Kế hoạch 99/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 99/KH-UBND 2023 Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Triển khai thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi là Đề án); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch để tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Đề án; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức đại diện doanh nghiệp, giữa Nhà nước và doanh nghiệp với các tổ chức cung ứng dịch vụ pháp lý trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Đề án.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng lồng ghép, kết hợp với các chương trình, đề án, nhiệm vụ khác để sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch, yêu cầu của Bộ Tư pháp.

b) Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

+ Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (Sở Tư pháp là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, kiến nghị và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn, trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên và không phù hợp với thực tiễn).

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ năm 2023 đến năm 2030.

- Xây dựng phiếu khảo sát và tổ chức khảo sát về nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và nhận thức pháp luật của doanh nghiệp về các lĩnh vực pháp luật có liên quan.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ năm 2023 đến năm 2030.

2. Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật

a) Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị; biên soạn, cấp phát tài liệu pháp luật; cấp phát sách pháp luật, tư vấn pháp luật…

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ năm 2023 đến năm 2027.

b) Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng quy chế phối hợp trong triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ năm 2023 đến năm 2030.

c) Đổi mới cách thức tiếp cận và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Nghiên cứu đổi mới cách thức tiếp cận đối với các doanh nghiệp (chú trọng hình thức tiếp cận qua mạng xã hội, các kênh truyền thông…); đổi mới cách thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (giảm bớt thủ tục, ưu tiên thực hiện trực tuyến qua email, mạng xã hội, kênh truyền thông…)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ năm 2023 đến năm 2030.

d) Khai thác Cổng Thông tin điện tử quốc gia về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

đ) Triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá đối với các chương trình, sản phẩm, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; kết nối truyền thông liên quan công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ năm 2023 đến năm 2030.

3. Triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Tổ chức hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ năm 2023 đến năm 2030.

b) Tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; khuyến khích các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ, triển khai đề án, chương trình, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ năm 2023 đến năm 2030.

c) Tổ chức triển khai đồng bộ mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiệu quả, thiết thực theo kế hoạch của Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tư pháp chủ trì triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, VP7.
TC_VP7_TP_77

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Song Tùng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu99/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 99/KH-UBND 2023 Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 99/KH-UBND 2023 Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Ninh Bình
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu99/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTrần Song Tùng
        Ngày ban hành06/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 99/KH-UBND 2023 Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 99/KH-UBND 2023 Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Ninh Bình

              • 06/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực