Văn bản khác 96/KH-UBND

Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2015 về triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Nội dung toàn văn Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại Thừa Thiên Huế 2015


Y BAN NHÂN DÂN
TNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác đnh rõ nhiệm vụ các s, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương trong tỉnh về việc xây dựng, giới thiệu qung bá hình ảnh Thừa Thiên Huế nhằm giúp bạn bè thế giới hiểu biết hơn về đất nước, con người và văn hóa của đất nước, của Thừa Thiên Huế. Tăng cường lòng tin với bạn bè quốc tế, chủ động tạo môi trường quốc tế thuận lợi để tranh thủ tối đa các năng lực hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Tạo nhận thức chung và đồng thuận trong lãnh đạo các cấp và nhân dân trong tỉnh về vị trí và tm quan trọng của công tác văn hóa đối ngoại, xác định văn hóa đối ngoại là công việc chung của cả hệ thống chính trị.

c) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại.

d) Quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử văn hóa và các giá trị văn hóa; tiềm năng thế mnh, những chính sách khuyến khích kêu gọi, thu hút đu tư nước ngoài và đóng góp của kiều bào ta ở nước ngoài vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Yêu cầu

a) Văn hóa đối ngoại phải phù hợp với chủ trương, đường lối đi ngoại của Đảng, tuân thủ các quy định Pháp luật của Nhà nước; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh.

b) Các hoạt động văn hóa đối ngoại được triển khai phải đảm bảo tính chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hp với tình hình thực tế ca tỉnh, phát huy được sức mạnh tng hợp của cả hệ thng chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa đối ngoại.

c) Lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại với các hoạt động, các sự kiện văn hóa được thực hiện nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh cũng như của đất nước.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Gắn kết hoạt động văn hóa đối ngoại vi đối ngoại chính trị, đối ngoi kinh tế

a) Phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình mời các đoàn ngoại giao thăm, làm việc và tham gia các hoạt động tại địa phương nhm tuyên truyền, gii thiệu tiềm năng của tỉnh, tạo điu kiện mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

b) Triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật; giới thiệu tiềm năng, thế mnh, cơ hội hợp tác đu tư và văn hóa địa phương nhân dịp các nưc, các tổ chức quốc tế đến thăm, làm việc tại tnh Thừa Thiên Huế và các Đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh đi thăm, làm việc với các tnh, vùng lãnh thvà các tổ chức nước ngoài.

c) Tích cực tham gia các sự kiện văn hóa do Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương tổ chức nhằm quảng bá hình nh Thừa Thiên Huế đến bạn bè quốc tế.

d) Duy trì và phát huy mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện nhất là hợp tác về văn hóa, giáo dục giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có đường biên gii với Thừa Thiên Huế.

đ) Thực hiện ký kết và thúc đẩy các thỏa thuận quốc tế song phương về hp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa.

2. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương

a) Tổ chức các chương trình văn hóa có yếu tố nước ngoài tại địa phương hoặc nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của tỉnh, đặc biệt tập trung quảng bá và tuyên truyn các giá trị di sản văn hóa (vật thvà phi vật th) của tnh Tha Thiên Huế đã được UNESCO công nhận.

b) Đẩy mạnh việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm kê di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lập hồ sơ khoa học những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu đ đnghị BVăn hóa, Thể thao va Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa vật thể, phi vật thể quốc gia.

- Xây dựng các chương trình giới thiệu về văn hóa, nghệ thuật ẩm thực, trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tnh.

c) Tổ chức các hoạt động quảng bá rộng rãi, thường xuyên hình ảnh Huế - thành phố văn hóa ASEAN, thành phFestival của Việt Nam:

- Tăng cường trao đổi các đoàn, phóng viên báo chí trực tiếp đi và đến Việt Nam nhằm tiếp xúc, khai thác và giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng những thông tin, hình ảnh của Việt Nam để giúp nhân dân các nước hiểu rõ hơn đt nước, con người, văn hóa Vit Nam nói chung, tnh Thừa Thiên Huế nói riêng.

- Tổ chức các hội ngh, hội thảo chuyên đề về du lịch, cơ hội đầu tư tại tỉnh với sự tham gia ca nhiều nhóm đối tượng: Thanh niên, sinh viên, doanh nghiệp, người nước ngoài trên địa bàn tỉnh...

- Tổ chức in ấn, phát hành các ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi, băng đĩa về tỉnh Thừa Thiên Huế cho nhiều đối tượng cũng như sử dụng trong các hoạt động ngoại giao, xúc tiến du lịch....

- Xây dựng một số thương hiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng của tỉnh nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương và tiềm năng du lịch Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, chương trình thời sự để tổ chức phát sóng tuyên truyền, quảng bá về Huế - thành phố văn hóa ASEAN, thành phố Festival của Việt Nam.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng các kỳ lễ hội (Festival Huế, Festival Nghtruyền thống Huế) nhằm giới thiệu hình ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế đến với bạn bè thế giới.

- Nghiên cứu tổ chức các cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh về Thừa Thiên Huế tại nước ngoài; tham gia các Hội chợ du lịch trong và ngoài nước để quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế.

- Huy động lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài trong việc tham gia phát triển và quảng bá văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.

d) Thông tin đầy đủ, kịp thi, chính xác những sự kiện văn hóa, xã hội của địa phương:

- Phát huy lợi thế Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã và thành phố Huế để thông tin về các sự kiện văn hóa, xã hội của tỉnh; không ngừng nâng cấp, cải tiến thường xuyên nội dung và hình thức các trang thông tin nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về văn hóa, văn hóa đối ngoại.

- Cung cấp và cập nhật thông tin liên quan đến cơ hội đầu tư, kinh doanh, du lịch tại địa bàn tnh...

3. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại

a) Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về đối ngoại nói chung, văn hóa đi ngoại nói riêng, kiến thức v tchức sự kiện văn hóa có yếu tố nước ngoài cho cán bộ làm công tác đối ngoại, công tác văn hóa trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp tổ chức tuyên truyền về văn hóa đối ngoại cho công chức, viên chức trong các sở, ban, ngành có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động văn hóa đối ngoại.

c) Tăng cường triển khai thực hiện các đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

d) Cử cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ đối ngoại do Bộ Ngoại giao tổ chức; tham gia các khóa đào tạo liên quan đến văn hóa đối ngoại tại nước ngoài.

4. Tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

a) Mrộng, giao lưu hợp tác với các thành phố, địa phương trên thế giới; ký kết các thỏa thuận quốc tế về lĩnh vực văn hóa, khoa học và giáo dục.

b) Đẩy mạnh nghiên cứu, tham gia các chương trình lễ hội văn hóa nước ngoài, từ đó vận dụng hợp lý trong tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa tại địa phương.

c) Hàng năm, căn cứ vào điều kiện cụ thể, tham gia các Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế do Tổng cục Du lịch hoặc Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức để quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiến Huế nói riêng đến với công chúng trong nước và quốc tế.

d) Thúc đẩy sự tiếp xúc của Di sản Huế với doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm tranh thủ các hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính.

đ) Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên Thừa Thiên Huế vi các nước trong khu vực và quc tế, nht là những nước có địa phương kết nghĩa với tỉnh.

e) Phi hợp với các ngành liên quan đề xuất, kiến nghị, đóng góp ý kiến về các nội dung có thể tiếp thu từ những kinh nghiệm, giá trị tiêu biu của nhân loại trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục, thông tin.

ê) Thực hiện các biện pháp đấu tranh chống lại các tư tưởng văn hóa ngoại lai không phù hợp với giá trị truyền thống của Việt Nam; phản bác kịp thời, làm vô hiệu những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, chng phá Đảng và Nhà nước ta.

5. Bảo đảm các điều kiện về tài chính, vật chất đcông tác văn hóa đối ngoại hoạt động hiệu quả

a) Nguồn kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước.

b) Đẩy mnh việc xã hội hóa, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tài trợ cho các hoạt động văn hóa đối ngoại phù hợp với quy định của Pháp luật.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. S Văn hóa, Ththao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

b) Chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch văn hóa đối ngoại hàng năm có sự gắn kết, bổ trợ vi kế hoạch thông tin đối ngoại, kế hoạch ngoại giao văn hóa và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân tnh.

c) Phối hp với Sở Ngoại vụ tìm hiểu, nghiên cứu và kiến nghị tổ chức các hoạt động văn hóa của tỉnh tại nước ngoài phù hp, thiết thực và có hiệu quả.

2. Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì tham mưu triển khai tuyên truyền, quảng bá văn hóa đối ngoại thông qua các kênh thông tin đối ngoại, việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại tỉnh và tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tnh.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao để nối kết với các quốc gia tổ chức các hoạt động, sự kiện về văn hóa đối ngoại của tỉnh.

c) Tham mưu xây dựng và phát hành các ấn phẩm đối ngoại, các loại quà tặng phục vụ cho các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

3. S Tài chính

Tham mưu bố trí ngân sách phù hp để triển khai chương trình hành động của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại đạt hiệu quthiết thực, đúng quy định.

4. SKế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh tchức các hoạt động xúc tiến đu tư, giới thiệu tim năng, lợi thế của tỉnh nhằm kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến hoạt động đầu tư tại tỉnh thông qua các hoạt động văn hóa đối ngoại.

b) Tăng cường tuyên truyền phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài về văn hóa đối ngoại nhằm xây dựng doanh nghiệp và nhà đầu tư trở thành các đại sứ tuyên truyền về văn hóa đối ngoại của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

c) Đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đầu tư, tài trợ cho các hoạt động văn hóa đối ngoại của tnh Thừa Thiên Huế.

5. Sở Nội vụ

a) Tham mưu, đề xuất y ban nhân dân tỉnh bố trí biên chế, các chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác văn hóa đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

b) Tăng cường triển khai thực hiện các Đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

6. Sở Thông tin và Truyền Thông

a) Chủ trì, phối hp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tn báo chí địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh vùng đất và con người Thừa Thiên Huế, những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, thế mạnh, tiềm năng hp tác và phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế, những thành tựu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của tnh Thừa Thiên Huế ra thế gii trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường phát triển và quản lý việc xuất bản, phổ biến ra nước ngoài những ấn phẩm quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng; đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật để đưa tin, bài viết, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh.

7. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

a) Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác về lĩnh vực bo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về hệ thống di sản văn hóa Huế ra nước ngoài.

b) Phối hợp với y ban nhân dân thành phố Huế, các sở, ngành liên quan tổ chức triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền, quảng bá thành phố Huế - Thành phố văn hóa ASEAN, thành phố Festival của Việt Nam.

8. Trung tâm Festival Huế

Tiếp tục xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng các kỳ Festival Huế nhằm giới thiệu hình ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế đến với bạn bè thế giới. Kết hợp tuyên truyền, quảng bá các nội dung về thành phố Huế - Thành phố văn hóa ASEAN, thành phố Festival của Việt Nam trong các kỳ Festival Huế, Festival Nghề truyền thống Huế.

9. Các sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

Triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại trên địa bàn theo thẩm quyền; xây dựng và chđạo thực hiện các Kế hoạch văn hóa đi ngoại hàng năm phù hợp vi Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tha Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể đtriển khai các nội dung theo Kế hoạch. Định kỳ hàng năm báo cáo y ban nhân dân tỉnh (qua SVăn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
-
Bộ Ngoại giao;
-
Thường vụ Tnh ủy;
-
Chủ tịch, các Phó Chtịch UBND tỉnh;
-
Văn phòng Tỉnh ủy;
-
Văn phòng UBNĐ tnh;
-
Các S, Ban, Ngành, đoàn thcấp tnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
-
VP: các PCVP và CV: TC, ĐN;
-
Lưu VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu96/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại Thừa Thiên Huế 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu96/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại Thừa Thiên Huế 2015

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 96/KH-UBND triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại Thừa Thiên Huế 2015

              • 04/09/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/09/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực