Văn bản khác 97/KH-UBND

Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 97/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Hà Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Hà Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính.

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Luật Tố tụng hành chính đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

- Cụ thể hóa yêu cầu, các nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính bảo đảm kịp thi, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

- Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp và các tổ chức có liên quan trong việc chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Các hoạt động triển khai Kế hoạch phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; các giải pháp thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, toàn diện và khả thi;

- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính;

- Có lộ trình cụ thể để bảo đảm sau ngày 01/7/2016 Luật Tố tụng hành chính được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, ph biến và tập huấn nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13.

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt thi hành Luật Tố tụng hành chính

- Đối tượng: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu UBND tnh thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnhcác cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính cho cán bộ và nhân dân

* Tổ chức quán triệt nội dung của Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh với nội dung và hình thức phù hợp.

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các ngành, các cấp.

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

* Tổ chức tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính sâu, rộng trong nhân dân với các hình thức phù hợp, như: Đẩy mạnh tuyên truyền trên Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang, Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, ngành, đoàn thể, địa phương, hệ thống Đài truyền thanh, loa truyền thanh cấp huyện, cấp xã; lồng ghép các cuộc sinh hoạt đoàn thể, họp dân, sinh hoạt Câu lạc bộ và các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tin đại chúng; các ngành, các cấp.

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

d) Biên soạn tài liệu tuyên truyền phổ biến Luật Tố tụng hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Tố tụng hành chính

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ cơ quan thi hành án dân sự

- Cơ quan chủ trì: Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đối tượng: Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyn viên pháp luật; cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước; luật sư, luật gia; công chứng, giám định, trợ giúp viên, đấu giá viên, bổ trợ tư pháp và các cán bộ có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu UBND cùng cấp thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của Cơ quan thi hành án dân sự các cấp; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên, thư ký thi hành án bảo đảm việc thi hành có hiệu quả phù hp với quy đnh của Luật Tố tụng hành chính

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của tỉnh liên quan đến Luật Tố tụng hành chính để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với quy định Luật Tố tụng hành chính.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chủ động ban hành Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

2. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận:

Xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang:

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; mở chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu về những nội dung quan trọng của Luật Ttụng hành chính.

4. Trách nhiệm của S Tư pháp: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Luật Tố tụng hành chính được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán ngân sách theo quy định.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các đơn vị xây dựng Kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp bằng văn bản và hòm thư điện tử: [email protected]) trước ngày 05/6/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của t
nh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, Phó VP theo dõi NC;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu97/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 97/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 97/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Hà Giang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu97/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực21/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 97/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Hà Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 97/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Hà Giang 2016

           • 21/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực