Văn bản khác 9543/KH-UBND

Kế hoạch 9543/KH-UBND năm 2014 về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 9543/KH-UBND 2014 bảo vệ môi trường du lịch lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9543/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, TỔ CHỨC LỄ HỘI, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích (sau đây gọi tắt là Thông tư); UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nói riêng và công tác bảo vệ môi trường nói chung nhằm xây dựng một môi trường, không gian văn hóa Đồng Nai đảm bảo các tiêu chí thân thiện - xanh - sạch - đẹp.

b) Bảo vệ môi trường du lịch, ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đảm bảo du lịch phát triển bền vững, đủ sức hội nhập Quốc tế gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Yêu cầu

a) Các hoạt động được tổ chức phong phú, đa dạng với nhiều hình thức trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; tránh hình thức phô trương, lãng phí.

b) Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích tham gia thực hiện bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c) Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân liên quan đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; các Ban tổ chức lễ hội; các Ban Quản lý di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan nắm rõ và thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo các nội dung quy định tại Thông tư.

2. Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng môi trường của các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ, các lễ hội, các di tích trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích trên địa bàn tỉnh.

4. Tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch, dịch vụ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định tại Thông tư theo nội dung kế hoạch đã triển khai.

c) Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng môi trường của các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; các di tích, lễ hội trọng điểm trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan.

đ) Phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

e) Xây dựng và triển khai các mô hình bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng; hỗ trợ tuyên truyền các cơ sở đạt tiêu chuẩn môi trường, các hoạt động tại cơ sở có gắn với bảo vệ môi trường.

g) Hàng năm báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích gửi UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 12; thực hiện báo cáo đột xuất trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích.

b) Phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích trên địa bàn quản lý; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Thông tin cho các cơ quan liên quan, các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, quản lý di tích, cộng đồng dân cư và du khách biết về hiện trạng môi trường tại địa phương khi có yêu cầu theo quy định.

d) Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, hướng dẫn cán bộ nghiệp vụ môi trường.

đ) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

e) Phối hợp tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng môi trường của các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; các lễ hội; các di tích trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Hiệp hội Du lịch

a) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, giáo dục, tổ chức đào tạo, hướng dẫn các tổ chức cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội; bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng môi trường của các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan.

b) Vận động các tổ chức, cá nhân trong hoạt động du lịch tổ chức lễ hội, quản lý di tích thực hiện các quy định tại Thông tư.

4. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách hàng năm của tỉnh trên cơ sở tổng hợp dự toán của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét cân đối, cấp một phần kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho việc triển khai thực hiện kế hoạch.

5. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và Thông tư trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn quản lý.

b) Chịu trách nhiệm đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.

c) Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở trên địa bàn quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm xử lý những trường hợp vi phạm.

d) Phối hợp tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng môi trường của các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ; các di tích, các lễ hội trên địa bàn quản lý và các tổ chức, cá nhân liên quan.

đ) Hàng năm báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn quản lý gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách tỉnh cấp và kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch này các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị các đơn vị gửi ý kiến về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9543/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu9543/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2014
Ngày hiệu lực09/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9543/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 9543/KH-UBND 2014 bảo vệ môi trường du lịch lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 9543/KH-UBND 2014 bảo vệ môi trường du lịch lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu9543/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành09/10/2014
        Ngày hiệu lực09/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 9543/KH-UBND 2014 bảo vệ môi trường du lịch lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 9543/KH-UBND 2014 bảo vệ môi trường du lịch lễ hội bảo vệ phát huy giá trị di tích Đồng Nai

            • 09/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực