Văn bản khác 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL

Kế hoạch 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL phối hợp chỉ đạo và tổ chức hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn giai đoạn 2012-2015 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn


TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2012-2015

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020;

Thực hiện Chương trình phối hợp số 3127/CTPH-HNDVN-BVHTTDL ngày 18 tháng 9 năm 2009 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2009-2014;

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Kế hoạch phối hợp chỉ đạo và tổ chức các hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn giai đoạn 2012-2015, với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phối hợp số 3127/CTPH-HNDVN-BVHTTDL thông qua những hoạt động cụ thể có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, giai đoạn 2012-2015.

2. Góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của nông dân; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa Hội Nông dân và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở các cấp trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

3. Tạo cơ chế thuận lợi để Hội Nông dân Việt Nam tham gia vào công tác xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nông dân về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn

a) Mục tiêu:

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nông dân về: Xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc;

- Phổ biến rộng rãi kết quả, kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng đời sống văn hóa nông thôn.

b) Phương thức thực hiện:

- Biên soạn, xuất bản cuốn sách “Hỏi, đáp pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn”; phát hành đến Hội Nông dân các xã trong cả nước;

- Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, giao lưu về nội dung xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới cho cán bộ, hội viên, nông dân ở cộng đồng nông thôn;

- Thường xuyên đăng tin, bài, ảnh tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn trên Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Báo Văn hóa, Báo Thể thao, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch, Tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa.

2. Tập huấn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn

a) Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức của cán bộ Hội Nông dân các cấp về:

- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa nông thôn;

- Kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa nông thôn.

b) Phương thức thực hiện:

Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn cho cán bộ Hội các cấp, trong đó ưu tiên tập huấn cho cán bộ Hội cấp cơ sở.

3. Chỉ đạo điểm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

a) Mục tiêu:

- Phấn đấu cuối năm 2013, các xã chỉ đạo điểm thực hiện đạt 100% tiêu chí “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tổng kết, phổ biến nhân rộng kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trong cả nước vào đầu năm 2014.

b) Phương thức thực hiện:

- Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Dự án chỉ đạo điểm “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

- Chọn 8 xã đại diện 8 khu vực, vùng miền trong cả nước làm điểm (Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ).

4. Hội diễn văn nghệ, Hội thi thể thao nông dân

a) Mục tiêu:

- Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng “Tiếng hát đồng quê” toàn quốc, vào năm 2012;

- Tổ chức Hội thi thể thao: Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số, người cao tuổi khu vực phía Bắc và phía Nam, vào năm 2013;

- Tổ chức Giải bóng chuyền nông dân toàn quốc tranh Cúp “Bông lúa vàng” 2014;

- Tổ chức Giải bóng đá nông dân toàn quốc vào năm 2015;

b) Phương thức thực hiện:

Phối hợp ban hành các kế hoạch tổ chức, hội diễn, hội thi; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các kế hoạch đã ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp; lập dự toán kinh phí hằng năm thực hiện các nội dung phối hợp, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ; trên cơ sở dự toán hằng năm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ trích lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch phối hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, bố trí vào dự toán ngân sách hằng năm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3. Kinh phí thực hiện kế hoạch phối hợp ở địa phương, do ngân sách địa phương bố trí trong dự toán hằng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Trên cơ sở Kế hoạch phối hợp này và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân cùng cấp, xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể để triển khai thực hiện.

5. Giao Ban Xã hội-Dân số, Gia đình-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Cục Văn hóa cơ sở-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối phối hợp tham mưu giúp Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp này./.

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
CHỦ TỊCHNguyễn Quốc Cường

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị, ban thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Hội Nông dân, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VP Hội NDVN, VP Bộ VHTTDL, NTH .300.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2011
Ngày hiệu lực22/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL

Lược đồ Kế hoạch 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhTrung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Cường
        Ngày ban hành22/12/2011
        Ngày hiệu lực22/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn

            • 22/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực