Văn bản khác 9754/KH-BCT

Kế hoạch 9754/KH-BCT năm 2015 tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 9754/KH-BCT tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9754/KH-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YỀU CẦU, THỜI GIAN TỔ CHỨC, CHỦ ĐỀ

I. Mục đích

1. Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

2. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

4. Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

II. Yêu cầu

1. Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức thường xuyên hàng năm với các hoạt động phong phú, đa dạng. Các hoạt động được tổ chức phải bảo đảm mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

2. Việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

III. Thời gian tổ chức

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm. Các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tổ chức trong tháng 3 trong đó các hoạt động chủ yếu sẽ được thực hiện từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2016.

IV. Chủ đề

Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 là: QUYỀN ĐƯỢC AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NAM 2016

I. Các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại Trung ương

1. Đơn vị chủ trì: Bộ Công Thương.

2. Đơn vị phối hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức liên quan.

3. Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương.

4. Nội dung tổ chức

4.1. Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

4.2. Tổ chức chuỗi hoạt động của Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

- Tổ chức chuỗi hội thảo, tập huấn, khóa đào tạo về các chủ đề liên quan tới quyền được an toàn của người tiêu dùng và các nội dung khác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tổ chức Ngày tri ân người tiêu dùng dành cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

- Tổ chức trao giải thưởng, khen thưởng hoặc các hoạt động khác nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5. Địa điểm tổ chức: Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 (Lần thứ nhất) tại thành phố Hà Nội.

II. Các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước lập kế hoạch chi tiết, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Viêt Nam tại địa phương mình.

1. Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

3. Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Tài chính, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương.

4. Nội dung tổ chức

Các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 tại địa phương bao gồm:

4.1. Các hoạt động ở Mục I.4.2 ở cấp độ địa phương.

4.2. Tổ chức lễ phát động, mít tinh, tuần hành.

4.3. Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố và các địa điểm công cộng.

4.4. Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương.

4.5. Các hoạt động khác phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế tại địa phương.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Công tác chuẩn bị

1. Cục Quản lý cạnh tranh

- Căn cứ nội dung kế hoạch được phê duyệt, Cục Quản lý cạnh tranh chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản và dự toán kinh phí chi tiết cho từng hoạt động và tổ chức triển khai.

- Đơn vị thường trực Ban Tổ chức, điều phối, tổ chức và xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Vụ Thị trường trong nước và các đơn vị khác thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

II. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam:

- Từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương (cấp cho Cục Quản lý cạnh tranh).

- Từ nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị tổ chức theo nhiệm vụ được phân công. Đồng thời thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân khác.

III. Kế hoạch triển khai

Tháng 9 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016.

Tháng 11 năm 2015, Bộ Công Thương tổ chức họp các đơn vị liên quan về việc thực hiện Kế hoạch Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016.

Tháng 1 năm 2016, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 3 năm 2016, tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên toàn quốc.

Trước ngày 30 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ban, ngành và các Cơ quan, tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá, xây dựng và gửi báo cáo kết quả triển khai các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại địa phương, và đơn vị về Bộ Công Thương (Cục Quản lý cạnh tranh).

Trước ngày 30 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên toàn quốc.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên toàn quốc trong năm 2016. Các Bộ, ngành, địa phương; các tổ chức, hội, đoàn thể Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch chung và điều kiện thực tế của mình để tổ chức triển khai cụ thể Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam hàng năm với các hoạt động phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Văn phòng Chính phủ: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Công Thương và Hội BVQLNTD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương;
- Lưu VT, Cục QLCT.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9754/KH-BCT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu9754/KH-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9754/KH-BCT

Lược đồ Kế hoạch 9754/KH-BCT tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 9754/KH-BCT tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu9754/KH-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành21/09/2015
        Ngày hiệu lực21/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 9754/KH-BCT tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 9754/KH-BCT tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2016

             • 21/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực