Văn bản khác 9701/KH-BCT

Kế hoạch 9701/KH-BCT năm 2016 tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2017 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 9701/KH-BCT tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2017 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9701/KH-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam;

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7077/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 8 năm 2016,

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ CHỦ ĐỀ

1. Mục đích

a) Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

b) Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c) Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

d) Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Yêu cầu

a) Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam - Ngày 15 tháng 3 - phải bảo đảm mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

b) Việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

3. Thi gian tổ chức

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2017. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tổ chức trong tháng 3 năm 2017.

4. Chủ đề

Chđề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 là: DOANH NGHIỆP NGƯỜI TIÊU DÙNG.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY QUYN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2017

1. Các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại Trung ương

a) Đơn vị chủ trì: Bộ Công Thương.

b) Đơn vị phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan, tổ chức liên quan.

c) Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương.

d) Nội dung tổ chức:

- Tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2017.

- Tổ chức chui hoạt động của Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam:

+ Tchức các hội thảo, tập huấn, khóa đào tạo theo chủ đề của năm và các nội dung khác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Tổ chức Ngày tri ân người tiêu dùng dành cho doanh nghiệp.

+ Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện công cộng nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

+ Tổ chức trao giải thưởng, khen thưởng hoặc các hoạt động khác nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

đ) Địa điểm tổ chức:

- Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 (Lần thứ hai) được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tùy tính chất và quy mô, các sự kiện khác có thđược lựa chọn tổ chức tại một địa phương hoặc nhiều địa phương trên cả nước.

2. Các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước lập kế hoạch chi tiết, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại địa phương mình.

a) Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

c) Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, ngành ở địa phương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, các Hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, báo chí và các tchức, cá nhân có liên quan tại địa phương.

d) Nội dung tổ chức

Các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 tại địa phương bao gồm:

- Các hoạt động ở Mục II.1.d ở cấp độ địa phương.

- Tổ chức các buổi mít tinh, tuần hành, diễu hành.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố và các địa điểm công cộng.

- Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương.

- Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp địa phương tham gia các hoạt động vì người tiêu dùng như:

+ Tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng: htrợ bảo hành sản phm, hỗ trợ, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại và các hoạt động tri ân khác.

+ Tổ chức các chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng.

+ Tchức tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng tới người tiêu dùng.

- Các hoạt động khác phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế tại địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị

a) Cục Quản lý cạnh tranh

- Căn cứ nội dung kế hoạch được phê duyệt, Cục Quản lý cạnh tranh chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản và dự toán kinh phí chi tiết cho từng hoạt động và tổ chức triển khai.

- Đơn vị thường trực Ban Tổ chức, điều phối, tổ chức và xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

b) Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Vụ Thị trường trong nước và các đơn vị khác thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

c) Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tổ chức triển khai các hoạt động tại địa phương theo chỉ đạo của UBND tnh.

- Phối hợp, lồng ghép với các hoạt động do Trung ương tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách.

2. Kinh phí thực hiện

a) Ở Trung ương

Kinh phí thực hiện các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam ở Trung ương từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương (cấp cho Cục Quản lý cạnh tranh) và các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ được phân công.

b) địa phương

Kinh phí thực hiện các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam ở địa phương từ nguồn ngân sách cấp cho các địa phương.

- Ngoài kinh phí từ nguồn ngân sách, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của xã hội theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng.

3. Kế hoạch triển khai

Tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017.

Tháng 11 năm 2016, Bộ Công Thương thông báo tới các đơn vị liên quan về việc thực hiện Kế hoạch Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017.

Tháng 01 năm 2017, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 3 năm 2017, tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên toàn quốc.

Trước ngày 30 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá và gửi báo cáo kết quả triển khai các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại địa phương và đơn vị về Bộ Công Thương (Cục Quản lý cạnh tranh).

Trước ngày 30 tháng 6 năm 2017, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên toàn quốc.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên toàn quốc trong năm 2017. Các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch chung và điều kiện thực tế của mình để tổ chức triển khai cụ thể Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam với các hoạt động phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn./.

 


Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ: Vụ KTTH;
- Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- S Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);
- Hội BVQLNTD các tnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);
- Các đơn vị: VP Bộ, Vụ TC, Vụ TTTN, Cục QLTT (để t/h);
- Lưu VT, Cục QLCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9701/KH-BCT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu9701/KH-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2016
Ngày hiệu lực12/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9701/KH-BCT

Lược đồ Kế hoạch 9701/KH-BCT tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 9701/KH-BCT tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2017 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu9701/KH-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành12/10/2016
        Ngày hiệu lực12/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 9701/KH-BCT tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2017 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 9701/KH-BCT tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2017 2016

             • 12/10/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực