Văn bản khác 9578/KH-UBND

Kế hoạch 9578/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 9578/KH-UBND triển khai thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương Đắk Lắk 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9578/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sau đây gọi tắt là Luật), bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ngành và chính quyền các cấp trong triển khai thi hành Luật.

c) Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

a) Đối với cấp tỉnh:

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật.

- Thành phần tham dự: Đại diện Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành ở tỉnh và đại diện Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng tư pháp cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2016.

- Hình thức thực hiện: Lồng ghép với Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; các Chỉ thị, Nghquyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc Hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

b) Đối với cấp huyện:

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp, và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Thành phần tham dự: Đại diện Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các phòng, ban ở huyện và đại diện Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, công chức văn phòng – thng kê và công chức Tư pháp- hộ tịch cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

- Hình thức thực hiện: Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức riêng hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Tổ chức chính quyn địa phương, hoặc lng ghép với các hội nghị khác để phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo quy định.

2. Tổ chc tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương

a) Nội dung, hình thức và cơ quan chủ trì

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở tỉnh và địa phương, cơ sở dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản hướng dẫn Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện việc tuyên truyn, phổ biến các nội dung liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các Hội nghị, lớp tập hun, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật). Đặc biệt là tuyên truyền, giới thiệu Luật qua hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở.

b) Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 12 năm 2015 và thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong các năm tiếp theo.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, ngay khi có căn cứ rà soát và rà soát chuyên đề trong lĩnh vực này ngay khi có yêu cầu của Trung ương, kịp thời tham mưu HĐND và UBND tỉnh sửa đổi bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của Luật chuyên ngành và các văn bản của HĐND, UBND các cấp với các quy định của Luật Tổ chức chính quyn địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2016.

4. Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương

- Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện kịp thời Luật Tổ chức chính quyn địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền Trung ương về thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đặc biệt là các quy định về bu cử đại biểu HĐND các cấp, công tác tổ chức kiện toàn bộ máy chính quyn các cấp ngay tại kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thời gian thực hiện: Từ quý I năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý của đơn vị và địa phương mình có trách nhim chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được pn công, bo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đxem xét, chỉ đạo giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, TH (Ph
80 b)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9578/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu9578/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2015
Ngày hiệu lực24/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9578/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 9578/KH-UBND triển khai thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương Đắk Lắk 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 9578/KH-UBND triển khai thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương Đắk Lắk 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu9578/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýPhạm Ngọc Nghị
        Ngày ban hành24/12/2015
        Ngày hiệu lực24/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 9578/KH-UBND triển khai thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương Đắk Lắk 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 9578/KH-UBND triển khai thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương Đắk Lắk 2015

           • 24/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực