Văn bản khác 97/KH-UBND

Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đến năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 97/KH-UBND 2018 Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện bảo tàng Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ” ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” (gọi tắt là Đề án); Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2020, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa và các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và mọi tầng Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời.

b) Công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II- MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp đối tượng người sử dụng ở địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Đối với hệ thống thư viện:

Thực hiện theo điểm a, khoản 2, mục II của Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

b) Đối với hệ thống bảo tàng:

- Phấn đấu thu hút số lượt khách nội địa tham quan bảo tàng hằng năm tăng bình quân 10%.

- Bảo tàng thành phố tiến hành ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo chương trình phối hợp giáo dục thông qua di sản văn hóa; định kỳ tổ chức học tập về lịch sử, văn hóa địa phương tại bảo tàng.

- Bảo tàng thành phố phối hợp với các địa phương tổ chức hoạt động giới thiệu các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố nhân Ngày Di sản văn hóa nhằm thu hút Nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham dự.

c) Đối với hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ

Thu hút 60% số dân trên địa bàn các quận và 40% số dân trên địa bàn các huyện tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ học tập, nâng cao kiến thức.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Củng cố cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa phương thức hoạt động, phát triển mạng lưới thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động học tập, dịch vụ học tập

a) Thư viện

- Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động học tập, phục vụ học tập trong các thư viện (Đầu tư máy số hóa tài liệu để phục vụ phát triển văn hóa đọc và phát triển thư viện điện tử).

- Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng tài liệu phục vụ phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn thành phố, trong đó cần quan tâm đến người dân tộc và trẻ em.

- Chú trọng phát triển mạng lưới thư viện phục vụ cơ sở theo hướng tổ chức mô hình thư viện trường học, tủ sách cơ sở trong hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; điểm bưu điện xã, phường, thị trấn và tủ sách pháp luật trong Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; tủ sách trong các câu lạc bộ.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện thành phố và hệ thống thư viện quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Phấn đấu đến năm 2020, tổ chức cung cấp dịch vụ Internet miễn phí cho người dân trong hệ thống thư viện các cấp.

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ thư viện, trong đó chú trọng giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng..

- Nâng cao chất lượng, cải tiến nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động, sự kiện khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng như: sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu sách, triển lãm, thi vui đọc sách, viết cảm tưởng về sách...

- Tổ chức và phối hợp tổ chức phục vụ sách lưu động tại địa bàn quận, huyện, xã, phường, thị trấn, trong đó ưu tiên những địa phương còn nhiều khó khăn.

- Tăng cường liên kết phối hợp với một số thư viện trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi thông tin và thực hiện các dịch vụ thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

b) Bảo tàng

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của bảo tàng đủ điều kiện tổ chức các hoạt động học tập suốt đời.

- Tăng cường đưa di sản tới cơ sở thông qua các hình thức triển lãm lưu động, trưng bày chuyên đề; đổi mới hoạt động bảo tàng, gắn với giáo dục truyền thống di sản và văn hóa trong học đường.

- Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển mạng lưới bảo tàng ngoài công lập; khuyến khích và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng các chương trình giáo dục trong bảo tàng.

- Phát huy hiệu quả của Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại thành phố Cần Thơ để phục vụ Nhân dân, nhà nghiên cứu, giáo viên, học sinh, sinh viên đến nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

b) Nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Từng bước hoàn thiện, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là nhà văn hóa xã và Trung tâm Văn hóa - Thể thao các cấp theo hướng chuẩn hóa về mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa, câu lạc bộ, đội tuyên truyền lưu động; tổ chức phát triển thêm nhiều loại hình câu lạc bộ theo sở thích, phù hợp với từng đối tượng.

- Duy trì, củng cố hoạt động của các câu lạc bộ hiện có, thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành nhằm thu hút đông đảo thành phần tham gia sinh hoạt.

2. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

a) Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ học tập suốt đời thông qua các lớp tập huấn, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm.

- Khuyến khích, động viên công chức, viên chức làm việc trong các thiết chế văn hóa nâng cao ý thức về tự học, học tập suốt đời của bản thân để cung cấp, hướng dẫn người dân tìm kiếm và sử dụng thông tin, tri thức đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao.

b) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc học tập thường xuyên, từ đó hình thành thói quen tự học.

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong việc học tập suốt đời của người dân; từ đó khuyến khích người dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, hỗ trợ học tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng, thành lập chuyên mục xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và xây dựng phóng sự chuyên đề về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật xây dựng các chương trình biểu diễn, thực hiện các tác phẩm về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Thư viện thành phố, thư viện quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu, đọc sách, tra cứu, tìm kiếm thông tin tri thức phù hợp với nhu cầu của người dân; thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho lực lượng lao động ở địa phương, nhất là người dân ở vùng nông thôn.

- Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sách Việt Nam (từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4) định kỳ hằng năm với các hoạt động như: triển lãm; trưng bày, triển lãm sách; phục vụ đọc sách miễn phí; tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về sách; giới thiệu sách, tổ chức các cuộc thi bình sách, trao tặng sách.

- Thực hiện ký kết với các trường học xây dựng chương trình giáo dục về di sản văn hóa và phát triển văn hóa đọc trong học đường; tổ chức học tập về lịch sử, văn hóa địa phương tại bảo tàng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quảng bá các loại hình di sản văn hóa qua các trang tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Tăng cường hợp tác quốc tế

a) Tăng cường hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tổ chức các hoạt động trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ và đào tạo nguồn nhân lực.

b) Huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp, tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật trong nước và quốc tế để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV- KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện gồm: Nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp tài chính hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Các sở, ban, ngành thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách Nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này; đồng thời, chỉ đạo Thư viện thành phố, Bảo tàng thành phố, Trung tâm Văn hóa thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Thư viện quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

b) Chủ động thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức, từng bước hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ của thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

c) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị có liên quan; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng;

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này; đồng thời, xây dựng mô hình hoạt động lồng ghép Trung tâm học tập cộng đồng với Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng.

c) Kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại các cơ sở giáo dục; định kỳ gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày sách Việt Nam.

4. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo phân cấp tài chính hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách trong từng thời kỳ, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu việc cân đối, bố trí vốn đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa theo Quy hoạch đã được phê duyệt, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành phố

Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực nâng cao ý thức tự học, học tập suốt đời

7. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong đó có tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

8. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Xây dựng kế hoạch lồng ghép việc triển khai thực hiện Kế hoạch này với quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án khác liên quan tại địa phương.

b) Cân đối, bố trí kinh phí cho các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

c) Củng cố hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm văn hóa - thể thao đảm bảo hoạt động có hiệu quả, bền vững.

d) Tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện học tập suốt đời trong các thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn.

đ) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả triển khai Kế hoạch này tại địa phương; định kỳ gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

VI- CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ 6 tháng (trước ngày 10 tháng 6) và năm (trước ngày 30 tháng 11) hằng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VH,TT&DL;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UB MTTQVN TP và các đoàn thể TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Các Sở: VH,TT&DL, KH&ĐT, TC, GD&ĐT, TT&TT;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ, Đài PT&TH TP;
- VP UBND TP (2AB,3BC,7);
- Lưu: VT, T(Q)
CVĐ 7262/23052018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu97/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2018
Ngày hiệu lực04/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 97/KH-UBND 2018 Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện bảo tàng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 97/KH-UBND 2018 Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện bảo tàng Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu97/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành04/06/2018
        Ngày hiệu lực04/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 97/KH-UBND 2018 Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện bảo tàng Cần Thơ

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 97/KH-UBND 2018 Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện bảo tàng Cần Thơ

             • 04/06/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/06/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực