Văn bản khác 96/KH-UBND

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 96/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ ban hành kèm theo Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 26/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong triển khai thi hành Luật đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Tổ chức tốt việc phổ biến Luật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ được giao nhiệm vụ phối hợp với lực lượng liên quan thực hiện công tác cảnh vệ trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa đơn vị, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác cảnh vệ, đảm bảo triển khai thực hiện Luật được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Cảnh vệ.

- Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành có hiệu quả.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền phổ biến Luật

1.1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến.

Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và các hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể, đảm bảo công tác tuyên truyền được hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về cảnh vệ của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là các lực lượng được giao nhiệm vụ và phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ.

1.2. Cơ quan thực hiện.

- Công an tỉnh tiếp nhận tài liệu từ Bộ Công an; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến pháp luật về cảnh vệ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân với những nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm cho việc thực hiện Luật được thống nhất.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình tại các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.3. Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cảnh vệ, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh tổng hợp) để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/12/2017.

3. Tham gia xây dựng văn bản thi hành Luật

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành về thi hành Luật Cảnh vệ và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan bảo đảm phù hợp với Luật Cảnh vệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cảnh vệ tại cơ quan, đơn vị theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh tổng hợp).

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cảnh vệ đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

3. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đảm bảo cho công tác triển khai thi hành Luật Cảnh vệ do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách.

2. Kinh phí đảm bảo triển khai thi hành Luật Cảnh vệ của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC (Chung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu96/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2017
Ngày hiệu lực21/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 96/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 96/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu96/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành21/11/2017
        Ngày hiệu lực21/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 96/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 96/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Tuyên Quang

           • 21/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực