Văn bản khác 991/KH-BHXH

Kế hoạch 991/KH-BHXH năm 2015 tổ chức thực hiện Quyết định 08/2015/QĐ-TTg thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 991/KH-BHXH về tổ chức thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2015/QĐ-TTG NGÀY 09/3/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THÍ ĐIỂM VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp và đnghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, (sau đây gọi là Quyết định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH), Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kế hoạch như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Quyết định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, đảm bảo thực hiện quyền lợi của người lao động được kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm chi phí và thời gian cho đơn vị sử dụng lao động.

2. Yêu cầu

- Quán triệt và thực hiện Quyết định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành và tuyên truyền có hiệu quả đến các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động.

- Đảm bảo việc triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống BHXH, đảm bảo đúng thời gian thực hiện giao dịch điện tử theo quy định.

- Đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của cơ quan BHXH, tổ chức I-VAN và các đơn vị sử dụng lao động;

- Công khai, minh bạch các quy định của cơ quan BHXH về hồ sơ, quy trình thủ tục trong giao dịch điện tử và đảm bảo thời hạn trả kết quả giải quyết theo quy định.

II. Nội dung công việc và phân công nhiệm vụ

TT

Nội dung công việc

Đơn v chủ trì

Đơn v phối hợp

Thời gian hoàn thành

A

Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Vit Nam

1

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Ban Pháp chế

Văn phòng và các đơn vị có liên quan

 

2

Xây dng Hợp đng mu của BHXH Việt Nam ký với tchức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cu cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử về BHXH (tổ chức I-VAN);

Ban Pháp chế

Trung tâm Công nghệ thông tin; Ban Thu; Ban Tài chính - Kế toán; Ban Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị có liên quan

10/4/2015

3

Xây dng văn bản hướng dẫn về quy trình, thủ tục và hồ sơ giao dịch điện tử

Ban Thu

Ban S, thẻ; Ban Pháp chế; Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan

10/4/2015

4

Xây dựng Quy định chuẩn kết nối của BHXH Việt Nam

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có liên quan

10/4/2015

5

Xây dựng Kế hoạch phối hợp triển khai ứng dụng chữ ký số của ngành Bảo hiểm xã hội và tổ chức thực hiện Kế hoạch

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có liên quan

- Xây dựng xong kế hoạch: 10/4/2015;

- Tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo

6

Xây dựng Quy chế sử dụng chký số trong giao dịch điện tử của cơ quan BHXH

Ban Pháp chế

Trung tâm Công nghệ thông tin; Ban Thu; Ban Sổ, thẻ và các đơn vị có liên quan

10/4/2015

7

Xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị trong việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phục vụ cho giao dịch điện tử

Ban Tài chính -Kế toán

Các đơn vị có liên quan

20/4/2015

8

Hoàn thiện hạ tng kỹ thuật, máy chủ, máy trạm và phần mềm đáp ứng giao dịch điện tử; thiết lập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam để thc hiện giao dịch điện tử, chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực để tiếp nhận và xử lý thông tin tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Trung tâm Công nghệ thông tin; Ban Quản lý dự án các phn mềm nghiệp vụ

Các đơn vị có liên quan

Trước tháng 5/2015

9

Tập huấn cho BHXH các tỉnh, thành phố:

(1) Quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả trong trong giao dịch điện tử,

(2) Quy chế sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử của cơ quan BHXH

 

 

Ban Thu

 

 

Ban Pháp chế

Văn phòng và các đơn vị có liên quan

Tháng 4 và tháng 5/2015

10

Tổ chức truyền thông vgiao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Ban Tuyên truyền; Báo BHXH, Tạp chí BHXH

Các đơn vị có liên quan

Cả năm 2015; Trọng tâm vào Quý II và quý III/2015

11

Chỉ đạo BHXH các tnh, thành ph thc hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo Quyết định của Thủ tưng

Ban Tuyên truyền

Các đơn vị có liên quan

Cả năm 2015 và các năm tiếp theo

12

- Thẩm định hồ sơ, kim tra điều kiện của các tchức hoạt động trong lĩnh vực CNTT gửi hồ sơ đề nghị ký HĐ cung cấp dịch vụ với BHXH Việt Nam để tham mưu đề xuất việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử BHXH;

- Tổ chức quản lý, theo dõi việc thực hiện hợp đồng đã ký kết của các tchức I-VAN

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có liên quan

- Thm định hồ sơ khi có đề nghị của đơn vị;

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng đã ký với các tchức I-VAN theo quy định

B

Đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

- Chun bị hạ tng CNTT và tiếp nhận phần mềm do BHXH Việt Nam cung cấp để thực hiện giao dịch điện tử;

- Hoàn thiện dữ liệu quá trình tham gia BHXH, BHYT của cá nhân, tổ chức để kết nối trong toàn tỉnh và tập trung về BHXH Việt Nam

BHXH tỉnh

Trung tâm Công nghthông tin; Ban Quản lý dự án các phần mềm nghiệp vụ; Ban Kế hoạch và Đu tư; Ban Thu và các đơn vị có liên quan

- Xong vhạ tầng và phần mềm để tchức thực hiện giao dịch điện tử trưc 30/4/2015;

- Hoàn thiện dữ liệu tập trung theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam

2

Thực hiện việc tuyên truyền về lợi ích của giao dịch điện tử và vận động các đơn vị tham gia giao dịch điện tử trong nh vực BHXH

BHXH tỉnh

Ban Tuyên truyền; Trung tâm Công nghệ thông tin; Ban Thu; Ban Sổ, thẻ và các đơn vị có liên quan

Cả năm 2015 và các năm tiếp theo

3

Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong việc triển khai phần mềm khai báo, chuyển và nhận hồ sơ, trả kết quả trong giao dịch điện tử

BHXH tỉnh

Trung tâm Công nghệ thông tin; Ban Thu; Ban Sổ, thẻ

Cả năm 2015 và các năm tiếp theo

4

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong giao dịch điện tử, trả kết quả giải quyết theo đúng quy định hiện hành

BHXH tỉnh

 

Từ 01/5/2015 và các năm tiếp theo

III. Tổ chức thực hiện

1 Các đơn vị trực thuộc BHXH Vit Nam căn cứ chức năng, nhim vụ được giao và nội dung công việc được phân công tại phần A, Mục II Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Giao Ban Pháp chế theo dõi, đôn đc thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị và BHXH các tỉnh, thành ph trình Tng Giám đc.

2. BHXH các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các nội dung công việc được phân công tại phần B, Mục II và báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam (qua Ban Pháp chế) bng văn bản và qua hộp thư điện tử banphapche@vss.gov.vn. Thời hạn gửi báo cáo cụ th như sau:

- Báo cáo hàng tháng trước ngày 10 của tháng kế tiếp (thực hiện báo cáo ktừ tháng 6/2015).

- Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm về giao dịch điện tử từ ngày 01/5/2015 đến ngày 30/11/2015 gửi chậm nhất là ngày 10/12/2015.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này. Nếu có khó khăn, vướng mc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, LĐTBXH, Tài chính;
- Tng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT; PC (10).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 991/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu991/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2015
Ngày hiệu lực26/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 991/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 991/KH-BHXH về tổ chức thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 991/KH-BHXH về tổ chức thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu991/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành26/03/2015
        Ngày hiệu lực26/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 991/KH-BHXH về tổ chức thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 991/KH-BHXH về tổ chức thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg 2016

             • 26/03/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/03/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực