Văn bản khác 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQ-TƯĐTNCSHCM

Kế hoạch liên tịch số 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN-TƯĐTNCSHCM về việc phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch liên tịch 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN-TƯĐTNCSHCM tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI–BỘ CÔNG AN–BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH-ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM–TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN-TƯĐTNCSHCM

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2008

 

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

PHÁT ĐỘNG TOÀN DÂN THAM GIA VẬN ĐỘNG, GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Những năm gần đây, nghiện ma túy trở thành vấn đề xã hội bức xúc ở nước ta. Đảng, Nhà nước đã có nhiều biện pháp đấu tranh, phòng chống tệ nạn này. Công tác cai nghiện phục hồi tuy đạt được một số kết quả bước đầu nhưng còn nhiều bất cập, tính bền vững chưa cao. Do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chưa được sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng, nhiều người nghiện chưa chủ động, tự giác tham gia chương trình cai nghiện nên tái nghiện, gây nhiều khó khăn cho gia đình, xã hội. Vì vậy, để huy động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Mục đích chung

Huy động toàn dân tham gia vận động, khuyến khích, giúp đỡ người nghiện, gia đình họ tự giác khai báo và chủ động đăng ký, tham gia các chương trình cai nghiện; quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ tái nghiện.

1.2. Mục đích cụ thể

- Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho 100% số người nghiện và gia đình họ khai báo tình trạng sử dụng ma túy và 100% số người nghiện ma túy đăng ký với chính quyền.

- Khuyến khích và tạo cơ hội tốt nhất cho 100% số người sau cai nghiện ma túy tham gia tích cực vào các hoạt động ở cộng đồng liên quan đến công tác quản lý sau cai và các hoạt động giảm thiểu tác hại lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy trong cộng đồng.

- 100% số gia đình có người nghiện ma túy quản lý tốt người thân nghiện ma túy cả trong và sau cai nghiện.

- 100% tổ chức, đoàn thể xã hội tham gia tích cực kế hoạch toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện ma túy do chính quyền cùng cấp phát động.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch phải được triển khai cụ thể đến chính quyền các cấp (nhất là cấp xã), các tổ chức chính trị, xã hội.

- Việc triển khai kế hoạch cần được lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Định kỳ sơ kết và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời gương người tốt, việc tốt.

II. NỘI DUNG

1. Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội cho người nghiện ma túy và gia đình họ chủ động khai báo tình trạng nghiện và đăng ký tham gia chương trình cai nghiện ma túy

- Đối với người nghiện ma túy và gia đình họ: Thông tin, tư vấn, chính xác, đầy đủ về bản chất của vấn đề lạm dụng ma túy, nghiện ma túy, về sự cần thiết phải cai nghiện ma túy, quy trình cai nghiện ma túy và các phác đồ điều trị ma túy. Tạo điều kiện giúp đỡ người nghiện ma túy và gia đình họ lựa chọn hình thức cai nghiện phù hợp.

- Đối với mọi người dân trên địa bàn có người nghiện ma túy: Làm cho mọi người hiểu rõ về người nghiện ma túy là nạn nhân của tội phạm liên quan đến ma túy; không kỳ thị, phân biệt đối xử, giúp đỡ họ tin vào bản thân, gia đình và cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm của gia đình người nghiện trong việc thực hiện quy trình cai nghiện; vai trò của chính quyền, cộng đồng trong việc hỗ trợ quản lý và tham gia các hoạt động cai nghiện ma túy trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mô hình, điển hình cai nghiện thành công và các biện pháp, hình thức quản lý, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng để các địa phương áp dụng và nhân rộng.

2. Đa dạng hóa hình thức cai nghiện ma túy theo pháp luật, phù hợp với thực tế và trình độ chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy và củng cố niềm tin cho người sau cai nghiện ma túy, cho cộng đồng

- Tăng cường tổ chức thực hiện đồng thời các biện pháp, hình thức cai nghiện tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng, tại các cơ sở cai nghiện tự nguyện. Kiện toàn Tổ công tác cai nghiện trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Chú trọng nâng cao chất lượng từng nội dung, từng giai đoạn của quy trình cai nghiện.

- Đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, tư vấn về cai nghiện ma túy và phòng chống tái nghiện thông qua các hoạt động tại cộng đồng và các câu lạc bộ của các tổ chức, đoàn thể và đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

3. Thực hiện các giải pháp xã hội, lồng ghép các chương trình, phối hợp và thống nhất chỉ đạo đồng bộ các phong trào trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sau cai nghiện ma túy và giảm thiểu tình trạng tái nghiện

- Lồng ghép và phối hợp đồng bộ, thường xuyên giữa việc thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005 về hướng dẫn xây dựng, đánh giá, phân loại xã phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, nghiện ma túy với các cuộc vận động trên địa bàn cơ sở “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

- Tăng cường các chiến dịch thông tin, giáo dục, truyền thông bằng nhiều hình thức cho thanh thiếu niên với chủ đề “Làm thế nào để nói không với ma túy”. Thông qua các hình thức sinh hoạt văn hóa, sân chơi giải trí bổ ích gắn phát huy truyền thống văn hóa cộng đồng với giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên để ngăn chặn kịp thời nguy cơ liên quan đến ma túy.

- Đẩy mạnh công tác quản lý, đăng ký tạm trú, tạm vắng, ngăn chặn kịp thời những hành vi có nguy cơ lây lan, phát sinh tệ nạn ma túy từ nhóm người lao động di chuyển từ địa phương khác đến.

- Xử lý công khai, kịp thời và đúng pháp luật những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn.

- Huy động sự tham gia tích cực của người sau cai nghiện ma túy trong công tác tuyên truyền giáo dục và tư vấn về cai nghiện ma túy, thông qua các câu lạc bộ của người sau cai nghiện, thực hiện chương trình giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa để ngăn chặn người có nguy cơ cao do hoàn cảnh khó khăn (thiếu việc làm, thiếu vốn, không nghề nghiệp …) và phòng chống tái nghiện cho người sau cai nghiện thông qua việc tổ chức tốt chương trình dạy nghề; chương trình xóa đói, giảm nghèo; cho vay vốn, tạo việc làm.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác cai nghiện, vận động các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp công sức, nguồn lực cho công tác cai nghiện, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho người sau cai nghiện.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các cơ quan Trung ương

a. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội triển khai tháng chiến dịch mở đầu Kế hoạch liên tịch.

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các Sở, ban, ngành trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch.

- Chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005 về hướng dẫn xây dựng, đánh giá và phân loại xã phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, nghiện ma túy.

- Chủ trì chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác cai nghiện theo Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002, Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004, Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ.

- Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan kiểm tra đánh giá, định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến dạy nghề, tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo.

- Phối hợp với Bộ Y tế triển khai áp dụng phác đồ điều trị nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy tập trung và cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và chương trình giảm hại lây nhiễm HIV.

b. Bộ Công an

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các Sở, ban, ngành trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch.

- Chủ trì hướng dẫn công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến dịch phòng chống tội phạm ma túy, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy, người nghiện ma túy, tham gia quản lý người sau cai nghiện ma túy.

- Tổ chức đưa người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005.

c. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; gắn nội dung xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa với công tác phòng, chống ma túy; xây dựng gia đình, làng, thôn, ấp, bản; xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn ma túy.

- Phát động các gia đình có người nghiện ma túy đi khai báo và đăng ký cai nghiện. Huy động cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận động và hỗ trợ cai nghiện cho người nghiện ma túy. Tuyên truyền, vận động xóa bỏ việc trồng cây có chất gây nghiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng ma túy dưới mọi hình thức, coi đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá hàng năm của Ban văn hóa xã hội cấp xã, của Ban vận động “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

- Phối hợp với các cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005.

d. Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Chủ trì lồng ghép triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch này với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 17/11/2005; phối hợp chỉ đạo Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã tăng cường công tác vận động giúp đỡ người cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

e. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Phối hợp với Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn đoàn thanh niên cấp tỉnh triển khai Kế hoạch liên tịch gắn với chiến dịch “Làm thế nào để nói không với ma túy” lồng ghép với Tháng hành động thanh niên hàng năm.

- Xây dựng và triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong nhà trường lồng ghép với Dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Tổ chức phòng, chống ma túy trong trường học” góp phần phòng ngừa có hiệu quả sự lạm dụng ma túy trong học sinh, sinh viên.

- Phát động phong trào và tổ chức ký cam kết “Thanh thiếu niên nói không với ma túy” trong cả nước với các nội dung, giải pháp thích hợp.

- Xây dựng các mô hình phù hợp nhằm tập hợp, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng gắn với các nội dung cụ thể trong phong trào “Bốn đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” trong đó đặc biệt ưu tiên đồng hành với các đối tượng thanh niên sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy.

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a. Ban chỉ đạo phòng chống AISD và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

- Tổ chức Lễ phát động triển khai kế hoạch liên ngành cấp tỉnh nhân Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2008.

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể liên quan ở các cấp xây dựng các biện pháp triển khai và tổ chức Lễ phát động hưởng ứng kế hoạch liên tịch trên địa bàn.

- Chỉ đạo công tác sơ kết, đánh giá định kỳ nhằm duy trì thường xuyên, trước mắt trong hai năm 2008 – 2009.

- Chỉ đạo ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan củng cố và phát triển các hình thức cai nghiện để tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ cai nghiện.

b. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với ban, ngành tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai kế hoạch.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan báo, đài và các ngành, đoàn thể xây dựng tài liệu, cung cấp thông tin kịp thời triển khai các hoạt động tuyên truyền cụ thể theo mục tiêu, yêu cầu và nội dung của Kế hoạch liên tịch.

- Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch liên tịch giai đoạn I và báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trước 15 tháng 8 năm 2008 để rút kinh nghiệm.

c. Cơ quan Công an, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Mặt trận Tổ quốc và các Tỉnh đoàn, Thành đoàn

- Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu, nội dung, tiến độ và hướng dẫn của cơ quan cấp trên xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trước mắt trong phạm vi ngành, đoàn thể, đặc biệt các xã, phường, thị trấn địa bàn cấp tỉnh.

- Tổ chức sơ kết định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức

a. Giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) chủ trì phối hợp với Văn phòng thường trực phòng chống ma túy (Bộ Công an), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch), Ban Phong trào (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Trung tâm Dân số - Sức khỏe – Môi trường (Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh):

- Xây dựng kế hoạch cụ thể trình lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể duyệt triển khai Kế hoạch liên tịch trong phạm vi Bộ, ngành, đoàn thể các cấp.

- Thành lập tổ liên ngành gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị nói trên để giúp lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch liên tịch định kỳ.

b. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch liên tịch trình Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương duyệt, chỉ đạo thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Biện pháp thực hiện

a. Tại các cơ quan Trung ương

Trung tuần tháng 6 năm 2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân phát động toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

b. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Từ tuần thứ 3 tháng 6 năm 2008

c. Tại các xã, phường, thị trấn: Trong 6 tháng năm 2008

3. Tổ chức sơ kết thực hiện kế hoạch liên tịch

- Sơ kết định kỳ việc thực hiện Kế hoạch liên tịch hàng năm (thực hiện từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 12 năm 2008).

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành sơ kết và báo cáo kết quả về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 1 năm 2009.

- Các Bộ, ngành và đoàn thể liên quan tiến hành phối hợp đánh giá và tổng kết năm 2008 trước ngày 31 tháng 1 năm 2009.

V. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

Kinh phí thực hiện Kế hoạch liên tịch được chi từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy và các nguồn kinh phí khác của các địa phương, đơn vị hàng năm./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG

Lê Thế Tiệm

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng

 

TM. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
Hà Thị Liên

TM. TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BÍ THƯ
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng;
- Thành viên UBQG phòng, chống AIDS và PCTNMT,MD;
- Bộ LĐTBXH, Bộ CA, Bộ VH,TT&DL, UBTƯMTTQVN, TƯ Đoàn TNCSHCM;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ Khoa giáo – Văn xã (VPCP), VPTTPCMT, Cục C17 (Bộ CA), Cục VHCS (Bộ VHTT&DL), Ban Phong trào (UBTƯMTTQVN), Trung tâm Dân số - Sức khỏe - Môi trường (TƯĐTNCSHCM), Cục PCTNXH (Bộ LĐTBXH);
- Sở LĐ-TB&XH, Sở VH TT&DL, Công an, UBMTTQ, Đoàn TNCSHCM tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Lưu VT Bộ LĐTB&XH, BCA, Bộ VHTT&DL , UBTƯMTTQVN, TƯ Đoàn TNCSHCM.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQ-TƯĐTNCSHCM

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQ-TƯĐTNCSHCM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2008
Ngày hiệu lực13/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQ-TƯĐTNCSHCM

Lược đồ Kế hoạch liên tịch 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN-TƯĐTNCSHCM tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch liên tịch 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN-TƯĐTNCSHCM tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQ-TƯĐTNCSHCM
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Công An, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Lê Thế Tiệm, Hà Thị Liên, Lê Bạch Hồng, Huỳnh Vĩnh Ái, Nguyễn Hoàng Hiệp
        Ngày ban hành13/06/2008
        Ngày hiệu lực13/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch liên tịch 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN-TƯĐTNCSHCM tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch liên tịch 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN-TƯĐTNCSHCM tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện hòa nhập cộng đồng

           • 13/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực