Văn bản khác 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TUĐTN

Kế hoạch liên ngành số 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TUĐTN về việc triển khai phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch liên ngành 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TUĐTN triển khai thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 2008-2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH-TƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2008

 

KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” GIAI ĐOẠN 2008-2013

Thực hiện Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Thông tư liên tịch số 18/TTLB-VHTT-GDĐT ngày 15/3/1994 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thông tin nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT/BGDĐT-TWĐTN ngày 28/3/2008 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, liên ngành Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thống nhất ban hành Kế hoạch liên ngành triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 với các nội dung cơ bản sau:

I. MỤC ĐÍCH PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

1. Ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huy động nhân lực và hệ thống cơ sở vật chất của mình để phối hợp thực hiện và huy động sự tham gia, đóng góp của toàn xã hội triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các nhà trường, qua đó ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có điều kiện hoàn thành toàn diện và hiệu quả hơn nhiệm vụ của ngành mình, tổ chức mình.

2. Dựa trên chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có kế hoạch chỉ đạo tập trung, theo ngành dọc, đồng thời đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả với các bên có liên quan trong việc triển khai cụ thể ở các địa phương.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

1. Xác định, giới thiệu các di tích lịch sử, văn hóa

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Xác định, giới thiệu với ngành Giáo dục và Đào tạo các di tích lịch sử, văn hóa tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với nội dung “Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương. Mỗi trường đều nhận chăm sóc một di tích lịch sử, văn hóa hoặc di tích cách mạng ở địa phương, góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn, tuyên truyền, giới thiệu các di tích của địa phương với bạn bè, cộng đồng dân cư và khách du lịch” và phù hợp với đối tượng là các trường từ tiểu học đến trung học phổ thông. Thời gian hoàn thành cơ bản việc xác định, giới thiệu từ nay đến hết năm 2009. Hai bên phối hợp tuyên truyền, giới thiệu giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, nhất là trong dịp Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11 hằng năm.

+ Chỉ đạo các cấp quản lý văn hóa phối hợp với các cấp quản lý giáo dục ở tỉnh, thành phố và quận, huyện lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, cách thức tổ chức hoạt động chăm sóc, bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa cho các trường học trên địa bàn.

+ Phối hợp tổ chức nghiệm thu, đánh giá và xác nhận kết quả việc chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương cho các trường.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại mỗi tỉnh, thành phố lập kế hoạch, giao cho các trường phổ thông nhận chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương, đặc biệt phát huy tinh thần sáng tạo, sáng kiến của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong để hình thành phong trào thi đua của Đoàn, Đội, góp phần làm cho di tích ngày một hoàn thiện, sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn, phát huy giá trị của các di tích cho mọi người trong cộng đồng ở địa phương và khách du lịch (học sinh được tuyển chọn và bồi dưỡng kỹ năng để trở thành hướng dẫn viên danh dự các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương cho khách du lịch...).

2. Tổ chức các hoạt động và cuộc thi của học sinh do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì triển khai

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương lập kế hoạch chỉ đạo các cấp Đoàn, Đội tổ chức một số hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh:

+ Tổ chức các cuộc thi, liên hoan trò chơi dân gian, thi vẽ “Vì một môi trường thân thiện”.

+ Chương trình “Học từ thiên nhiên”: Các Đoàn trường, Liên đội phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động dã ngoại gắn với các môn học như: địa lý, sinh học... và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

+ Tổ chức các hoạt động dã ngoại cho học sinh nông thôn tới thành phố và ngược lại; tổ chức trại hè thiếu nhi các cấp.

+ Triển khai chương trình “Học sinh đến với trường nghề, làng nghề”.

+ Liên hoan âm nhạc dành cho học sinh trung học phổ thông: Học sinh tham gia dự thi dưới hình thức ghi âm hoặc ghi hình trực tiếp các tiết mục và gửi qua website của Ban Tổ chức để kiểm định chất lượng và bầu chọn thông qua cộng đồng mạng bỏ phiếu.

+ Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên học sinh vượt khó học tập, tổ chức cuộc thi sáng tác, các hoạt động “Thắp sáng ước mơ”, “Tự hào Việt Nam”.

- Các sở, phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và quận, huyện, bố trí thời gian hợp lý, giao các đơn vị trong ngành xây dựng chương trình, kế hoạch năm học, dành thời gian thích hợp cho các hoạt động, các cuộc thi của học sinh do Đoàn, Đội chủ trì tổ chức.

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cấp quản lý văn hóa hướng dẫn chuyên môn, phối hợp tổ chức các hoạt động, các cuộc thi của học sinh phổ thông.

3. Phát triển trò chơi dân gian trong nhà trường

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức biên tập, giới thiệu các trò chơi dân gian, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian và lựa chọn, phối hợp hướng dẫn việc tổ chức đưa các trò chơi, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian vào trong nhà trường phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và lứa tuổi học sinh phổ thông.

- Các sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường bố trí thời gian và giáo viên tiếp thu các trò chơi dân gian, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian và phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh các trường tổ chức và hướng dẫn cho học sinh các trò chơi dân gian vào các giờ ra chơi, trong các sinh hoạt Đoàn, Đội, các hoạt động ngoại khoá trong và ngoài nhà trường, tại các khu di tích, danh lam thắng cảnh một cách hợp lý. Phát động, hướng dẫn thanh thiếu nhi làm đồ chơi, nhất là đồ chơi dân gian cho trường mầm non.

4. Đổi mới phương pháp dạy và học

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, các lễ hội, di tích, di sản thiên nhiên để ngành Giáo dục và Đào tạo lựa chọn, hướng dẫn giáo viên lồng ghép vào nội dung bài giảng, đặc biệt của các môn văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân; phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng các băng hình tiết dạy minh họa lồng ghép.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đổi mới việc dạy và học có hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh và gắn chặt với tài nguyên văn hóa và thiên nhiên của mỗi địa phương:

+ Các thầy giáo, cô giáo có phương pháp giảng dạy và hướng dẫn hấp dẫn nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên của học sinh; góp phần hình thành trong học sinh khả năng tự học, khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.

+ Động viên giáo viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên theo hướng lồng ghép việc giải thích các quy luật hóa học, vật lý, sinh học, toán học… với việc giới thiệu các hoạt động văn hoá dân gian, di tích, tài nguyên thiên nhiên phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và của nhà trường.

+ Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng một số băng hình, tiết dạy minh hoạ lồng ghép nội dung nói trên để giáo viên tham khảo.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động trong các Chi đoàn, Chi đội phong trào giữ gìn sách giáo khoa sạch, đẹp để sau khi kết thúc năm học dành tặng cho các bạn học sinh vùng sâu, vùng xa, các bạn có hoàn cảnh khó khăn sử dụng trong các năm học tiếp theo.

5. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp

- Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch chỉ đạo xây dựng các nhà trường có khuôn viên sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn; lớp học có đủ ánh sáng và bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh; trường học có đủ công trình vệ sinh và luôn được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Tổ chức cho học sinh trung học cơ sở và Trung học phổ thông trồng cây vào dịp đầu xuân, duy trì việc chăm sóc cây thường xuyên và tổ chức vệ sinh để các khu di tích lịch sử, văn hoá, đường làng, ngõ xóm luôn được sạch sẽ…

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp hướng dẫn việc lựa chọn, tổ chức trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây phù hợp với cảnh quan các khu di tích.

- Các tỉnh, thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đaọ tổ chức phong trào “Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp”. Đầu năm học, các Đoàn trường, Liên đội triển khai đăng ký đảm nhận các phần việc cho các chi đoàn, chi đội và đoàn viên, đội viên, học sinh và phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường để thực hiện. Đảm bảo mỗi địa chỉ, công trình cụ thể đều có người chăm sóc thường xuyên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức kiểm tra, khen thưởng vào dịp kết thúc học kỳ I và dịp 26/3 hằng năm.

6. Chỉ đạo chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị 5 khu di tích

- Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các nhà trường, các cơ quan quản lý văn hóa, các cấp Đoàn, Đội ở địa phương triển khai có hiệu quả hoạt động chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung phối hợp và hỗ trợ các nhà trường và địa phương chăm sóc, tôn tạo và phát huy 5 di tích sau:

+ Đền thờ nhà giáo Chu Văn An và đền thờ nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ- nữ tiến sỹ đầu tiên của Việt Nam ở xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

+ Khu di tích Cụ Nguyễn Sinh Sắc (Thân sinh của Bác Hồ) ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

+ Nhà lưu niệm nơi Bác Hồ viết lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến tại Phường Vạn Phúc, TP. Hà Đông;

+ Khu tưởng niệm Liệt sỹ ngành giáo dục ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh;

+ Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung chăm sóc bảo vệ di tích gồm các hoạt động: Tìm hiểu, tuyên truyền, giới thiệu, xây dựng mới các công trình bổ trợ, tu bổ, chăm sóc, vệ sinh công trình, tổ chức các hoạt động giáo dục tại khu vực di tích.

- Trong năm học 2008–2009, liên ngành tập trung chỉ đạo việc chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

- Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch giới thiệu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động: Hành trình theo chân Bác, Hành trình về nguồn, Hành trình về lại chiến trường xưa, Hành trình theo chân những danh nhân văn hóa đất nước... nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho học sinh. Chọn “Ngày di sản Văn hóa Việt Nam” 23/11 hằng năm là Ngày về nguồn để tuyên truyền, tổ chức các hoạt động đặc biệt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong và của các trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này. Hàng quý Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh họp giao ban để trao đổi thông tin và thống nhất chỉ đạo thực hiện. Hàng năm tổ chức tổng kết vào dịp hè Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Năm học 2009-2010 sẽ có chỉ đạo nội dung thi đua đặc thù để chào mừng 1000 năm Thăng Long và 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh, thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lập kế hoạch cụ thể để cùng chỉ đạo, triển khai các nội dung của Kế hoạch này đến các đơn vị trực thuộc bắt đầu từ năm học 2008–2009. Hàng quý, tổ chức họp giao ban liên ngành để trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm và phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện. Hàng năm, khi kết thúc năm học có báo cáo tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng việc triển khai phong trào thi đua và đề xuất các giải pháp và kế hoạch cụ thể của năm học tiếp theo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đưa nội dung triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào Lễ khai giảng năm học 2008–2009 ở tất cả các trường học; mỗi cấp học trong tỉnh chọn 01 trường để triển khai phát động, làm điểm Phong trào thi đua này. Trong Lễ khai giảng năm học 2008–2009, các trường mời đại diện ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ngành Giáo dục và Đào tạo cấp Trung ương và cấp tỉnh tới dự, phát biểu về các nội dung liên quan tới Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại địa phương.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan lãnh đạo ngành ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này, đồng thời kêu gọi, tạo mọi điều kiện để Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học, Hội Cựu chiến binh, các hội văn học, nghệ thuật, các cơ quan truyền thông, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân quan tâm cùng tham gia Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

5. Trong năm học 2008-2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức các hoạt động cao điểm sau:

- Tháng 9/2008: khai giảng năm học mới, công bố Kế hoạch liên ngành triển khai Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở tất cả các trường phổ thông

- Tháng 10/2008: Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các tiêu chuẩn giáo viên giỏi, bảng tiêu chí đánh giá xếp loại trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Ngày 20/11/2008: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

- Ngày 23/11/2008: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày di sản văn hoá Việt Nam - Ngày về nguồn - qua cầu truyền hình cả nước.

- Tháng 12/2008: Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kế hoạch chăm sóc, tôn tạo và phát huy 5 công trình văn hoá, lịch sử giai đoạn từ 2008-2013.

- Tháng 01/2009: các sở giáo dục và đào tạo và các sở văn hoá, thể thao và du lịch công bố đợt một danh sách các trường nhận chăm sóc, tôn tạo và phát huy các di tích văn hoá lịch sử ở địa phương.

- Tháng 02/2009: tổ chức Tết trồng cây mùa xuân năm 2009.

- Tháng 3/2009: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức liên hoan âm nhạc dành cho học sinh trung học phổ thông.

- Tháng 5/2009: tổ chức kiểm tra các trường đã đăng ký để chuẩn bị công nhận danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2008-2009.

- Tháng 7, 8/2009: các sở giáo dục và đào tạo công bố kết quả xét và công nhận danh hiệu giáo viên giỏi năm học 2008-2009.

- Tháng 8/2009: tổng kết, khen thưởng năm học đầu tiên triển khai phong trào thi đua năm học 2008-2009 và kế hoạch triển khai trong năm học tiếp theo.

- Kế hoạch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng thống nhất ở các cấp quản lý và trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Hoàng Tuấn Anh

TM. BAN BÍ THƯ
TƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BÍ THƯ THỨ NHẤT
Võ Văn Thưởng

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Thiện Nhân

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Nước (để b/c);
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN (để b/c);
- UB VHGDTNTNNĐQH (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Dân vận TƯ (để b/c);
- Hội Cựu Chiến binh, Hội Nhà văn, Hội Khoa học lịch sử, Hội Khuyến học, Hội Nhạc sỹ, Hội Cựu giáo chức (để phối hợp);
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL, các Bí thư TƯ Đoàn TNCS HCM (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc, các sở thuộc Bộ GD&ĐT; Bộ VHTTDL, tỉnh Đoàn TNCS HCM (để thực hiện);
- Website Bộ GD&ĐT; Bộ VHTTDL, TƯ Đoàn TNCS HCM;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV, Cục DSVH, Ban Thiếu nhi.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TUĐTN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TUĐTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2008
Ngày hiệu lực19/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TUĐTN

Lược đồ Kế hoạch liên ngành 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TUĐTN triển khai thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 2008-2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch liên ngành 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TUĐTN triển khai thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 2008-2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TUĐTN
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Tuấn Anh, Võ Văn Thưởng
        Ngày ban hành19/08/2008
        Ngày hiệu lực19/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch liên ngành 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TUĐTN triển khai thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 2008-2013

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch liên ngành 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TUĐTN triển khai thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 2008-2013

           • 19/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực