Văn bản khác 97/KH-UBND

Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2017 tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2017) do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 97/KH-UBND 2017 hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP ASEAN (8/8/1967-8/8/2017)

Thực hiện Công văn số 290/VPCP-QHQT ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc Đề án tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN;

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

Tuyên truyền cho Nhân dân ta hiểu rõ hơn ý nghĩa việc nước ta gia nhập ASEAN - một thắng lợi quan trọng của chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Tiếp tục giới thiệu về cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, hoạt động và triển vọng của ASEAN.

Nêu rõ cơ hội và thách thức đối với nước ta trong việc tham gia ASEAN, từ đó động viên nỗ lực của Nhân dân, của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế vì lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân ta, vì lợi ích của các nước trong khu vực nói chung.

Giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân ta và Nhân dân các nước ASEAN.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển lãm ảnh về ASEAN

a) Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: mời Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố và các cơ quan có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: tháng 8/2017.

2. Tổ chức Tọa đàm về Cộng đồng Kinh tế ASEAN và cơ hội mang lại cho người dân, doanh nghiệp

a) Cơ quan chủ trì, chỉ đạo tổ chức: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI), Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.

d) Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 8/2017

3. Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và các phương tiện thông tin đại chúng về ASEAN và các sự kiện của ASEAN diễn ra tại thành phố Cần Thơ, đặc biệt các đề tài về cơ hội đi lại, du lịch, giao lưu, tìm việc tại các nước đối tác đối thoại của ASEAN

a) Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, mời Báo Cần Thơ.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin về ASEAN.

c) Thời gian thực hiện: trong năm 2017.

4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN, qua đó phổ biến kiến thức chung về Cộng đồng cũng như các cơ hội giáo dục mà Cộng đồng ASEAN mang lại

a) Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ quan phối hợp: mời Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền Thông, Thành đoàn Cần Thơ, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Cần Thơ và các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

c) Thời gian thực hiện: tháng 9/2017.

5. Hướng dẫn báo, đài địa phương, đài truyền thanh quận, huyện tuyên truyền về cộng đồng ASEAN

a) Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: trong năm 2017.

6. Tổ chức ngày Hội ASEAN kỷ niệm 50 năm thành lập

a) Cơ quan thực hiện: Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an thành phố, Trường Đại học Cần Thơ và các cơ quan có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: tháng 8 năm 2017.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN được bố trí từ ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch. Tổng hợp dự toán kinh phí từ các đơn vị có liên quan gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

2. Các Sở, Ban ngành thành phố:

Tăng cường tuyên truyền trong triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực mình có liên quan nhằm đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài nhiệm vụ nêu trên, các cơ quan được phân công thực hiện Kế hoạch này cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Lập kế hoạch cụ thể, nêu rõ yêu cầu phối hợp với chức năng của đơn vị tham gia; đồng thời, thống nhất nội dung và phân công cụ thể trong từng công việc với các đơn vị phối hợp.

b) Lập dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động nêu tại Kế hoạch này gửi về Sở Ngoại vụ tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định trong tháng 6 năm 2017.

3. Sở Tài chính:

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được phân công trong Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- TT.TU; TT.HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Sở, Ban ngành thành phố;
- VP UBND TP (3ABC);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu97/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2017
Ngày hiệu lực21/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 97/KH-UBND 2017 hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 97/KH-UBND 2017 hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu97/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành21/06/2017
        Ngày hiệu lực21/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 97/KH-UBND 2017 hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 97/KH-UBND 2017 hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN Cần Thơ

              • 21/06/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/06/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực