Văn bản khác 951/KH-HQĐNg

Kế hoạch 951/KH-HQĐNg triển khai, xây dựng công tác tuyên truyền, phổ biến đến các hãng tàu, đại lý hãng tàu và các công ty giao nhận về thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất, nhập cảnh do Cục hải quan thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 951/KH-HQĐNg năm 2013 thủ tục hải quan điện tử tàu biển xuất nhập cảnh


TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 951/KH-HQĐNg

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 05 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, XÂY DỰNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN ĐẾN CÁC HÃNG TÀU, ĐẠI LÝ HÃNG TÀU VÀ CÁC CÔNG TY GIAO NHẬN BIẾT, ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI TÀU BIỂN XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH.

Căn cứ Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh;

Căn cứ Thông tư 19/2011/QĐ-TTg">64/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh;

Căn cứ Quyết định 1870/QĐ-TCHQ ngày 28/9/2011 của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bản hướng dẫn thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh;

Thực hiện Công văn số 402/GSQL-GQ3 ngày 17/5/2013 của Cục Giám sát quản lý về hải quan về việc triển khai thực hiện thủ tục hải quan đin tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh;

Cục Hải quan TP. Đà Nng lập Kế hoạch triển khai, xây dựng công tác tuyên truyền, phổ biến đến các hãng tàu, đại lý hãng tàu và các công ty giao nhận biết, đăng ký thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đảm bảo triển khai thành công, có hiệu quả và thu hút nhiều hãng tàu/đại lý hãng tàu tham gia thực hiện thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh theo yêu cầu của Ngành, phù hp với đặc thù riêng trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP. Đà Nng.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa về quản lý hải quan.

2. Yêu cầu:

- Lãnh đạo các Phòng chức năng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nng quán triệt CBCC nêu cao tinh thn trách nhiệm trong việc triển khai thí điểm, tiếp tục hướng dn cho các hãng tàu/đại lý tàu biển đã thực hiện khai điện tử tiếp tục hoàn thiện việc khai báo, đồng thời hỗ trợ tích cực cho các hãng tàu/đại lý tàu biển mới đi vào thực hiện khai báo điện tử.

- Phối kết hợp tốt với Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan để đảm bảo hệ thống e-Manifest được vận hành thông suốt, an toàn hiệu quả, bảo mật đúng quy định.

- Quá trình triển khai phải đảm bảo thực hiện nhanh chóng, chính xác và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Về số lượng Chi cc, doanh nghiệp tham gia:

- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nng tiếp tục triển khai công tác tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh.

- Số lượng doanh nghiệp:

+ Theo chỉ đạo hiện nay thực hiện thủ tục hải quan điện tử với 7 hãng tàu là Maersk, Yang Ming, OOCL, Wan Hai, Mitsui, CMA-CGM, Evergreen. Tuy nhiên, tại Đà Nng chỉ có 4 hãng tàu thường xuyên thực hiện: Maersk, Yang Ming, OOCL, Wan Hai, riêng 3 hãng tàu còn lại có hàng hóa đến Đà Nng nhưng được gửi qua nhiều hãng tàu khác chưa được đăng ký khai điện tử. Tiếp tục đề nghị 3 hãng tàu Mitsui, CMA-CGM, Evergreen và các đại lý của các hãng tàu này tại Đà Nng tham gia thực hiện.

+ Triển khai mở rộng 28 hãng tàu và đại lý hãng tàu còn lại tại Đà Nng tham gia khai báo điện tử tàu biển xuất nhập cảnh.

2. Thi gian triển khai:

- Chi cc Hải quan cảng Đà Nng đã triển khai thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan khác và thông quan điện tử đối với tàu biển từ ngày 03/12/2012. Nay tiếp tục thực hiện tiếp nhận và thông quan điện tử đối với tàu biển như thời gian qua.

- Có văn bản đề nghị các hãng tàu/đại lý tàu biển hiện chưa tham gia e-Manifest đăng ký tham gia; văn bản gửi đến doanh nghiệp chậm nhất vào ngày 15/6/2013.

3. Cách thức thực hiện:

- Trong thời gian triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh thì thực hiện đồng thời thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hsơ giấy đối với tàu biển xuất nhập cảnh.

- Khi có thông báo chính thức thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh thì chấm dứt việc thực hiện thủ tục hải quan bằng h sơ giy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nng:

1.1. Tổ chức rà soát và bố trí CBCC có trình độ năng lực vngoại ngữ, tin học và có phẩm chất tốt để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh.

1.2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp nhận và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh. Có văn bản đề nghị các hãng tàu/đại lý tàu biển hiện chưa tham gia e-Manifest đăng ký tham gia.

1.3. Thường xuyên phối hp Phòng Giám sát quản lý, Trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan để vận hành hiệu quả hệ thống e-Manifest và hướng dẫn các hãng tàu/đại lý tàu biển khai báo đúng yêu cầu.

1.4. Chủ động tuyên truyền hiệu quả cho hãng tàu/đại lý tàu biển nắm được tính thuận lợi, ưu việt của việc khai báo hải quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh để thu hút các hãng tàu, đại lý tàu biển tham gia.

1.5. Hướng dẫn các hãng tàu/đại lý tàu biển các quy định liên quan đến thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan khác và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh.

1.6. Hướng dẫn các hãng tàu liên hệ trực tiếp với Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan và Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được cài đặt phần mềm khai hải quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh.

1.7. Báo cáo Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Đà Nng về tình hình thực hiện e-Manifest thời gian qua, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có).

1.8. Lập danh sách CBCC và các đội trực thuộc để Cục Hải quan TP. Đà Nng đề nghị Tổng cục Hải quan cấp quyền truy cập Hệ thống e-Manifest.

2. Phòng Giám sát quản lý:

2.1. Làm đầu mối đề xuất hướng xử lý, giải quyết những vướng mắc nghip vụ phát sinh trong quá trình trin khai thực hiện. Tổng hợp báo cáo những vướng mắc nghiệp vụ phát sinh vượt thẩm quyền.

2.2. Phối hợp vi Trung tâm dữ liệu công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan tchức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan và thông quan điện tử đi với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh.

3. Phòng T chức cán bộ:

3.1. Thực hiện biên chế, tổ chức bộ máy theo quy định tại Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg; Thông tư 19/2011/QĐ-TTg">64/2011/TT-BTC; Quyết định 1870/QĐ-TCHQ và các văn bản liên quan, có đề xuất cụ thể biên chế phù hợp để được triển khai hiệu quả khai báo hải quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh.

3.2. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách CBCC truy cập hệ thống e-Manifest để báo cáo Tổng cục Hải quan cấp quyền truy cập.

4. Phòng Quản lý rủi ro:

4.1. Hướng dẫn Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nng xây dựng tiêu chí thực hiện phân lung tàu bin khi thực hiện thông quan điện tử đối với tàu biển xut nhập cảnh.

4.2. Tiến hành thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro để xác lập và cập nhật các tiêu chí quản lý rủi ro vào Hệ thống xử lý dữ liệu thông quan điện tử để phục vụ phân lung tàu bin xut nhập cảnh đảm bảo thuận lợi và đáp ứng yêu cu quản lý hải quan.

5. Trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin:

5.1. Rà soát hiện trạng cơ sở hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT để đảm bảo an ninh, an toàn và thông suốt vận hành Hệ thống e-Manifest.

5.2. Liên hệ với Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan để cài đặt phần mềm, xử lý sự cố mạng, phi hợp với Phòng Giám sát quản lý đề xuất giải quyết những vướng mắc vượt thm quyền và các vấn đề liên quan về kỹ thuật CNTT từ các đơn vị và doanh nghiệp tham gia.

6. Phòng Tài vụ quản trị:

6.1. Phối hợp với Trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin rà soát hiện trạng sở hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT để đảm bảo phục vụ tốt Hệ thống e-Manifest.

6.2. Lập kế hoạch mua sm trang thiết bị CNTT trong phạm vi phân cấp để trang bị cho các đơn vị triển khai thực hiện khi có yêu cầu.

7. Văn phòng Cục: Thực hiện công tác tuyên truyền trên báo, đài về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan khác và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh.

Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Ban biên tập trang thông tin điện tử để cập nhật kịp thời văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về thủ tục hải quan điện tđối với tàu biển xuất cnh, nhập cảnh (e-Manifest) lên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan TP. Đà Nng.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan khác và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh (e-Manifest) của Cục Hải quan TP. Đà Nng, yều cầu Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Hải quan (thay b/c);
- Đ/c Cục trưởng (thay b/c);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục (th/h);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thuần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 951/KH-HQĐNg

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 951/KH-HQĐNg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/05/2013
Ngày hiệu lực 27/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 951/KH-HQĐNg

Lược đồ Kế hoạch 951/KH-HQĐNg năm 2013 thủ tục hải quan điện tử tàu biển xuất nhập cảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 951/KH-HQĐNg năm 2013 thủ tục hải quan điện tử tàu biển xuất nhập cảnh
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 951/KH-HQĐNg
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Phạm Ngọc Thuần
Ngày ban hành 27/05/2013
Ngày hiệu lực 27/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 951/KH-HQĐNg năm 2013 thủ tục hải quan điện tử tàu biển xuất nhập cảnh

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 951/KH-HQĐNg năm 2013 thủ tục hải quan điện tử tàu biển xuất nhập cảnh

  • 27/05/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/05/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực