Văn bản khác 99/KH-UBND

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 99/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/KH-UBND

Thái Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (sau đây gọi tt là Quyết định s 22/2018/QĐ-TTg); Quyết định số 2029/QĐ-BVHTTDL ngày 31/5/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 3727/QĐ-BVHTTDL ngày 04/10/2018 về việc phê duyệt Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ; xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

- Tạo chuyển biến căn bản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai, thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg phải đồng bộ, thiết thực, hiệu quả; gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bảo đảm việc tổ chức, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả thiết thực.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Tổ chức rà soát các văn bản có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới có liên quan, bảo đm tính thống nhất; phù hợp với quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các cấp.

(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.)

3. Xây dựng văn bản, tài liệu triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định.

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Tổ chức tập huấn, quán triệt nội dung văn bản về hương ước, quy ước và tình hình chung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành, đoàn th; Ủy ban nhân dân các cấp.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ánh; khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6. Thống kê số liệu, sơ kết, tổng kết tình hình triển khai, thực Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các cấp.

(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tng hợp kết quả, báo cáo y ban nhân dân tỉnh)

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật về hương ước, quy ước tại địa phương.

- Tổ chức chỉ đạo rà soát hệ thống hương ước, quy ước đã được phê duyệt theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 325/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn, làng tdân phố; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung không phù hợp; tiến hành thủ tục công nhận mới theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg .

- Biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn rà soát, đánh giá nội dung, quy trình xây dựng hương ước, quy ước. Tổ chức tập huấn, quán triệt nội dung văn bản về hương ước, quy ước và tình hình chung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào nội dung Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh; đưa việc thực hiện các quy định về hương ước, quy ước là tiêu chí công nhận các danh hiệu văn hóa.

- Tổ chức rà soát, kiểm kê loại hình di sản văn hóa phi vật thể là tập quán xã hội được ghi nhận trong hương ước, quy ước ở địa phương đưa vào danh mục hoặc trình cấp có thẩm quyền đưa vào danh mục để tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

- Hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện pháp luật về xây dựng hương ước, quy ước tại cộng đồng. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ánh; khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Thống kê số liệu, sơ kết, tổng kết tình hình triển khai, thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trên địa bàn tnh.

2. S Tư pháp: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

3. S Tài chính: Hướng dẫn các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố lập dự toán, quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước hằng năm cho việc thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình:

- Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải các tin, bài, văn bản về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, Đài Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình mở các chuyên mục về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh: Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định 22/2018/QĐ-TTg , Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về thực hiện hương ước, quy ước tại nơi cư trú.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tnh y: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan chức năng tuyên truyền việc thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao vai trò của hương ước, quy ước đi với công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội

- Tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên tham gia xây dựng, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hương ước, quy ước.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ vào Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm đúng nội dung và tiến độ; bố trí ngân sách thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

- Tổ chức chỉ đạo rà soát hệ thống hương ước, quy ước đã được phê duyệt theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 325/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn, làng t dân ph; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung không phù hợp; tiến hành thủ tục công nhận mới theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg .

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện bảo đảm nội dung, yêu cầu. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành của t
nh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu99/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2018
Ngày hiệu lực19/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 99/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 99/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu99/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Thị Lĩnh
        Ngày ban hành19/12/2018
        Ngày hiệu lực19/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 99/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 99/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Thái Bình

           • 19/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực