Văn bản khác 96/KH-UBND

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP và Kế hoạch 123-KH/TU thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 96/KH-UBND 2018 về đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 123-KH/TU NGÀY 12/02/2018 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tiếp tục đi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 12/02/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Mục đích, yêu cầu:

Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 12/2/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nguyên tắc thực hiện:

- Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các đơn vị nhỏ lẻ, hoạt động không hiệu quả.

- Hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ;

- Trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị đó phải tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu);

- Đẩy mạnh xã hội hóa, từng bước chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đủ điều kiện thành công ty cổ phần.

- Chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần.

II - NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

- Các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp tỉnh đến cơ sở tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đến đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, hoàn thành trong quý I năm 2018.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan làm công tác tuyên truyền, các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Xây dựng quy định về nguyên tắc, khung tiêu chí để kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; quy định số lượng lãnh đạo cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: tháng 4 năm 2018.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các đề án, kế hoạch quy hoạch

3.1. Rà soát, báo cáo đánh giá kết quthực hiện các đề án, kế hoạch quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quy hoạch các trung tâm ngoại ngữ, tin học:

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong Quý I/2018.

3.2. Rà soát, báo cáo đánh giá kết quả các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2018.

3.3. Rà soát, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2018.

4. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

4.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

a) Rà soát, thu gọn các điểm trường theo quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; sáp nhập để thành lập các trường nhiều cấp học (tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố, Sở Nội vụ;

- Thời gian thực hiện từ năm 2018 hoàn thành Quý III năm 2019.

b) Rà soát, đánh giá hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - TBXH.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, đánh giá hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2018.

c) Đối với việc sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm vào Đại học Thái Nguyên (Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Lào Cai):

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 01/8/2018.

d) Chuyển Trung tâm Thực hiện và Biểu diễn về Đại học Thái Nguyên (Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai).

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Đại học Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện: Xong trong năm 2018.

đ) Xây dựng Đề án sáp nhập trường Cao đẳng Cộng đồng vào trường Cao đẳng Lào Cai.

- Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Lào Cai.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành: Sở Lao động - TBXH, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bo hiểm xã hội.

e) Sáp nhập trường Trung cp Y vào Đại học Thái Nguyên (phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Lào Cai);

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: quý II năm 2019.

g) Thành lập Đại học tại Lào Cai.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Lào Cai.

- Thời gian thực hiện: Khi có đủ điều kiện.

4.2. Lĩnh vực Y tế cấp tỉnh, huyện

a) Xây dựng và hoàn thiện việc rà soát, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: trong tháng 4 năm 2018.

b) Xây dựng Đề án sáp nhập Bệnh viện đa khoa với Trung tâm Y tế huyện, thành phố (trừ Bệnh viện đa khoa hạng II trở lên).

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tnh.

- Thời gian hoàn thành: Xong trong Quý II/2018.

c) Thực hiện rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực; nơi đã có cơ sở y tế đóng trên địa bàn cấp xã thì không thành lập trạm y tế xã; xem xét nâng cấp các phòng khám đa khoa thành cơ sở 2, cơ sở 3 của trung tâm y tế huyện. Giải thể 12 phòng khám đa khoa khu vực.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hp: Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian thực hiện, xong trong Quý II/2018.

d) Xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm HIV/AIDS vào Trung tâm kiểm soát bệnh tật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Xong trong Quý III/2019.

4.3. Xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại với Trung tâm khuyến công.

- Cơ quan chủ trì: Sở Công thương

- Cơ quan phối hp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Xong trong Quý II/2018.

4.4. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Xây dựng Đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Ban chỉ đạo điều phối nông thôn mới về phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Xong trong Quý III/2018.

b) Chuyển chức năng, nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp của Chi cục Chăn nuôi và thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về Trung tâm Khuyến nông để thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc Sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Tài chính.

c) Xây dựng Đề án kiện toàn quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh

- Thời gian thực hiện: Xong trong Quý I/2018.

d) Rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại các Ban quản lý rừng phòng hộ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện xong trong Quý III/2018.

4.5. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

a) Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất (những huyện chưa thành lập).

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ

- Thời gian hoàn thành xong trong Quý III/ 2018.

b) Xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian hoàn thành xong trong Quý III/2019.

c) Xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên môi trường với Văn phòng Đăng ký đất đai

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian hoàn thành xong trong Quý IV/2020.

4.6. Lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch

a) Xây dựng Đề án sáp nhập Bảo tàng tnh với Thư viện tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Xong trong Quý IV/2018.

b) Sáp nhập Đoàn nghệ thuật Dân tộc và Trung tâm Văn hóa điện ảnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

- Thời gian thực hiện: Trong Quý III/2019.

c) Xây dựng Đề án sáp nhập Đài Phát thanh và truyền hình với Trung tâm Văn hóa thể thao cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Văn hóa, thể thao và du lịch, Nội vụ,Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

4.7. Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Tài chính, Thông tin truyền thông, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 5/2018.

4.8. Xây dựng Đề án sáp nhập các ban quản lý dự án chuyên ngành hiện đang trực thuộc các sở, ngành (gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; Ban Quản lý dự án xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án ODA trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; các ban quản lý dự án xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án thuộc Sở Y tế, Ban quản lý dự án thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...) thành Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp tự chủ trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2018.

4.9. Xây dựng đề án hợp nhất Nhà khách UBND huyện Sa Pa với Ban quản lý chợ, Ban quản lý di tích, Đội bán vé du lịch thành Trung tâm Dịch vụ thương mại và Du lịch huyện Sa Pa.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Sa Pa.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

4.10. Mở rộng và tổ chức thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông ở cấp xã bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện trong năm 2018.

5. Chuyển đổi mô hình, cơ chế hoạt động

5.1. Chuyển đổi mô hình, cơ chế hoạt động:

a) Nghiên cứu chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Tài chính, UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện từ năm 2018.

b) Xác định cụ thể danh mục, lộ trình các đơn vị tự chủ về tài chính, nhân sự hoặc bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp y tế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Nội vụ,

- Thời gian thực hiện: Từ 2018, hoàn thành Quý II/2020.

5.2. Chuyển đổi từ đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên sang đơn vị đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị đảm bảo chi thường xuyên đối với các đơn vị:

a) Lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch.

* Xây dựng Đề án kiện toàn cơ chế tài chính đối với Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2018.

* Xây dựng Đề án kiện toàn cơ chế tài chính đối với Bảo tàng tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời gian xong trong Quý I/2019.

* Đề án kiện toàn cơ chế tài chính đối với Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời thực hiện từ 2018 thành xong trong Quý III/2020.

b) Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT: Đề án chuyển đổi Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Xong trong Quý III/2018.

c) Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Đề án chuyển đổi Văn phòng đăng ký đất đai

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên môi trường tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện xong trong Quý III/2018.

d) Lĩnh vực Lao động - TBXH- Đề án chuyển đổi Trung tâm dịch vụ việc làm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - TBXH tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện xong trong Quý II/2018.

đ) Lĩnh vực Thông tin và truyền thông: Đề án chuyển đổi Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện xong trong Quý IV/2018.

5.2. Chuyển đổi đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang đơn vị tự đảm bo chi thường xuyên:

a) Lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình: Đề án chuyển đổi mô hình Đài Phát thanh - Truyền hình.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: trong Quý II năm 2018.

b) Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Đề án chuyển đi Trung tâm Ứng dụng tiến bộ và khoa học.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: trong Quý II/2019.

c) Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Đề án chuyển đổi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện xong trong Quý II/2019.

d) Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Đề án chuyển đổi Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Xong trong Quý III/2018.

đ) Xây dựng Đề án chuyển đổi các Ban quản lý chợ Bắc Hà, Si Ma Cai, Sa Pa, Cốc Lếu, Kim Tân, Pom Hán; Ban quản lý di tích huyện Sa Pa,

- Cơ quan chủ trì UBND các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Sa Pa, thành phố Lào Cai.

- quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018 - Quý II/2019.

- Lĩnh vực Y tế: Xây dựng Đề án chuyển đổi Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện phục hồi chức năng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế tnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ tnh.

- Thời gian thực hiện Quý II/2020.

g. Lĩnh vực Tư pháp: Đề án chuyn đi Văn phòng công chứng số 1, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ tỉnh.

- Thời gian thực hiện trong Quý III/ 2018.

5.3. Chuyển đổi đơn vị tự đảm bo chi thường xuyên sang đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư: Quỹ phát triển đất tỉnh Lào Cai.

- Cơ quan chủ trì: Quỹ phát triển đất;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ;

- Thời gian thực hiện trong năm 2018.

5.4. Chuyển đổi từ đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư sang đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp:

a. Lĩnh vực Xây dựng: Đề án chuyển đổi 09 Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng các huyện, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện trong Quý III/2018.

b. Lĩnh vực Nhà khách: Đề án chuyển đổi Nhà khách số 2, số 3.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: trong Quý IV/2018.

5.5. Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần: Giai đon thực hiện từ 2018-2020

a) Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Đề án chuyển đổi Trung tâm Kiểm định và Kim nghiệm hàng hóa.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Lao động - TBXH, Tài chính, Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

b) Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Đề án chuyển đổi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Thông tin và truyền thông, Lao động - TBXH, Tài chính, Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian thực hiện trong năm 2020.

c) Lĩnh vực xây dựng: Đề án chuyển đổi Trung tâm Tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng, Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TBXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian thực hiện trong năm 2018 - 2019.

d) Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đề án chuyển đổi Trung tâm Giống nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TBXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian thực hiện trong năm 2018 - 2020.

đ) Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Đề án chuyển đổi Trung tâm Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Lao động - TBXH tỉnh.

- Thời gian thực hiện trong năm 2020.

e) Đề án chuyển đi Trung tâm Dịch vụ khu kinh tế thuộc BQL Khu kinh tế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Lao động - TBXH tỉnh.

- Thời gian thực hiện năm 2018 - 2020.

g) Lĩnh vực Tài chính: Đề án chuyển đổi Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Lao động - TBXH tỉnh.

- Thời gian thực hiện trong năm 2018 - 2020.

6. Trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

6.1. Trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế xác định và giao biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2018.

6.2. Trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường; chính sách về cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ tài chính, tăng cường phân cấp, tăng tính chủ động cho đơn vị sự nghiệp công lập...

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2018.

7. Ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công đảm bảo chặt chẽ phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp; Thực hiện kiểm định, đánh giá và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với trường chuyên nghiệp, bệnh viện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết triển khai thực hiện theo Kế hoạch này trong năm 2018 gi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; hàng năm xây dựng dự toán kinh phí để tổ chức triển khai, thực hiện.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí kinh phí để chi cho các hoạt động thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo nội dung tại mục II của Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện.

b) Xây dựng kế hoạch thực hiện, Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Kế hoạch này gửi UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét quyết định.

c) Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) đtổng hợp; kịp thời tham mưu những nội dung liên quan, kiến nghị nhng giải pháp phù hợp trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện.

2. Sở Nội vụ

a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; theo dõi, tổng hợp, đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện.

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai có hiệu quả, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Chính phủ, Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

c) Thẩm định hồ sơ liên quan đến việc thành lập, hợp nhất, sáp nhập, kiện toàn, đi tên, giải th, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

d) Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Tài chính:

a) Chịu trách nhiệm tham mưu đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ về chi đầu tư, chi thường xuyên; tăng cường phân cấp và tăng tính chủ động; đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa; việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập và tiến hành phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ khác nhau về tài chính. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá độc lập về chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực.

4. Văn phòng UBND tỉnh:

- Giúp thường trực UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo theo đúng thời gian, tiến độ quy định.

- Thẩm tra các kế hoạch, đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp, các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nêu tại mục II Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

5. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Thường xuyên đăng tải các tin, bài, văn bản liên quan về công tác đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 123-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Sở Nội vụ (03b);

- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu96/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2018
Ngày hiệu lực19/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 96/KH-UBND 2018 về đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 96/KH-UBND 2018 về đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu96/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành19/03/2018
        Ngày hiệu lực19/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 96/KH-UBND 2018 về đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 96/KH-UBND 2018 về đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập Lào Cai

           • 19/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực