Văn bản khác 98/KH-UBND

Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1893/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 Đề án bồi dưỡng cán bộ công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/KH-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1893/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP VÀ CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2019-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025 (gọi tắt là Đề án 1893); Hướng dẫn số 27/HD-ĐCT ngày 15/02/2019 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc triển khai Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025; phát huy nội lực, vai trò chủ động của cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tốt nhiệm vụ công tác Hội;

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác phụ nữ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở;

- Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn cán bộ có chất lượng cao gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, hội tụ đầy đủ năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý, đáp ứng được yêu cầu phát triển toàn diện của tỉnh và đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động triển khai Đề án phải gắn với nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ, công chức Hội các cấp và đội ngũ Chi hội trưởng; đảm bảo tính đồng bộ, thường xuyên; các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, khả năng vận dụng của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động Hội;

- Tổ chức triển khai Đề án phải gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc;

- Cán bộ, công chức được bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng phải phù hợp với vị trí việc làm và quy hoạch các chức danh được phê duyệt;

- Xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp, kinh phí theo từng giai đoạn, phù hợp điều kiện thực tế; lồng ghép với các Đề án, các chương trình khác có liên quan; tăng cường công tác phối kết hợp nhằm phát huy thế mạnh của các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện Đề án.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu cụ thể

1.1. Giai đoạn đến năm 2020

- Từ 70% trở lên cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm.

- Từ 70% trở lên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã và tối thiểu 30% người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội.

- Từ 70% trở lên Chi hội trưởng Phụ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

- Đối với các địa phương thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội:

+ Từ 40% trở lên Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội theo mô hình mới;

+ Từ 30% trở lên cán bộ, công chức cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được bồi dưỡng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

1.2. Giai đoạn đến năm 2025

- 100% cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm, lĩnh vực công tác.

- 100% Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã và tối thiểu 30% người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội.

- 100% Chi hội trưởng Phụ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

- Đối với các địa phương thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội:

+ 100% Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội theo mô hình mới;

+ Từ 60% trở lên cán bộ, công chức cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được bồi dưỡng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

2. Đối tượng bồi dưỡng

- Cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cấp huyện.

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, thị trấn (cấp xã) và những người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã.

- Chi hội trưởng Phụ nữ.

- Cán bộ, công chức cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Ngoài các đối tượng trên, căn cứ vào đặc thù của tổ chức Hội và nhu cầu mở lớp tại cơ sở, đối tượng bồi dưỡng có thể mở rộng đến Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn, Chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó tổ phụ nữ và cán bộ Hội dự nguồn được cấp ủy phê duyệt quy hoạch.

III. KINH PHÍ ĐỀ ÁN

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, nguồn ngân sách địa phương phân bổ hàng năm và các nguồn lực xã hội hóa được huy động hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

- Hàng năm, rà soát nhu cầu bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng; phối hợp với Sở Nội vụ trình Hội đồng đào tạo của tỉnh phê duyệt và phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chung của tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cử hoặc đề xuất cán bộ, công chức bồi dưỡng theo kế hoạch của Trung ương.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án trong tỉnh.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng thông qua lồng ghép vào kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đăng ký thông qua Hội đồng đào tạo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

3. Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia và tổ chức triển khai nội dung kế hoạch; tham gia giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

5. Trường Chính trị tỉnh

Phối hợp với Sở Nội vụ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã. Hoàn thiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng, đảm bảo cập nhật một số kiến thức, nội dung mới về công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

6. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau

- Chỉ đạo các ngành, cơ quan có liên quan của địa phương phối hợp tốt với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch này; chú trọng bồi dưỡng các đối tượng Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn, Chi hội trưởng, Chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó tổ phụ nữ.

- Bố trí ngân sách hàng năm để các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án 1893. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- LĐVP UBND tỉnh (VIC);
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (VIC);
- UBND các huyện, TP.Cà Mau (VIC);
- KGVX (AD20,VIC);
- Lưu: VT. Tr 34/7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu98/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực30/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 Đề án bồi dưỡng cán bộ công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 Đề án bồi dưỡng cán bộ công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu98/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành30/07/2019
        Ngày hiệu lực30/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 Đề án bồi dưỡng cán bộ công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 Đề án bồi dưỡng cán bộ công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Cà Mau

           • 30/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực