Văn bản khác 993/KH-UBND

Kế hoạch 993/KH-UBND thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tỉnh Tây Ninh năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 993/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN TỈNH TÂY NINH NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025 (gọi tắt là Quyết định 1486/QĐ-UBND).

2. Yêu cầu

- Kế hoạch phải được triển khai sâu rộng, có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến tất cả các cấp, các ngành có liên quan trong phạm vi toàn tỉnh.

- Từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về thực hiện các các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN năm 2019, cụ thể:

a) Công tác tuyên truyền.

- Tổ chức tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đến năm 2025 với ba trụ cột chính là Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống quang báo, băng rôn, tờ rơi....

- Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên trong Cộng đồng ASEAN; tuyên truyền Di sản văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin để người dân và doanh nghiệp của tỉnh trao đổi, giao lưu, tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN.

b) Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân.

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án, chương trình, kế hoạch và các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, môi trường, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội.

- Nâng cao chất lượng phục vụ của các loại hình dịch vụ, nhất là các dịch vụ công nhằm thực hiện hiệu quả quá trình phục vụ người dân.

c) Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập.

- Tiếp tục triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, người có công với cách mạng và đối tượng xã hội theo quy định.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả về chương trình việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội đảm bảo để người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội một cách đầy đủ, đúng quy định.

- Tiếp tục thúc đẩy, bảo vệ quyền và lợi ích của các nhóm người trong xã hội; đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù trong xã hội; chú trọng đảm bảo và thực hiện đầy đủ quyền cho nhóm người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và người có công với cách mạng.

d) Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, giám sát việc xử lý rác thải, sử dụng nhiên liệu hiệu quả.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 05/6, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn. Tổ chức các hoạt động nhằm làm sạch môi trường, không vứt rác bừa bãi, ăn uống hợp vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định, trồng và chăm sóc cây xanh, phát quang bụi rậm, vệ sinh nơi ở nơi làm việc và nơi công cộng.

đ) Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động và tự lực tự cường.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức và hiểu biết của người dân trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quá trình sản xuất nông nghiệp, nhằm hướng đến chất lượng sản phẩm sạch cho thị trường trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

- Đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho các nhóm để tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, các dân tộc thiểu số.... và những người sống trong khu vực có nguy cơ cao bao gồm những người sống ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nhạy cảm môi trường, để giảm sự tổn thương trong giai đoạn khủng hoảng liên quan đến biến đổi khí hậu, thiên tai, biến đổi môi trường khác.

- Phối hợp với Tổ chức Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH), Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật (DRD), dự án “Tăng cường Năng lực Mạng lưới Dịch vụ và Trị liệu cho trẻ em khuyết tật” (tổ chức VietHealth hỗ trợ) thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019.

e) Triển khai các hoạt động về văn hóa, nâng cao thể lực tinh thần cho người dân; mở rộng các hình thức quảng bá, thu hút các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh hướng đến quá trình hội nhập.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thể thao. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng các loại hình hoạt động thể thao, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân.

- Nâng cao dịch vụ phục vụ Nhân dân, du khách trong nước và nước ngoài về âm thực dân gian, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch đặc trưng của Tây Ninh. Khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể nhằm phát triển dịch vụ du lịch một cách bền vững.

ê) Triển khai xây dựng xã hội học tập hướng đến người dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Đặc biệt chú trọng đến hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa trong giáo dục, nhất là xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo tại các vùng có nhiêu doanh nghiệp và vùng nông thôn.

g) Triển khai các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe cho người dân.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh; tạo lối sống lành mạnh trong Nhân dân, đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm tạo môi trường có lợi cho sức khỏe của Nhân dân.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Quốc gia về y tế, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong các loại hình như: tâm thần, phòng chống lao, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, bệnh nhiễm trùng, bệnh phát sinh do quá trình phát triển công nghiệp. Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên, đối tượng chính sách, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và người dân...

- Các cơ sở khám, chữa bệnh không ngừng cải cách thủ tục hành chính, rút gọn các quy trình và ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục khám, chữa bệnh nhằm giảm phiền hà và thời gian chờ đợi của người bệnh. Chú trọng công tác giáo dục ý thức, rèn luyện y đức của đội ngũ nhân viên y tế theo quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Triển khai các hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm và hướng dẫn thực hiện các chính sách liên quan đến công tác bảo trợ xã hội, an sinh xã hội. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực lao động và xã hội và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN năm 2019 về UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2019.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN; định kỳ báo cáo kết quả triển khai kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 01/12.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- PTVP, PCVP Nh
ung;
- PVHXH;
- Lưu: VT, VP. Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.
Tuấn

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 993/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu993/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực16/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 993/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 993/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 993/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu993/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành16/05/2019
        Ngày hiệu lực16/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 993/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Tây Ninh

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 993/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Tây Ninh

              • 16/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/05/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực