Văn bản khác 1181/KHLN-CA-VH,TT&DL

Kế hoạch liên ngành 1181/KHLN-CA-VH,TT&DL năm 2014 phối hợp bảo đảm an toàn, văn minh khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch liên ngành 1181/KHLN-CA-VHTTDL bảo đảm an toàn văn minh khu điểm du lịch Ninh Bình 2014


LIÊN NGÀNH
CÔNG AN - VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1181/KHLN-CA-VH,TT&DL

Ninh Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP BẢO ĐẢM AN TOÀN, VĂN MINH CÁC KHU ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chthị số 05/CT-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Ban Quản lý Qun thể danh thắng Tràng An và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch phối hợp tăng cường quản lý môi trường văn hóa, bảo đảm an ninh, an toàn các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

1. Mục đích, yêu cầu

- Bảo đảm cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực du lịch, góp phần thực hiện thng lợi chtrương, chính sách phát triển du lịch của tnh.

- Chủ động nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin có liên quan đến an ninh, an toàn du lịch. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch bảo đảm trật tự, cảnh quan môi trường ở các khu, điểm du lịch.

- Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động tội phạm và tai tệ nạn xã hội. Bo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện văn hóa, du lịch thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước.

- Công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, văn hóa, an toàn tại các khu du lịch trên địa bàn tnh phải tạo được hình ảnh thân thiện, thu hút khách du lịch, thông thoáng vthủ tục nhưng chặt chẽ v an ninh, trt tự.

2. Nguyên tắc phối hợp

- Đảm bảo văn hóa, an toàn trong hoạt động, kinh doanh du lịch là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân liên quan, trong đó Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là nòng cốt.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch tỉnh, UBND các huyện có khu, đim du lịch phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết những vn đề liên quan đến an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.

- Công tác phối hợp phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất tất cả các khâu trao đổi thông tin, tham mưu đề xuất và phối hợp trong xử lý, giải quyết các vấn đề nổi lên. Khi xử lý, giải quyết các vấn đề do hai ngành phối hợp thực hiện thì bên có yêu cầu phối hợp chủ động xây dựng kế hoạch trao đổi thống nhất với bên được đề nghị phối hợp để tổ chức thực hiện.

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Nhiệm vụ Công an tỉnh

- Phi hợp với S Văn hóa, Ththao và Du lịch rà soát, ban hành hoặc tham mưu cấp có thm quyền ban hành các văn bản thể chế hóa các quy định về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Tham gia thẩm định các dự án, công trình đu tư về du lịch có liên quan đến an ninh, trật tự. Thông báo các chủ trương, quy định mới về an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động du lịch.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá những vấn đề ni lên về an ninh, trật tự ở các khu, điểm du lịch, tập trung vào tình hình an ninh, an toàn, môi trường cảnh quan và tai tệ nạn xã hội có tác động tiêu cực đến văn hóa, văn minh và an toàn du lịch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị quản lý, khai thác các loại hình dịch vụ tại các khu, điểm du lịch sắp xếp hợp lý các hoạt động dịch vụ du lịch (bán hàng lưu niệm, bán hàng thương mại dịch vụ, cửa hàng ăn uống, dịch vụ lưu trú...). Gii quyết dứt điểm tình trạng ăn xin, bán hàng rong, đeo bám du khách, chụp ảnh, trả ảnh tại các khu, điểm du lịch; kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán hàng rong, chống các hành vi cò mồi, tranh giành khách, lừa đảo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú đối với khách du lịch là người nước ngoài. Tiếp tục trin khai Đề án dịch vụ công “Khai báo tạm trú cho người nước ngoài, thông báo lưu trú cho người Việt Nam qua mạng Internet”. Trin khai việc lắp đặt camera giám sát an ninh tại các khu du lịch. Xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài lợi dụng du lịch nhập cảnh Việt Nam hoạt động trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch.

- Tchức tấn công trấn áp các loại tội phạm tại các khu, điểm du lịch, trên các tuyến, địa bàn giáp ranh, trong đó tập trung đấu tranh với các loại tội phạm cbạc, trộm cp, cướp giật, lừa đảo, ma túy, mê tín dị đoan... tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các hoạt động du lịch.

- Thưng xuyên tổ chức kim tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú, du lịch về công tác phòng chống cháy, n. Xây dựng phương án, kế hoạch phân luồng, tăng cường tuần tra, kim soát bảo đảm TTATGT, nhất là mùa lễ hội, trên các tuyến đường giao thông vào các khu, điểm du lịch, chống ùn tc giao thông tạo điều kiện thuận lợi đthu hút khách du lịch, phục vụ phát trin kinh tế, xã hi.

- Phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các khu du lịch trong đó tập trung nghiên cứu đi mới hình thức, nội dung phát động, lựa chọn các mô hình phong trào cho phù hợp với các khu, điểm du lịch. Thông qua phong trào tuyên truyền, ph biến pháp luật và các quy định liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu du lịch. Hướng dẫn nhân dân cảnh giác, phát hiện, tgiác các loại tội phạm.

- Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu phục vụ công tác, Công an tỉnh cung cp thông tin về số lượng, quốc tịch khách du lịch nhập cảnh, xut cảnh Việt Nam và các thông tin liên quan hoạt động du lịch do cơ sở lưu trú du lịch khai báo cho S Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tham gia ý kiến, phi hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo đm an ninh, trật tự theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phối hợp công tác kiểm tra, hướng dẫn, việc thực hiện các quy định của pháp luật và có biện pháp bảo vệ, quản lý môi trường ở các khu, đim du lịch.

- Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và tchức diễn tập các phương án, kế hoạch phòng, chống khủng b, tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự ở các khu, điểm du lịch. Bảo vệ an toàn tuyệt đi các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch quan trọng, các đoàn khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại các khu, điểm du lịch.

2. Nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Lấy ý kiến của Công an tỉnh việc quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, mở các khu, tuyến, điểm du lịch nằm trong các địa bàn trọng điểm về an ninh, quốc phòng; các loại hình du lịch mới và các vấn đề khác có khả năng liên quan đến an ninh, trật tự. Tham khảo ý kiến của Công an tỉnh trước khi ban hành các quy định, quy chế về an ninh, trật tự trong các khu du lịch.

- Có trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh lữ hành; các hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ văn hóa, nghệ thuật và các dịch vụ thể thao phục vụ khách du lịch.

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện công tác quản lý, hưng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định ca pháp luật đối với các tchức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch khác bên ngoài các cơ sở lưu trú du lịch.

- Khắc phục những sơ hở, tồn tại về công tác qun lý nhà nước về an ninh, trật tự tại các khu, điểm du lịch theo kiến nghị ca Công an tnh. Tchức lực lượng bảo vệ chuyên trách, xây dựng nội quy và các quy định về an ninh, trật tự đối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Khi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ, hội, tôn giáo, tp trung đông người tại các khu du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công an tỉnh về: nội dung, tính chất, quy mô tổ chức, số lượng, thành phần tham gia...để phối hợp đảm bảo ANTT.

- Phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng Công an tỉnh trong công tác bảo đm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch và của các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; trong công tác điều tra, xlý các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến các tchức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật.

- Chđạo, kim tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch thực hiện nghiêm túc các văn bản về du lịch liên quan đến an ninh, trật tự, có trách nhiệm hợp tác tích cực với cơ quan Công an trong việc triển khai các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh, trật tự; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

- Chủ trì xây dựng và duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc tại các khu, điểm du lịch. Phối hợp tchức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với những tổ chức, cá nhân trong các khu, điểm du lịch.

- Thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin với Công an tỉnh về cấp, đi thẻ hướng dẫn viên du lịch; giấy công nhận khu, điểm, tuyến du lịch; đng thời, thông báo cho Công an tỉnh về những yêu cầu, kiến nghị của các đơn vị, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, khách du lịch liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an.

- Tăng cường phối hợp với ngành Công an trong công tác thanh tra, kim tra nhm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Có trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh lữ hành.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý lái xe, hướng dẫn viên du lịch móc nối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong hoạt động du lịch, đòi chi hoa hồng bất hợp lý khi đưa khách đến cơ sở để ăn ung, mua sắm, sử dụng dịch vụ tạo sự cạnh tranh không lành mạnh và gây thiệt hại cho khách du lịch.

3. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo lực lượng Công an cùng cp và các đơn vị chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đảm bảo văn hóa, an toàn tại các khu du lịch trên địa bàn, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Phổ biến và hướng dẫn cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước về an ninh, trật tự, bo vệ môi trường, giữ gìn bản sc văn hóa n tộc, văn minh du lịch.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đóng trên địa bàn thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về du lịch liên quan đến an ninh, trật tự và phối hợp với cơ quan Công an trong việc trin khai các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

- Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ bên ngoài cơ sở lưu trú du lịch như: nhà hàng, quán ăn, quán bar, cho khách du lịch thuê xe ô tô, mô tô, xe đạp...; bán hàng rong ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

- Kim tra, kim soát hoạt động buôn bán hàng rong, chống các hành vi cò mi, tranh giành khách, lừa đảo... trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

- Chỉ đạo lực lượng Công an cùng cấp xây dựng các phương án, kế hoạch phòng chng khủng bố, tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Bảo vệ an toàn tuyệt đi các sự kiện chính trị, văn hóa, ththao, du lịch quan trọng, các đoàn khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại các khu, điểm du lịch.

4. Nhiệm vụ của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động, kinh doanh du lịch ở các khu, điểm du lịch.

- Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực Qun thdanh thắng Tràng An theo đúng các quy định của pháp lut hiện hành. Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan văn hóa tại các khu di tích và danh lam thắng cảnh; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong phạm vi Quần thể danh thắng Tràng An. Chủ trì phối hợp với các ngành và các địa phương có liên quan quản lý, kim tra, phát hiện và xlý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân tại các điểm, khu du lịch thuộc Quần thể danh thắng Tràng An.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động, kinh doanh du lịch

+ Chấp hành các quy định của nhà nước về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, văn minh du lịch. Đồng thời phbiến và hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên của đơn vị và khách du lịch tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động du lịch.

+ Quản lý khách du lịch theo hợp đồng, theo chương trình du lịch đã ký kết; quản lý khách lẻ, khách vãng lai, không đi theo đoàn, tour; thường xuyên thông báo tình hình, số liệu cho Công an tnh (Phòng Bảo vệ Chính trị) về các tour người Việt Nam du lịch nước ngoài và người nước ngoài du lịch Việt Nam. Tiến hành trin khai việc khai báo tạm trú qua mạng Internet cho các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh.

+ Thực hiện đúng quy định khai báo tạm trú cho khách du lịch lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, các đơn vị chức năng trong việc phát hiện và giải quyết những vụ việc liên quan đến khách du lịch vi phạm pháp luật Việt Nam.

+ Phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự cho cơ quan Công an, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

+ Tổ chức xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự, tchức và chỉ đạo lực lượng bảo vệ trong khu, đim du lịch.

+ Có trách nhiệm bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sn đối với khách du lịch tham gia các chương trình tham quan do đơn vị tổ chức; thực hiện các biện pháp cn thiết đhạn chế thiệt hại và liên hệ ngay với cơ quan chức năng để hỗ trợ việc cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu đối với khách tham quan khi xảy ra sự cố.

+ Khi xảy ra các vụ khủng bố, phá hoại, cháy n, xuất hiện tờ rơi, khẩu hiệu, tài liệu, thư tín điện tử...có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước; các vụ xâm phạm đến tài sn, gây mất trật tự an toàn trong đơn vị, doanh nghiệp... Tùy từng trường hp cụ thể, người đứng đầu các đơn vị quản lý, khai thác tại các khu, đim du lịch sau khi tiến hành các biện pháp xlý khẩn cấp ban đầu, có trách nhiệm chỉ đạo bảo vệ hiện trường và thông báo ngay cho quan ng an để tiến hành điều tra, xử lý theo chức năng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh giao Phòng Xây dng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc ch trì, phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh chính trị nội bộ; Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch giao Phòng Nghiệp vụ du lịch là cơ quan đu mi giúp lãnh đạo hai ngành tchức trin khai, hướng dn thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ban quản lý Quần th danh thắng Tràng An và các tchức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tháng 6 và tháng 11 hàng năm báo cáo kết quthực hiện Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 27/11/2014 ca UBND tỉnh và Kế hoạch này về Công an tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc) và Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch tỉnh (qua Phòng Nghiệp vụ du lịch) để tập hợp và tham mưu, đề xuất công tác sơ kết, tng kết.

3. Định kỳ tháng 12 hàng năm, các thành viên luân phiên tchức công tác sơ kết đánh giá về tình hình an ninh, trật tự ở các khu, điểm du lịch và đ xut các biện pháp nhm nâng cao hiệu quả qun lý Nhà nước về ANTT, vệ sinh môi trường tại các khu du lịch.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã phản ánh về Công an tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc), SVăn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Nghiệp vụ du lịch) để tng hợp điều chnh, b sung cho phù hợp./.

 

CÔNG AN TỈNH
GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
Đại tá Đinh Hoàng Dũng

SỞ VH, TT&DL
GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
Lâm Quang Nghĩa

BQL QUẦN THỂ DANH THẮNG CẢNH TRÀNG AN
GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Long

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thanh Hà

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HOA LƯ
CHỦ TỊCH
Vũ Văn Huân

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA VIỄNKT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Hưng

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ TAM HIỆP
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Phong

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM SƠN
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hưng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHO QUAN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN MÔ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Việt Dũng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN KHÁNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thiện Quý

DOANH NGHIỆP XD
XUÂN TRƯỜNG
KT. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Vũ Xuân Thành

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an (V11, V28, A81);
- Bộ VHTT&DL (Tổng cục DL);
- TT Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh;
-
UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn
thể tỉnh;
- Các thành viên tham gia k
ý kết;
- Các phòng nghiệp vụ 2 S;
- Công an, Phòng VHTT c
p huyện;
- Các DN kinh doanh DV du lịch trong tỉnh;
- Lưu: CAT, Sở VHTT&DL.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1181/KHLN-CA-VH,TT&DL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1181/KHLN-CA-VH,TT&DL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2014
Ngày hiệu lực26/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1181/KHLN-CA-VH,TT&DL

Lược đồ Kế hoạch liên ngành 1181/KHLN-CA-VHTTDL bảo đảm an toàn văn minh khu điểm du lịch Ninh Bình 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch liên ngành 1181/KHLN-CA-VHTTDL bảo đảm an toàn văn minh khu điểm du lịch Ninh Bình 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1181/KHLN-CA-VH,TT&DL
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình, ***
        Người kýNguyễn Đức Long, Lâm Quang Nghĩa, Đinh Hoàng Dũng
        Ngày ban hành26/12/2014
        Ngày hiệu lực26/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch liên ngành 1181/KHLN-CA-VHTTDL bảo đảm an toàn văn minh khu điểm du lịch Ninh Bình 2014

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch liên ngành 1181/KHLN-CA-VHTTDL bảo đảm an toàn văn minh khu điểm du lịch Ninh Bình 2014

              • 26/12/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực