Văn bản khác 5930/KHLT-UBND-MTTQ

Kế hoạch liên tịch 5930/KHLT-UBND-MTTQ năm 2017 về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch liên tịch 5930/KHLT-UBND-MTTQ 2017 phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN - ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5930/KHLT-UBND-MTTQ

Phú Thọ, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

VỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 403/NQLT-UBTVQH4-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch liên tịch về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong việc phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị; các xã, phường, thị trấn trong việc phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Thông qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động toàn dân hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Yêu cầu:

Việc phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực; ưu tiên giải quyết các vấn đề bức xúc về đời sống của Nhân dân ở cơ sởcộng đồng dân cư. Đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực của mỗi bên trong việc thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

1.1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương, phân công trách nhiệm cho các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động, tuyên truyền, ký cam kết “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nội dung trọng tâm:

- Thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng;

- Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái;

- Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và đảm bảo an toàn thực phẩm; dồn đổi ruộng đất; xây dựng vùng sản xuất tập trung; đưa tiến bộ kỹ thuật và sản xuất;

- Chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

- Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Đồng thời tích cực vận động các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa là cơ sở để công nhận xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

1.2. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ phối hợp tham mưu xây dựng văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành để hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện lồng ghép Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” ở cơ sở, khu dân cư gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2. Vận động nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

2.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ chủ trì vận động nguồn lực xã hội thông qua các hình thức sau:

- Vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các quỹ phúc lợi xã hội khác theo quy định của pháp luật.

- Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ xây dựng nhà, hỗ trợ việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để giúp họ thoát nghèo bền vững, chăm sóc người có công với cách mạng.

- Vận động hộ gia đình và Nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất, ủng hộ tiền và tài sản tạo nguồn lực thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2.2. UBND tỉnh chỉ đạo các s, các ban, ngành của tỉnh có trách nhiệm phối hợp và bảo đảm điều kiện để Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3. Tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

3.1. Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì, hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền, vận động Nhân dân tổ chức, xây dựng và nhân rộng các mô hình:

- Mô hình hộ gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo; khu dân cư, xã, phường, thị trấn giảm nghèo bền vững.

- Mô hình về phát triển kinh tế, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, dồn đổi ruộng đất, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; mô hình phòng chống tội phạm – tệ nạn xã hội, đền ơn đáp nghĩa…

- Mô hình khu dân cư nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn kiểu mẫu.

- Mô hình phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

3.2. Các s, ban, ngành ở tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên xây dựng và nhân rộng mô hình, giới thiệu cách làm hay, thúc đẩy sáng kiến, phát huy nội lực để tạo sức lan tỏa các khu dân cư trong tỉnh về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

4. Nội dung giám sát giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

4.1. Giám sát về giảm nghèo bền vững

- Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, trọng tâm giám sát việc thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và các Chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn 2016-2020 gồm:

- Giám sát việc thực hiện quy trình xác định đối tượng hỗ trợ: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

4.2. Giám sát xây dựng nông thôn mới

Giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trọng tâm giám sát việc thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; trong đó tập trung và các nội dung:

- Giám sát việc bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Giám sát việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, việc huy động đóng góp của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nợ đọng xây dựng nông thôn mới.

- Giám sát quá trình bình xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu; việc công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, khu dân cư nông thôn mới, xã văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới.

4.3. Giám sát xây dựng đô thị văn minh

- Giám sát việc lập quy hoạch và thực hiện xây dựng theo quy hoạch, chỉnh trang đô thị; thực hiện các tiêu chí xây dựng phường, thị trấn, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh; giám sát công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng, chỉnh trang đô thị văn minh, thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công, hỗ trợ phát triển nhà xã hội cho người nghèo, hộ thu nhập thấp; công nhân khu công nghiêp, sinh viên.

- Giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa.

5. Nội dung phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

5.1. Các s, ban, ngành ở tỉnh khi xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân có trách nhiệm chủ động phối hợp và bảo đảm các điều kiện để Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện phản biện xã hội với các dự thảo văn bản này.

5.2. Khi nhận được văn bản đề nghị góp ý kiến của các sở, ban, ngành có thẩm quyền về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tùy theo nội dung, phạm vi, đối tượng điều chỉnh trong dự thảo văn bản mà Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hình thức phản biện xã hội phù hợp để nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo văn bản.

5.3. Đối tượng, trình tự, thủ tục, hình thức giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết liên tịch số 403/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/6/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

6. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

6.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch giám sát việc phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các sở, ban, ngành ở tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm các điều kiện thực hiện.

6.2. UBND tỉnh chỉ đạo các s, ban, ngành ở tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị khi tổ chức kiểm tra việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mời Ủy ban MTTQ cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp tham gia.

7. Tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết:

- Hằng năm Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức giao ban; định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Trong dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11 hằng năm), Ban công tác Mặt trận khu dân cư chủ trì, phối hợp với trưởng khu dân cư, các chi hội đoàn thể tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện giảm nghèo bền vững và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện phối hợp và đảm bảo các điều kiện để Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức giám sát, phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cụ thể:

1.1. Sở Lao động -Thương binh và xã hội.

- Chủ động, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân trong công tác giảm nghèo; chủ trì trong việc nhân rộng các mô hình tiêu biểu về thực hiện giảm nghèo, tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

- Phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể, các huyện, thành, thị kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội theo quy định.

1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ động, đề xuất, phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện để Uỷ ban MTTQ, các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng và nhân rộng các mô hình hộ gia đình, tổ hợp tác, Hợp tác xã, khu dân cư nông thôn, xã có cách làm hiệu quả, đóng góp tích cực vào giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Hướng dẫn UBND các cấp phối hợp với MTTQ tự đánh giá, xét công nhận, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới;

1.3. Sở Xây dựng.

- Hướng dẫn UBND các cấp phối hợp và hỗ trợ các điều kiện để Uỷ ban MTTQ cùng cấp, các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng và nhân rộng các mô hình hộ gia đình, khu dân cư, phường, thị trấn có cách làm hiệu quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hướng dẫn các địa phương xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa.

- Trên cơ sở quy định của Bộ Xây dựng; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể tiêu trí về đô thị văn minh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để MTTQ và các tổ chức thành viên làm cơ sở để tuyên truyền, vận động.

- Phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong quá trình tham mưu cơ chế chính sách phát triển nhà ở, hỗ trợ xây dựng nhà ở với người có công. Trước mắt hướng dẫn ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị khẩn trương rà soát, bình xét, lập danh sách số hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ chỉ đạo nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, khu dân cư lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn tiêu chí, thủ tục bình xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa, khu dân cư, làng, bản văn hóa; đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị".

1.5. Sở Y tế.

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành liên quan triển khai Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 giữa Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020; các chương trình, phong trào vận động Nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

1.6. Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo điều kiện để Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát và phản biện xã hội về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hướng dẫn UBND các cấp phối hợp và hỗ trợ các điều kiện để Uỷ ban MTTQ cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh cung cấp tài liệu, tập huấn, hỗ trợ cán bộ chuyên môn, kinh phí xây dựng và duy trì tổ chức điểm các mô hình, nhân ra diện rộng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

1.7. Sở Tư pháp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phổ biến pháp luật, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Hướng dẫn UBND các cấp phối hợp và hỗ trợ các điều kiện để Uỷ ban MTTQ cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động Nhân dân tham gia thực hiện quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

1.8. Công an tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận hướng dẫn, vận động nhân dân đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Hàng năm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tại khu dân cư.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh.

1.9. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phối hợp với MTTQ hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng theo Luật Đầu tư công; Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan cân đối nguồn lực, bố trí kinh phí bảo đảm để MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch này.

1.10. Sở Tài chính.

- Tham mưu với UBND tỉnh về bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động hàng năm và cho từng giai đoạn để MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với MTTQ bố trí, hướng dẫn kinh phí tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các nhiệm vụ tại kế hoạch này trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ về kinh phí khi phát sinh những chương trình, nhiệm vụ do tỉnh yêu cầu thực hiện.

1.11. Sở Nội vụ.

- Chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh thực hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thon mới, đô thị văn minh".

1.12. Các sở, ban, ngành liên quan.

Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn UBND các cấp phối hợp với MTTQ cùng cấp triển khai các nội dung có liên quan đến giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

1.13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị:

- Chỉ đạo, rà soát thống kê, phân loại đối thượng nghèo; xây dựng cơ sở dữ liệu người nghèo, hộ nghèo đa chiều và công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu dân cư và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Lông ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xác định nhiệm vụ trọng tâm, bố trí nguồn lực đảm bảo để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp và hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tài liệu phục vụ công tác vận động, giám sát giảm nghèo bền vững, xây đựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

- Chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức các diễn đàn, hội nghị tọa đàm, đối thoại theo chủ đề để Nhân dân trao đổi, góp ý kiến việc triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

- Phối hợp đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đáp ứng các yêu cầu của mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khen thưởng các địa phương, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

- Chỉ đạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp và đảm bảo các điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức giám sát, phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Ủy ban MTTQ tỉnh:

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chủ trì hiệp thương giữa các tổ chức chính trị- xã hội, các thành viên của Mặt trận vận động toàn dân thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện hướng dẫn kinh phí tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các nhiệm vụ tại Chương trình này trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Phối hợp với các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét thi đua khen thưởng trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Chủ trì, thống nhất nội dung cùng các tổ chức thành viên cấp tỉnh, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất, cụ thể hóa các nội dung đã nêu trong kế hoạch này, phân công cho các tổ chức thành viên, có giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả; hướng dẫn cấp hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp lồng ghép nội dung, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với các nhiệm vụ chính trị được giao.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch liên tịch từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn huy động hợp pháp khác.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Hiệu lực thi hành

Kế hoạch liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Trách nhiệm thi hành:

2.1. Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị có trách nhiệm thi hành kế hoạch này.

2.2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch liên tịch này.

Trên đây là Kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hai bên sẽ thống nhất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

TM. ỦY BAN MTTQ TỈNH
PHÓ
CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thị Thủy

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Hải

 

Nơi nhận:
- BTT Ủy ban TWMTTQ Việt Nam (b/c);
- TT Tỉnh uỷ, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

-
VP Tỉnh ủy, VPUBND tỉnh; các sở, ban, ngành;
-
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh;
- UBND, UBMTTQ các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT, KT5, KT7, VX1, VX4, BPT.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5930/KHLT-UBND-MTTQ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5930/KHLT-UBND-MTTQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5930/KHLT-UBND-MTTQ

Lược đồ Kế hoạch liên tịch 5930/KHLT-UBND-MTTQ 2017 phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch liên tịch 5930/KHLT-UBND-MTTQ 2017 phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5930/KHLT-UBND-MTTQ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ, ***
        Người kýNguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Thủy
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch liên tịch 5930/KHLT-UBND-MTTQ 2017 phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững Phú Thọ

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch liên tịch 5930/KHLT-UBND-MTTQ 2017 phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững Phú Thọ

         • 29/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực