Văn bản khác 98/KH-UBND

Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Bộ luật hình sự và Nghị quyết 109/2015/QH13 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 98/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự Nghị quyết 109/2015/QH13 Hà Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/KH-UBND

Hà Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 109/2015/QH13 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Nghị quyết số 109/2015/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 phải bám sát Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm sau ngày 01 tháng 7 năm 2016 Bộ luật Hình sự được triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh. Gắn việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự với việc triển khai các Bộ luật, Luật có liên quan;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và thống nhất của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành; hoàn thành công việc đúng thời hạn, có chất lượng. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ưu tiên và tập trung chỉ đạo việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 theo quy định tại Kế hoạch này.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhằm đy mnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành Bộ luật Hình sự.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghquyết số 109/2015/QH13 để thc hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tù hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án

a) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tổ chức rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

b) Rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109/2015/QH13 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chp hành hình phạt tiền cho họ.

- Cơ quan thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết s109/2015/QH13 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho các đối tượng khi có yêu cầu.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phi hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền

* Hội nghị ở cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

- Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ phụ trách công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh; một số chuyên gia, cán bộ làm công tác thực tiễn trên địa bàn.

* Hội nghị ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh; hội nghị ở cấp huyện, cấp xã

Sau hội nghị ở cấp tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị triển khai ở cấp xã.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên báo chí, các phương tiện truyền thông và các hình thức khác.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13.

- Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang, các Tạp chí, Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13, nhất là những nội dung mới của Bộ luật Hình sự, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

- Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức phát hành Bản tin chuyên ngành, tờ gấp, sách bỏ túi và các hình thức tuyên truyền phù hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.

c) Đnghị y ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trong cơ quan, tổ chức mình.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

d) Sau thời gian và hình thức trên, tùy theo điều kiện của tng cơ quan, đơn vị, địa phương để lựa chọn hình thức phù hợp, đảm bảo việc tuyên truyền truyền, phổ biến được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả.

3. Tổ chức tập huấn Bluật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13

a) Sau hội nghị tập huấn do Bộ Tư pháp tổ chức, địa phương sẽ tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, người làm công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và đội ngũ công chức, viên chức ngành Tư pháp từ cấp tỉnh đến cấp xã; cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, về Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13, trong đó tập trung vào nhng nội dung mới, cơ bản của Bộ lut Hình sự.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2016.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự

- Cơ quan chủ trì: Cục thi hành án dân sự tỉnh,

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2016.

c) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý, lịch tư pháp

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vịliên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2016.

4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015 (nếu có).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp tổng hợp để kịp thời kiến nghị HĐND, UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2016

5. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động ban hành Kế hoạch chỉ đạo, triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp

Ngoài việc chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại mục II Kế hoạch này, tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền về Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. SThông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tổ chức phổ biến, giới thiệu về Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13.

4. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện truyền thông trên địa bàn tăng cường thời lượng gii thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13.

5. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí để triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13; tham gia giám sát việc triển khai thực hiện.

7. Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13; kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên; phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào kế hoạch, các cơ quan, đơn vị xây dng dự toán gửi cơ quan tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp bằng văn bản và hòm thư điện tử: PBGDPL.STP(hagiang.gov.vn) trước ngày 10/9/2016 (hoặc khi có văn bản yêu cầu đột xuất) đtổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thi hành Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, bất cập kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND
tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Phổ biến giáo
dục pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch v
à các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

-
UBND các huyện, thành phố;
- CVP, Phó VP theo dõi NC;
- Lưu: VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu98/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 98/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự Nghị quyết 109/2015/QH13 Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 98/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự Nghị quyết 109/2015/QH13 Hà Giang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu98/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực21/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 98/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự Nghị quyết 109/2015/QH13 Hà Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 98/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự Nghị quyết 109/2015/QH13 Hà Giang 2016

           • 21/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực