Văn bản khác 99/KH-UBND

Kế hoạch 99/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 99/KH-UBND 2018 đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội 2018 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/KH-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

K HOẠCH

ĐU GIÁ QUYN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Để các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận, huyện, thị xã nói riêng và địa bàn Thành phố nói chung, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn các quận, huyện, thị xã và văn bản 2611/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/4/2018, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố với một số nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU.

1. Đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố.

2. Đấu giá quyền sử dụng đt góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của của nhân dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu đất tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

3. Bảo đảm hiệu quả sử dụng đất trong việc đấu giá quyền sử dụng đất. Diện tích đất đấu giá năm 2018 theo kế hoạch là 193,41ha, thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 dự kiến đạt 13.710,62 tỷ đồng; giai đoạn 2018 - 2020, diện tích đất đấu giá dự kiến là 677,36 ha, thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến đạt 53.538,49 tỷ đồng.

4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn trả đúng, đủ, kịp thời vốn đã ứng đ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá, quản lý việc đầu tư, xây dựng của người trúng đấu giá.

II. KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020:

1. Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018.

- Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018: 679 dự án (gồm có 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018: 193,41ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 13.710,62 tỷ đồng, trong đó:

+ Đấu giá các dự án thuộc Thành phố quản lý: 111 (gồm có 110 dự án mới và 01 dự án chuyển tiếp) dự án, với diện tích đấu giá trong năm 2018: 75,96ha; dự kiến thu trong năm 2018: 8.666,81 tỷ đồng.

+ Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000 m2) do cấp huyện quản lý: 568 dự án (gồm có 556 dự án mới và 12 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 117,45ha; dự kiến thu trong năm 2018: 5.043,81 tỷ đồng.

- Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các d án đấu giá năm 2018: 4.698,47 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách cấp huyện: 1.745,35 tỷ đồng.

+ ng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 2.953,12 tỷ đồng

2. Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2019 - 2020.

a. Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019:

- Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019: 635 dự án (gồm có 618 dự án mới và 17 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đu giá quyền sử dụng đất năm 2019: 197,02ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 15.972,29 tỷ đồng, trong đó:

+ Đấu giá các dự án thuộc Thành phố quản lý: 152 dự án (gồm có 150 dự án mới và 02 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 116,18ha; dự kiến thu trong năm 2019: 11.775,98 tỷ đồng.

+ Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000 m2) do cấp huyện quản lý: 483 dự án (gồm có 468 dự án mới và 15 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 80,84ha; dự kiến thu trong năm 2019: 4.196,31 tỷ đồng.

- Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2019: 6.104,76 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách cấp huyện: 2.824,48 tỷ đồng.

+ ng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 3.280,27 tỷ đồng.

b. Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020:

- Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020: 453 dự án (gồm có 395 dự án mới và 58 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020: 286,93ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 23.855,58 tỷ đng, trong đó:

+ Đấu giá các dự án thuộc Thành phố quản lý: 166 dự án (gồm có 159 dự án mới và 07 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 222,08ha; dự kiến thu trong năm 2020: 20.340,91 tỷ đồng.

+ Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000 m2) do cấp huyện quản lý: 287 dự án (gm có 236 dự án mới và 51 dự án chuyn tiếp), với diện tích đấu giá 64,85ha; dự kiến thu trong năm 2020: 3.514,67 tỷ đồng.

- Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2020: 6.715,16 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách cấp huyện: 2.959,2 tỷ đồng.

+ ng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 3.755,96 tỷ đồng.

(Kế hoạch đấu giá chi tiết của các quận, huyện, thị xã tại phụ lục kèm theo)

3. Công tác thu tiền trúng đấu giá và hoàn trả nguồn vốn đã ng từ ngân sách Thành phố và để GPMB và đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá:

- Các đơn vị được UBND Thành phố giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số tiền của người trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của cơ quan tài chính các cấp. Đồng thời, thực hiện hoàn trả ngay phần vốn đã ứng (để thực hiện GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án) từ ngân sách Thành phố (năm 2013 về trước) và từ Quỹ Đầu tư phát triển (năm 2014 đến nay), phần còn lại nộp ngân sách các cấp theo tỷ lệ quy định.

- Quỹ Đầu tư phát triển rà soát, đôn đốc và thực hiện thu hồi đúng, đủ, kịp thời vốn ứng; tổng hợp kết quả việc hoàn trả vốn ứng cho các đơn vị, hàng quý báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và UBND Thành phố để chỉ đạo.

4. Công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đấu giá quyền sử dụng đất:

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất; tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất phù hợp quy hoạch.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN.

1. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có) các dự án, đảm bảo điều kiện sớm đưa ra đấu giá; tập trung hoàn thành các thủ tc để tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện đấu giá, hoàn thành Kế hoạch được giao, sớm hoàn trả vốn đã ứng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Tiếp tc rà soát quỹ đất nhỏ lẻ, xen kẹt phù hợp quy hoạch để tổ chức đấu giá; khẩn trương xử lý các tồn tại về đất đai theo đúng quy định của pháp luật nhằm bổ sung nguồn thu ngân sách, đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai.

- Tiếp tục rà soát, xác định các khu đất đủ điều kiện đấu giá năm 2018 (ngoài các dự án trong Kế hoạch này) để trình UBND Thành phố quyết định bổ sung Kế hoạch nhằm phấn đấu hoàn thành vượt chi tiêu thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất có diện tích, quy mô lớn, UBND các quận, huyện, thị xã có thể đấu giá từng phần khi chưa hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án; xem xét phương án đấu giá từng phần và quay vòng vốn thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, nhưng phải lập quy hoạch tổng mặt bằng, bảo đảm kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho tổng thể khu vực trước khi phân kỳ tổ chức đấu giá.

- Thực hiện đơn giản hóa và rút gọn các thủ tục về chuẩn bị đầu tư dự án, thẩm định và phê duyệt đầu tư dự án về giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khi điểm theo quy định của pháp luật và UBND thành phố.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố về việc đề xuất chủ trương đầu tư và hiệu quả đầu tư các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng: Đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, không đấu giá được, hoặc đấu giá chậm dẫn đến để đất hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất đai và vốn đầu tư, chậm hoàn trả vốn đầu tư đã ứng trước để thực hiện dự án.

- Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn về UBND Thành phố (gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp) trước ngày 20 tháng cuối quý.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tổ chức được giao thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất; hàng quý, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền; Chủ trì cùng Sở Tài chính nghiên cứu, tổng hợp các đề xuất kiến nghị của quận, huyện, thị xã báo cáo UBND Thành phố cải cách thủ tục hành chính trong đấu giá, tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tổng hợp kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25 tháng cuối quý.

2.2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt giá khởi điểm tạo thuận lợi cho các đơn vị sớm tổ chức đấu giá;

- Đôn đốc các đơn vị thu tiền của người trúng đấu giá, đề xuất xử lý những trường hợp nộp chậm (hoặc không nộp) theo đúng quy định Pháp luật;

- Hàng quý báo cáo UBND Thành phố kết quả nộp ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực đấu giá quyền sử dụng đất Thành phố) để tổng hợp chung.

2.3. Quỹ Đầu tư phát triển:

- Căn cứ danh mục và nhu cầu ứng vốn thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn các quận, huyện, thị xã được UBND Thành phố phê duyệt, kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch ứng vốn năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 cho các dự án, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ để trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Chủ động, phối hợp, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý khi ứng vốn tại Quỹ, chỉ được phép ng vốn khi các quận, huyện, thị xã có cam kết về nguồn vốn và thời gian hoàn trả; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố về việc đề xuất Kế hoạch ng vốn, thực hiện giải ngân và thu hồi đủ vốn ứng để bảo toàn vốn Quỹ; đôn đốc, tổng hợp kết quả việc hoàn trả vốn ứng của các đơn vị, hàng quý báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và UBND Thành phố; kịp thời báo cáo đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo dng việc ứng vốn cho các dự án có chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật lớn, kém hiệu quả trong việc đấu giá, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế rủi ro trong việc ứng vốn cho các dự án.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện đơn giản hóa và rút gọn các thủ tục về chun bị đầu tư dự án, thẩm định và phê duyệt đầu tư dự án về giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; căn cứ các quy định của pháp luật, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND Thành phố các cơ chế về ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt, thẩm định đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách Thành phố

2.5. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tư pháp, Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã để hoàn thành Kế hoạch đấu giá.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, báo cáo UBND Thành phố để kịp thời giải quyết, đảm bảo hoàn thành và phấn đấu vượt kế hoạch đấu giá năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND TP;
- Các Sở: TC, KH&ĐT, TN&MT, TP, XD, QHKT, NN&PTNT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Quỹ Đầu tư phát triển;
- Trung tâm PT quỹ đất HN;
- VP UBND TP: CVP, các P.CVP, TH, TKBT, KT, ĐT, KGVX;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu99/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2018
Ngày hiệu lực27/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 99/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 99/KH-UBND 2018 đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội 2018 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 99/KH-UBND 2018 đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội 2018 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu99/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành27/04/2018
        Ngày hiệu lực27/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 99/KH-UBND 2018 đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội 2018 2020

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 99/KH-UBND 2018 đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội 2018 2020

              • 27/04/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/04/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực