.5. Rà soát các dự án đã hết thời hạn chứng nhận đầu tư, các dự án UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Nội dung thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát các dự án đã hết thời hạn chứng nhận đầu tư, các dự án UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư gửi tổ giúp việc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

c) Thời gian thực hiện: Xong trong Quý II/2020.

2.6. Rà soát các thửa đất đã được UBND tỉnh giao, cho thuê sử dụng không đúng mục đích, không đưa đất vào sử dụng; các thửa đất đã có quyết định thu hồi của UBND tỉnh có khả năng khai thác

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND cấp huyện.

b) Nội dung thực hiện: UBND cấp huyện rà soát toàn bộ các thửa đất đã được UBND tỉnh giao, cho thuê sử dụng không đúng mục đích, không đưa đất vào sử dụng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh thu hồi theo quy định Luật Đất đai. Khi có quyết định thu hồi của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ bàn giao cho UBND cấp huyện quản lý. UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tổ giúp việc để rà soát gửi số liệu cho Sở Tài chính (Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính) cập nhật vào quỹ đất công đô thị.

Đối với các thửa đất tại thành phố Lào Cai sẽ bàn giao cho Sở Tài chính (Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính) quản lý để lập kế hoạch khai thác, đấu giá; Đối với các thửa đất thuộc địa bàn các huyện, thị xã bàn giao cho UBND các huyện, thị xã quản lý để lập kế hoạch khai thác, đấu giá.

c) Thời gian thực hiện: Xong trong Quý III/2020.

2.7. Rà soát các dự án do các sở, ngành làm chủ đầu tư tạo ra quỹ đất công đô thị.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giao thông vận tải – Xây dựng.

b) Nội dung thực hiện: Chủ trì rà soát các dự án do các sở, ngành làm chủ đầu tư tạo ra quỹ đất công đô thị, theo dõi đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bàn giao quỹ đất công đô thị cho Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính quản lý và đưa vào kế hoạch khai thác. Hàng tháng có báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, bàn giao đối với các thửa đất do các sở, ngành làm chủ đầu tư tạo ra quỹ đất công đô thị.

c) Thời gian thực hiện: Xong trong Quý II/2020.

3.8. Trích đo các thửa đất nằm trong kế hoạch đấu giá năm 2020.

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai.

b) Nội dung thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra hiện trạng ranh giới đất đai, trích đo địa chính các thửa đất đưa vào khai thác theo đúng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai.

c) Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch khai thác của Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính; UBND cấp huyện.

4. Cập nhật số liệu, bản đồ quỹ đất công đô thị.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai.

- Thời gian thực hiện: Cập nhật và chỉnh lý biến động thường xuyên các số liệu quỹ đất công đảm bảo chính xác, dễ tra cứu.

5. Lập kế hoạch thực hiện năm tiếp theo.

- Trên cơ sở nhiệm vụ thực hiện rà soát quỹ đất công đô thị năm 2020 và tổng hợp các nội dung báo cáo kế hoạch khai thác các quỹ đất tại các huyện, thị xã, thành phố, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện cho năm 2021 và các năm tiếp theo

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Xong trong Quý I/2021.

6. Về kinh phí thực hiện.

- Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo (Lập dự toán kinh phí mua sắm tài sản, kinh phí trích lục, trích đo địa chính, phô tô in ấn hồ sơ, tài liệu, công tác phí, làm thêm giờ cho Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phục vụ cho công tác rà soát, chuyển giao quản lý và khai thác quỹ đất) gửi Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: Xong trong Quý I/2020.

III. Chế độ báo cáo và giải quyết các vướng mắc quỹ đất công đô thị.

1. Chế độ báo cáo.

a) Đối với tổ giúp việc cấp huyện; Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính: Yêu cầu nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo).

b) Đối với Tổ giúp việc Ban chỉ đạo: Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công đô thị của các sở, ngành; các huyện, thị xã, thành phố. Xử lý các khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xem xét giải quyết. Thời gian tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo vào 30 hàng tháng.

2. Giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Hàng tháng Ban chỉ đạo quỹ đất công đô thị tổ chức cuộc họp để nắm lại các công việc đã thực hiện; giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện (thời gian họp theo giấy mời của UBND tỉnh).

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Ban chỉ đạo Quỹ đất công đô thị

Trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công, các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai công tác rà soát, chuyển giao quản lý và khai thác quỹ đất công đô thị đảm bảo hiệu quả, theo đúng tiến độ của Kế hoạch và theo đúng Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai).

2. Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tổng hợp số liệu báo cáo quỹ đất công đô thị của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính, báo cáo UBND tỉnh vào ngày 30 hàng tháng, đề xuất giải quyết các vướng mắc khó khăn có liên quan đến quỹ đất công đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; sau đó thực hiện các thủ tục xác định giá đất; thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trúng đấu giá; chỉ đạo kiểm tra, trích đo các thửa đất nằm trong kế hoạch đấu giá.

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có đất tiến hành kiểm tra, giải quyết các vướng mắc đối với các thửa đất nằm trong kế hoạch đấu giá; rà soát các thửa đất hình thành mới và bàn giao cho Sở Tài chính (Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính) quản lý theo quy định.

3. Sở Tài Chính.

Tổng hợp số liệu báo cáo UBND tỉnh kết quả thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các huyện, thị xã, thành phố; đề xuất giải pháp thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch được giao.

Chủ trì tiếp nhận quỹ đất công đô thị được bàn giao từ các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tham mưu cho UBND tỉnh phương án khai thác đấu giá đấu giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng kế hoạch.

4. Sở Giao Thông vận tải - Xây dựng.

Tham mưu cho UBND tỉnh việc điều chỉnh quy hoạch các thửa đất nằm trong kế hoạch đấu giá; đôn đốc chủ đầu tư các dự án tạo ra quỹ đất công đô thị đấy nhanh tiến độ thực hiện dự án tạo ra quỹ đất công đô thị để bàn giao cho Sở Tài chính (Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính) theo kế hoạch.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật về xây dựng chủ động tham mưu cho UBND tỉnh quản lý chặt chẽ, có hiệu quả việc triển khai đầu tư, xây dựng đối với các thửa đất, dự án sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là các thửa thương mại, dịch vụ; đồng thời phải xác định được mốc thời gian phải hoàn thành, thời điểm chậm xây dựng công trình, tiến độ thực hiện dự án ... làm căn cứ để xác định vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai theo quy định.

5. Sở Kế hoạch đầu tư: Chủ trì rà soát các dự án đã hết thời hạn chứng nhận đầu tư, các dự án UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư tổng hợp báo UBND tỉnh xem xét quyết định; quản lý chặt chẽ việc thực hiện các dự án đối với các thửa đất đấu giá lựa chọn nhà đầu tư.

6. Cục Thuế tỉnh: Hàng tháng báo cáo kết quả thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các huyện, thị xã, thành phố; đề xuất giải pháp thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch được giao.

7. UBND cấp huyện.

Kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc quỹ đất công đô thị (thời gian xong trước Quý I năm 2020).

Chỉ đạo Tổ giúp việc quỹ đất công cấp huyện có trách nhiệm rà soát toàn bộ quỹ đất công đô thị trên địa bàn các xã phường, thị trấn, các khu vực giáp cửa khẩu, lối mở có giá trị cao, rà soát tổng hợp nhu cầu tái định cư (kiểm tra, rà soát, chi tiết từng thửa đất, lập sơ đồ hoặc trích lục bản đồ địa chính thửa đất, cung cấp các tài liệu pháp lý có liên quan đến thửa đất).

Hàng tháng nghiêm túc báo cáo kết quả rà soát quỹ đất công đô thị; kết quả thu tiền sử dụng đất; kết quả đấu giá; theo dõi cập nhật biến động quỹ đất công đô thị đến thời điểm hiện tại và phương hướng thực hiện tháng tiếp theo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo (trường hợp các đơn vị không có báo cáo sẽ tổng hợp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo xem xét phê bình theo quy định).

Phối hợp với tổ giúp việc Ban chỉ đạo quỹ đất công đô thị thực hiện việc kiểm tra, xác định ranh giới đối với các thửa đất nằm trong kế hoạch đấu giá và bàn giao kết quả trúng đấu giá cho người trúng đấu giá thành công. Lập kế hoạch đề nghị trích đo các thửa đất nằm trong kế hoạch đấu giá theo quy định.

Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết (bao gồm cả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng để tạo ra quỹ đất sạch để phục vụ bán đấu giá).

Chỉ đạo UBND cấp xã quản lý chặt chẽ các quỹ trên địa bàn, không để xâm lấn, xây dựng trái phép.

8. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo quỹ đất công đô thị tỉnh

Tổ trưởng tổ giúp việc Ban chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, hàng tháng tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất công đô thị năm 2020 và các năm tiếp theo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, TC, KHĐT, XD;
- Cục thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP2;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH1,2, QLĐT4, TNMT1.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu85/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2020
Ngày hiệu lực20/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(22/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 95/KH-UBND 2020 rà soát chuyển giao quản lý khai thác sử dụng quỹ đất công đô thị Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 95/KH-UBND 2020 rà soát chuyển giao quản lý khai thác sử dụng quỹ đất công đô thị Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu85/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýTrịnh Xuân Trường
        Ngày ban hành20/03/2020
        Ngày hiệu lực20/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (22/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 95/KH-UBND 2020 rà soát chuyển giao quản lý khai thác sử dụng quỹ đất công đô thị Lào Cai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 95/KH-UBND 2020 rà soát chuyển giao quản lý khai thác sử dụng quỹ đất công đô thị Lào Cai

              • 20/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực