Văn bản khác 98/KH-UBND

Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 công tác quản lý trong hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, KINH DOANH CÁT, SỎI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông và các dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa, tận thu sản phẩm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng đầu tư, khai thác, kinh doanh trái phép (tình trạng “cát tặc”) còn xảy ra ở nhiều nơi... Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng cát, sỏi làm vật liệu xây dựng lớn, nguồn cung không đủ; quản lý của chính quyền địa phương một số nơi còn lỏng lẻo; việc phân công trong quản lý nhà nước, xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi còn nhiều bất cập, hạn chế. Tại Bạc Liêu, tính đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện vụ việc khai thác khoáng sản trái phép; Ủy ban nhân dân tỉnh chưa cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào khai thác khoáng sản (nhất là nguồn cát biển) cũng như nạo vét luồng, cửa cảng, bến thủy; hoạt động tập kết, kinh doanh khoáng sản tại các bến bãi và các dự án san lấp thời gian qua chưa phát hiện vi phạm; điểm nóng phức tạp về khai thác, tập kết khoáng sản trái phép chưa hình thành... Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng (cát, sỏi) trên địa bàn vẫn đang diễn ra, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Thực hiện Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, y viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại các địa phương; để chủ động trong công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản. Huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội vào công tác phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan lĩnh vực khai thác cát, sỏi. Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và địa phương trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Tập trung giải quyết triệt để những điểm nóng, những vấn đề phức tạp nổi lên về khai thác, tập kết, kinh doanh cát, sỏi, nhất là những địa bàn, khu vực, tuyến, luồng trọng điểm.

3. Bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia, quần chúng nhân dân; không để phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự (gây ri trật tự công cộng, chng người thi hành công vụ...).

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi, như: Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ vnhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.

2. Nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương và các sở, ngành chức năng; kiên quyết xóa bỏ các bến bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

3. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi. Tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường thủy nội địa, các cửa sông, ca biển. Kiểm tra và quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện và người điu khin phương tiện liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi.

4. Giám sát các chủ đầu tư khi tiến hành ký hợp đồng giao thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng cát, sỏi phải chứng minh bằng văn bản về nguồn gốc hợp pháp của cát, sỏi; đối với các dự án nạo vét cảng, luồng lạch, dòng chảy có thu hi cát, sỏi chỉ thanh toán khi lượng đã đăng ký. Tăng cường vai trò của các cơ quan, ban, ngành và tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát các hoạt động khai thác cát, sỏi tại địa phương.

5. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan trong quản lý, xử lý vi phạm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi tại những khu vực lòng sông giáp ranh giữa các địa phương; tiếp tục rà soát để điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi trên địa bàn.

6. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan trong lĩnh vực này chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tnh chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan

- Chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết cát, sỏi, tập trung vào những địa bàn giáp ranh phức tạp, các dự án, công trình xây dựng sdụng số lượng lớn cát san lp.

- Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tiến hành kiểm tra tình hình quản lý, lập, phê duyệt quy hoạch về cát, sỏi lòng sông, cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, thu hồi cát từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng tại các địa bàn cơ s, báo cáo kết quả và đề xuất biện pháp giải quyết.

3. S Xây dựng

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm cân đối cung cầu cát, sỏi, hạn chế việc khai thác cát tự nhiên, tăng cường sử dụng vật liệu thay thế.

- Triển khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng các vật liệu thay thế cát tự nhiên dùng trong xây dựng và san lấp, nhm hạn chế khai thác cát tự nhiên và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực quản lý về vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại địa phương.

4. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan lập kế hoạch tng điều tra, kiểm tra các phương tiện thủy, yêu cầu bắt buộc tháo dỡ các máy móc, thiết bị dùng để khai thác cát, sỏi trái phép và tịch thu thiết bị, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện vi phạm theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát các tuyến luồng nạo vét thuộc đơn vị quản lý, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn làm cơ sở cho việc cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng, đặc biệt là quy hoạch các bến bãi, tập kết cát sỏi của địa phương nhằm quản lý chặt chẽ nguồn cát, sỏi. Giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư và các đơn vị thi công các dự án nạo vét trong việc tuân thủ các quy định.

- Phối hợp trong việc gắn thiết bị định vị trên tàu khai thác cát, sỏi; gắn camera an ninh tại các khu vực trọng điểm để giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn.

5. Cục Thuế tỉnh

Tăng cường kiểm tra, thanh quyết toán thuế các dự án công trình có sử dụng cát, sỏi khối lượng lớn, đặc biệt là cát san lấp, xác định nguồn gốc mua bán cát, sỏi. Siết chặt công tác quản lý hóa đơn thuế đối với việc mua bán cát, sỏi, ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ.

6. Cục Quản lý thị trường

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi không rõ nguồn gốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn quy định về khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi.

7. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí: Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; chủ động phát hiện, đưa tin kịp thời và cung cp tài liệu, chứng cứ vhoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ở địa phương để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; quản lý chặt địa bàn, phòng, chống hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép tại các khu vực quản lý.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến khích đầu tư, phát triển cát nhân tạo sử dụng làm vật liệu xây dựng thay thế cát tự nhiên; từng bước sử dụng vật liệu san lấp tại chỗ, bao gồm sử dụng các phế thải công nghiệp, tro, xỉ nhiệt điện, các phế thải khác... tiến tới không sử dụng cát tự nhiên (cát sông) làm vật liệu san lấp.

- Quản lý chặt chẽ việc nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình xây dựng giao thông, trong đó có xem xét nguồn gốc hợp pháp của cát, sỏi đã sử dụng; kiên quyết không nghiệm thu, thanh quyết toán công trình đối với trường hợp cát, sỏi không nguồn gốc hợp pháp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, Ban Ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Ch đạo 138 tnh) chủ trì, phối hợp với với các S, Ban, Ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và đề xuất kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (để b/c);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- CVP, PCVP (Thành Phương);
- Các tổ chức chính trị xã hội t
nh;
- Các S
, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- Cục thuế t
nh;
- Cục Quản lý thị trường;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT t
nh, TT CBTH (để đăng tải);
- L
ưu: VT (KH205).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu98/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 công tác quản lý trong hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 công tác quản lý trong hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi Bạc Liêu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu98/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýDương Thành Trung
        Ngày ban hành13/08/2019
        Ngày hiệu lực13/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 công tác quản lý trong hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 công tác quản lý trong hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi Bạc Liêu

           • 13/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực