Văn bản khác 98/KH-UBND

Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 về tổ chức Phong trào thi đua Cán bộ công chức Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  98/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH TUYÊN QUANG THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Để hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 (sau đây viết tắt là Phong trào thi đua) cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng phong cách, thái độ làm việc trách nhiệm cao, chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, kỷ cương, tận tình, thân thiện; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.

2. Yêu cầu

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và những năm tiếp theo của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc tổ chức Phong trào thi đua phải đảm bảo về nội dung, hình thức, có tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng cơ quan, tổ chức đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; thường xuyên đánh giá, kiểm tra, sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua. Quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng:

- Tập thể: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động).

2. Nội dung thi đua:

2.1. Đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” với những nội dung sau:

a) Thi đua hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo và quy định (nội quy, quy chế) về văn hóa công sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, điều hành tốt việc sử dụng, hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách theo ngành, lĩnh vực đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ban hành nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước:

- Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, triển khai đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

c) Thi đua ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

Thực hiện hiệu quả những nội dung tại Quy định số 269-QĐ/TW ngày 25/11/2014 của Ban Bí thư về thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan Đảng; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang.

d) Thi đua xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:

- Thực hiện bài trí cơ quan, tổ chức, đơn vị (treo Cờ của Đảng, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước và quy định của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Thi đua thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

2.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh về Quy chế văn hóa công sở, bám sát những nội dung trọng tâm sau:

a) Thi đua chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính:

- Chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đeo thẻ công chức, viên chức hoặc cài thẻ tên, thẻ chức danh, phù hiệu đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hiệu quả. Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, có biện pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời, hạn chế hậu quả xảy ra khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

b) Thi đua thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ:

Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc; có phương pháp làm việc khoa học, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất.

c) Thi đua xây dựng tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:

- Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; thái độ làm việc tận tụy, trách nhiệm; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; không kén chọn vị trí công tác, không chọn việc dễ, bỏ việc khó trong thực hiện nhiệm vụ.

- Không gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý.

d) Thi đua thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử:

- Trong giao tiếp, ứng xử với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn và giải thích những thắc mắc mà người dân quan tâm.

- Trong giao tiếp, ứng xử với lãnh đạo cấp trên phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ.

- Đối với đồng nghiệp phải tôn trọng, chân thành, thân thiện, hợp tác và hỗ trợ để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ, phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu; trang phục phải phù hợp với tính chất công việc của cơ quan, đơn vị và thuần phong, mỹ tục của dân tộc; đối với ngành có trang phục riêng, phải thực hiện theo quy định của ngành.

đ) Thi đua tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, thẳng thắn, chân thành. Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; quy định về nêu gương và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, tham gia các tệ nạn xã hội; không hút thuốc lá trong công sở, nơi công cộng.

- Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện một chiều; không bình luận tiêu cực; đăng tải, chia sẻ những nội dung xấu, độc trên mạng xã hội. Có ý thức chủ động đấu tranh đối với những thông tin sai trái, tiêu cực trên Internet, mạng xã hội.

- Chấp hành nghiêm các quy định về nội quy, quy tắc ở nơi công cộng; tuân thủ chuẩn mực đạo đức xã hội và gia đình, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không lãng phí trong việc tổ chức liên hoan, sinh nhật, tân gia ...

- Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn công sở và khuôn viên công sở xanh, sạch, đẹp; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh, hiện đại.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, tổ chức, đơn vị và cấp trên phát động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Thời gian thực hiện

- Năm 2019: Phát động và triển khai thực hiện Phong trào thi đua.

- Năm 2022: Sơ kết Phong trào thi đua.

- Năm 2025: Tổng kết Phong trào thi đua.

2. Công tác khen thưởng

Khi tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua các cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh phát động Phong trào thi đua và tổ chức thực hiện, đảm bảo nội dung, hình thức thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo quy định.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang thực hiện phát sóng, đưa tin, bài viết về Phong trào thi đua; các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực HĐ TĐKT tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh; Báo Tuyên Quang; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu98/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2019
Ngày hiệu lực08/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(19/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 về tổ chức Phong trào thi đua Cán bộ công chức Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 về tổ chức Phong trào thi đua Cán bộ công chức Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu98/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Thế Giang
        Ngày ban hành08/08/2019
        Ngày hiệu lực08/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (19/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 về tổ chức Phong trào thi đua Cán bộ công chức Tuyên Quang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 98/KH-UBND 2019 về tổ chức Phong trào thi đua Cán bộ công chức Tuyên Quang

         • 08/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực