Văn bản khác 95/KH-UBND

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 95/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP dữ liệu về thi hành án Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2020/NĐ-CP NGÀY 27/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

I. CĂN CỨ BAN HÀNH KẾ HOẠCH

1. Luật Thi hành án hình sự ngày 14/6/2019.

2. Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (Nghị định số 59/2020/NĐ-CP).

3. Quyết định số 7060/QĐ-BCA-C10 ngày 11/8/2020 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Nghị định số 59/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác thu thập, cập nhật thông tin, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý.

2. Xác định nhiệm vụ, nội dung công việc, tiến độ thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP. Công tác thu thập, cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác, khách quan, khoa học và khai thác, sử dụng đúng mục đích, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của người, pháp nhân thương mại.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp của lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tham mưu với các cấp ủy, chính quyền kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 59/2020/ND-CP; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác thu thập, cập nhật thông tin, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động bố trí đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thu thập, cập nhật thông tin, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thành phố, Trại Tạm giam Công an tỉnh thực hiện công tác thu thập, cập nhật thông tin, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý; cung cấp dữ liệu về thi hành án hình sự về Cơ quan Thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

- Chỉ đạo Cơ quan Thi hành án hình sự thường xuyên cập nhật thông tin cơ bản về người chấp hành án, người chấp hành các biện pháp tư pháp; thông tin cơ bản về pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành các biện pháp tư pháp trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do Công an tỉnh thu thập, cập nhật và thông tin do các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp.

2. Sở Tư pháp

Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2020/NĐ-CP, lồng ghép trong chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, đăng tải Nghị định số 59/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức về công tác thu thập, cập nhật thông tin, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Tích cực phối hợp với Công an tỉnh trong việc cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và các nhiệm vụ khác.

5. Các sở, ban, ngành

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thu thập, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

6. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức ở địa phương tích cực phối hợp với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện các quy định của pháp luật về thu thập, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả. Định kỳ hằng năm tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;
- Công an tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP7.
TP_VP7_ANTT_42_C

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu95/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2020
Ngày hiệu lực17/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 95/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP dữ liệu về thi hành án Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 95/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP dữ liệu về thi hành án Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu95/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành17/09/2020
        Ngày hiệu lực17/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 95/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP dữ liệu về thi hành án Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 95/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP dữ liệu về thi hành án Ninh Bình

              • 17/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực