Văn bản khác 96/KH-UBND

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Kế hoạch 96/KH-UBND 2019 đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 45-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, khắc phục những hạn chế, bất cập để đạt được mục tiêu, yêu cầu giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, lập lại trật tự ATGT.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và quản lý nhà nước về trật tự ATGT, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu khi thi hành công vụ. Gắn trách nhiệm trực tiếp của cơ quan và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước với lĩnh vực được giao quản lý nếu để xảy ra vụ đặc biệt nghiêm trọng.

3. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và đi lại của người dân trong tình hình mới.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân khi tham gia giao thông.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Chỉ thị số 18-CT/TW, quyết đạt được mục tiêu, yêu cầu giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, lập lại trật tự ATGT. Tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông.

2. Xác định công tác bảo đảm trật tự ATGT là nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cần tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải, tập trung vào các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển, xây dựng hạ tầng giao thông; công tác quản lý vận tải, gắn trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải với người điều khiển phương tiện được chủ doanh nghiệp thuê; Công tác kiểm định kỹ thuật an toàn phương tiện và bảo vệ môi trường; Quản lý tốt hành lang ATGT, vỉa hè, đường phố; Có kế hoạch xử lý những điểm đen gây tai nạn giao thông.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự ATGT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi lái xe vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác; trách nhiệm của chủ phương tiện vận tải, thiếu trách nhiệm quản lý gây hậu quả nghiêm trọng...

- Thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và có biện pháp quản lý chặt chẽ người điều khiển phương tiện giao thông. Quản lý tốt công tác đăng ký phương tiện giao thông theo hướng gắn chặt trách nhiệm chủ sở hữu phương tiện giao thông với trách nhiệm quản lý, sử dụng xe.

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và quản lý nhà nước về trật tự ATGT, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu khi thực thi công vụ. Kiên quyết xử lý những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động quản lý giao thông vận tải, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các ngành thành viên trong công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khi dân cư và xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp...an toàn; xây dựng văn hóa giao thông; đấu tranh, lên án các hành vi phạm trật tự ATGT.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

5. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự ATGT, đặc biệt là giữa ngành Công an với ngành Giao thông vận tải; xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và trật tự ATGT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch công tác bo đảm trật tự ATGT của năm gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương và Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông theo các nhiệm vụ của kế hoạch; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho công chức, viên chức Ban An toàn giao thông các địa phương và các sở, ngành; Xây dựng các pano áp phích, in ấn tài liệu tuyên truyền để cấp phát cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương ...

- Hàng năm thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình bảo đảm trật tự ATGT ở cả lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa; kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn tỉnh...

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ngành, đoàn thể và địa phương triển khai, thực hiện kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp và báo cáo về kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Giao thông vận tải

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm; Tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa nền mặt đường, công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

- Tổ chức rà soát và xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; rà soát, bổ sung biển cảnh báo nguy hiểm trên hệ thống đường quốc lộ và đường tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch thường xuyên thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới; cấp, đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng kế hoạch kiểm tra tải trọng và kích thước thành thùng của phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên thanh tra, kiểm tra các vi phạm về hành lang ATGT.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý và cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe ô tô các loại cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý phương tiện và người lái, chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách; Triển khai thực hiện Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm thông qua việc cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

3. Công An tỉnh

- Bố trí đủ lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT, trong đó xử lý nghiêm các hành vi điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy...

- Chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra Sở giao thông vận tải thực hiện các kế hoạch kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như phương án sử dụng thiết bị ghi hình của các tổ chức quản lý để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông và vi phạm trật tự ATGT.

- Tham mưu lắp đặt hệ thống camera để giám sát, chỉ huy, điều hành giao thông và xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn phức tạp về trật tự ATGT, chú trọng phối hợp tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

4. Sở Y tế

- Nâng cao năng lực sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho đội ngũ y, bác sỹ tại các cơ sở y tế; xây dựng tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu tại hiện trường tai nạn cho người tham gia giao thông.

- Tăng cường năng lực hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông cho hệ thống cấp cứu 115 và bệnh viện đa khoa cấp huyện; đảm bảo khả năng tiếp cận nạn nhân trong thời gian nhanh nhất sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp cứu.

- Thực hiện thống kê số liệu nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các cơ sở y tế và số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ hệ thống y tế cấp xã, định kỳ cung cấp cho Ban ATGT các cấp.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; Xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy.

- Đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự ATGT vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông; tăng thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế đảm bảo tối thiểu 5 tiết/học kỳ đối với học sinh lớp đầu cấp và 3 tiết/1 học kỳ đối với học sinh các lớp khác; đưa kiến thức giáo dục văn hóa giao thông vào chương trình giáo dục mầm non theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ.

- Chỉ đạo các trường, các phòng giáo dục tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc chấp hành nghiêm quy định về trật tự ATGT. Đồng thời chỉ đạo lãnh đạo các Trường học làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao khi đi đò; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT; Tổ chức tuyên truyền về ATGT trên hệ thống thông tin do ngành quản lý; Đưa nội dung tuyên truyền về trật tự ATGT vào các cuộc họp giao ban báo chí.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tăng cường tuyên truyền và giáo dục cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự ATGT. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT, tập trung vào công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự, chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, kiểm định kỹ thuật bảo vệ môi trường xe - máy quân sự, phương tiện vận tải thủy.

- Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Điều lệnh của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với những quân nhân không chấp hành các quy định về trật tự ATGT.

-Tăng cường tập huấn, diễn tập cứu hộ, cứu nạn các tình huống tai nạn, mất an toàn trên các tuyến thủy nội địa cho lực lượng công binh.

8. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, kết quả thực hiện, đảm bảo thời lượng phát sóng tin, bài, phóng sự phản ánh về lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT khi tham gia giao thông; duy trì và phát triển các mô hình đảm bảo trật tự ATGT có tính hiệu quả cao.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Ban ATGT và các ngành triển khai thực hiện tốt theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT nhất là tình trạng đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; uống rượu bia tham gia giao thông; việc lấn chiếm hành lang ATGT; sử dụng lòng đường, lề đường làm nơi buôn bán, họp chợ, tập kết vật liệu gây mất ATGT.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông do địa phương quản lý; chỉ đạo chính quyền địa phương khắc phục, sửa chữa những đoạn đường bị hư hỏng, hệ thống kênh mương thoát nước, sạt lở đất...đảm bảo an toàn gắn với triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”.

- Các địa phương có tuyến đường sắt đi qua phối hợp với ngành đường sắt tổ chức cảnh giới tại các vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt có nguy cơ mất ATGT cao, kết hợp xây dựng đường giao thông nông thôn xóa bỏ dần những lối đi tự mở qua đường ngang đường sắt...nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Động viên, khuyến khích các lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên, nhân dân tham gia trực cảnh giới tại các đường ngang chưa có rào chắn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và địa phương có trách nhiệm nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Ban ATGT tỉnh (qua Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh) để biết và chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban ATGTQG;
- TT. Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Liên đoàn lao động tỉnh;
- Các sở, ban, ngành,
- Các tổ chức CT-XH, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh (Đ/c Lâm);
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NCPC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu96/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2019
Ngày hiệu lực05/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 96/KH-UBND 2019 đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 96/KH-UBND 2019 đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu96/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành05/04/2019
        Ngày hiệu lực05/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 96/KH-UBND 2019 đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 96/KH-UBND 2019 đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ Yên Bái

           • 05/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực